Slovanské Noviny

7. júna 2023

K porozumeniu Čelovekom

Společnost Pfizer a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zadržely důkazy, že očkování proti COVID-19 vede ke zvýšenému riziku myokarditidy, zejména u mladých mužů, podle dvou dokumentů zveřejněných tento týden.

I když se stále častěji ukazuje, že ti, kdo před genovými injekcemi varovali, měli pravdu, přesto byly dosud všechny snahy o žaloby na Pfizer, který věděl, že jejich přípravky nejsou nejen účinné, ale ani bezpečné, zameteny pod koberec. Tím se jen ukazuje neskutečný vliv této korporace.

Nyní se zjistilo, že společnost Pfizer a americká Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zadržely důkazy o tom, že vakcíny COVID-19 způsobují myokarditidu. Vyplývá to z dokumentů, které získala organizace Children’s Health Defense na žádost podanou na základě zákona o svobodě informací u CDC, a také z dokumentů, které tento týden unikly projektu Veritas.

Společnost Pfizer a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zadržely důkazy, že očkování proti COVID-19 vede ke zvýšenému riziku myokarditidy, zejména u mladých mužů, podle dvou dokumentů zveřejněných tento týden.

Pfizer však tyto důkazy, které potvrzují, že injekce jsou nebezpečné zejména pro mladé muže, záměrně zatajoval.

Důvěrné dokumenty společnosti Pfizer, které ve čtvrtek zveřejnil Project Veritas, ukazují, že společnost má „důkazy, které naznačují, že pacienti dostávající vakcínu COVID-19 jsou vystaveni zvýšenému riziku myokarditidy.“

A silně redigované dokumenty CDC získané organizací Children’s Health Defense (CHD) na základě žádosti o svobodný přístup k informacím (FOIA) ukazují, že agentura izraelskému ministerstvu zdravotnictví na začátku roku 2021 nedostatečně nahlásila počet případů myokarditidy po očkování proti COVIDu.

Nejnovější odhalení přicházejí v době, kdy Německo, Japonsko a další vlády vyvolávají otázky ohledně vysokého počtu závažných nežádoucích příhod, které se vyskytly u mnoha jedinců po podání vakcín COVID-19.

Podle vědců z National Organization for Rare Disorders může být myokarditida vyvolána infekcí nebo přímo toxickým účinkem, jako je toxin nebo virus.

„Častěji je myokarditida výsledkem imunitní reakce těla na původní poškození srdce,“ uvedli vědci.

Těžká myokarditida může trvale poškodit srdeční sval a potenciálně vést k srdečnímu selhání.

Interní dokumenty jsou v rozporu s tvrzením společnosti Pfizer, že výskyt myokarditidy je nízký

Interní dokument společnosti Pfizer, který ve čtvrtek unikl do projektu Veritas, byl aktualizován 11. února 2022 a jeho autorem je osm vědců z divize výzkumu a vývoje bezpečnosti léčiv společnosti Pfizer. Ukazuje, že výrobce léků si byl vědom souvislosti mezi mRNA vakcínami COVID-19 a vyšší incidencí myokarditidy během dvou týdnů po očkování – zejména po druhé dávce základní série.

„Existují důkazy, že pacienti, kteří dostávají vakcínu COVID-19, jsou vystaveni zvýšenému riziku myokarditidy,“ uvádí dokument.

„K nástupu obvykle došlo během několika dnů po očkování mRNA-COVID-19 (od Pfizer nebo Moderna) a případy byly častější po druhé než po první dávce.“

Společnost Pfizer se při tomto zjištění spoléhala na údaje z CDC:

„Od dubna 2021 byly ve Spojených státech hlášeny zvýšené případy myokarditidy a perikarditidy po očkování mRNA-COVID-19 (Pfizer-BioNTech a Moderna), zejména u dospívajících a mladých dospělých (CDC 2021).

„Vzorec případů, jak je uvedeno na štítku, odpovídá vzorci případů myokarditidy vyskytující se u většiny mladých mužů do 29 let během prvních dvou týdnů po očkování.“

„Důvody výskytu myokarditidy a perikarditidy po očkování proti COVID-19 převážně u mladých mužů zůstávají neznámé.“

Přestože společnost Pfizer nedokázala identifikovat „jasný mechanismus“ zvýšeného rizika u mužů, identifikovala několik možností.

Ty zahrnovaly přímou kardiotoxicitu, akutní/aktivní virovou infekci, genetickou predispozici a preexistující stavy, anamnézu myokarditidy, imunitně zprostředkované mechanismy a autoimunitu spojenou s vakcínou, molekulární mimikry spike proteinů a pohlavně specifické účinky.

K těmto případům došlo navzdory hlášenému nízkému výskytu myokarditidy během klinických studií mRNA vakcín COVID-19, uvádí dokument.

„Dva případy perikarditidy byly hlášeny mezi účastníky ve věku 16 let a staršími ze souboru dat klinických studií Pfizer do 18. června 2021,“ píše se v dokumentu. „Tyto případy pocházely z klinické studie fáze 3 C4591001 a oba byly zkoušejícím považovány za nesouvisející se studijní léčbou.“

„K 18. červnu 2021 nebyly hlášeny žádné případy myokarditidy jako závažné nežádoucí příhody,“ pokračuje dokument.

Podle dokumentu byly kvůli těmto případům myokarditidy produktové štítky vakcíny Pfizer COVID-19 aktualizovány o následující poznámku:

„Údaje po uvedení přípravku na trh ukazují zvýšené riziko myokarditidy a perikarditidy, zejména do 7 dnů po druhé dávce dvoudávkového základního očkování.

Pozorované riziko je vyšší u mužů do 40 let než u žen a starších mužů. Pozorované riziko je nejvyšší u mužů ve věku 12 až 17 let.“

Tato změna byla provedena již v srpnu 2021, podle dokumentu vydaného jako součást takzvaných „dokumentů Pfizer“ – dokumentů týkajících se vydání povolení k nouzovému použití (EUA) pro vakcínu COVID-19 od společnosti Pfizer-BioNTech prostřednictvím amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

„Dokumenty společnosti Pfizer“ byly odtajněny soudním příkazem v loňském roce poté, co pracovníci veřejného zdraví a lékaři pro transparentnost podali žádost na základě o zákona o svobodě informací.

Jiný interní dokument společnosti Pfizer ze stejného dokumentu „Pfizer Docs“ uvádí, že 13. července 2021 bylo navrženo zařadit myokarditidu a perikarditidu „do PVP“ (Pharmakovigilance Plan).

Zdá se, že tento dodatek byl proveden.

Plán farmakovigilance společnosti Pfizer ze dne 28. července 2021 – který je také součástí vydání „Dokumentů společnosti Pfizer“ – uvádí myokarditidu a perikarditidu jako „klíčová rizika“ identifikovaná v bezpečnostní databázi společnosti Pfizer dne 18. června 2021.

Plán farmakovigilance společnosti Pfizer z 28. července 2021 uvádí, že během klinické studie C4591001 byly hlášeny dvě závažné nežádoucí příhody ve formě perikarditidy, ačkoli „obě byly zkoušejícím považovány za nesouvisející se studovanou léčbou.“

Dokument také cituje údaje z bezpečnostní databáze společnosti Pfizer a uvádí, že u jedinců ve věku 16 let a starších byly „příhody související s myokarditidou hlášeny ve 490 případech a události související s perikarditidou v 371 případech (u 38 z těchto 823 případů se u subjektů vyvinulo oboje – myokarditida i perikarditida).

Z těchto 490 případů bylo 26 později definitivně vyřazeno, protože netrpěli myokarditidou, takže 464 případů se pohybovalo od určitého případu k hlášené události. Z nich bylo 459 klasifikováno jako „vážné“, 337 vyžadovalo hospitalizaci a 14 skončilo smrtí.

Téměř 71 % těchto případů bylo zaznamenáno u mužů.

Z 371 hlášených případů perikarditidy u lidí ve věku 16 a více let byly všechny kromě jednoho klasifikovány jako „závažné“, 206 vyžadovalo hospitalizaci a 3 byly smrtelné.

Společnost Pfizer ve stejném plánu farmakovigilance lživě tvrdila, že u účastníků studie ve věku 12 až 15 let na C4591001 nebyly zaznamenány žádné případy myokarditidy nebo perikarditidy.

Bezpečnostní databáze společnosti Pfizer však zaznamenala 11 možných případů myokarditidy – všechny kromě jednoho u mužů, z nichž 10 bylo „závažných“ a devět vyžadovalo hospitalizaci.

V bezpečnostní databázi byly rovněž zaznamenány čtyři případy perikarditidy u mužů ve věku 12 až 15 let, z nichž tři byly klasifikovány jako závažné a jeden si vyžádal hospitalizaci.

V plánu farmakovigilance ze dne 28. července 2021 však společnost Pfizer FDA sdělila:

„S ohledem na nízkou míru myokarditidy a perikarditidy hlášené po očkování je dopad myokarditidy a perikarditidy na veřejné zdraví po očkování minimální, vezmeme-li v úvahu riziko úmrtí a onemocnění (včetně myokarditidy) na SARS-CoV-2.“

Další uniklý dokument z projektu Veritas z května 2022 však potvrzuje, že společnost Pfizer si byla vědoma zvýšeného výskytu myokarditidy.

Uniklý dokument uvádí:

„Nežádoucí příhody po očkování proti COVID-19 mají velký klinický význam: i nízké frekvence nežádoucích příhod se mohou vyskytovat ve významném počtu vzhledem k masivnímu rozsahu očkování.

Existují důkazy, že pacienti, kteří dostali vakcínu COVID-19, mají zvýšené riziko myokarditidy.“

CDC podcenila případy myokarditidy v roce 2021

Dokumenty poskytnuté CDC v reakci na žádost CHD FOIA ze dne 12. října 2022 ukazují, že agentura izraelskému ministerstvu zdravotnictví nahlásila nižší počet případů myokarditidy po očkování COVID-19.

Žádost FOIA požádala CDC, aby „poskytlo všechny e-maily odeslané nebo přijaté od jakékoli relevantní osoby (buď přímo nebo prostřednictvím kopie nebo skryté kopie) obsahující klíčové slovo ‚myokarditida‘“ mezi 1. říjnem 2020 a 30. dubnem 2021.

V návaznosti na odpověď CDC ze 17. listopadu 2022 CHD omezila svou žádost na dokumenty obsahující výraz „myokarditida“ do 25 slov.

Silně redigované 985stránkové dokumenty poskytnuté CHD obsahovaly na straně 692 žádost izraelského ministerstva zdravotnictví ze dne 28. února 2021. Žádost, která byla toho dne zaregistrována v interním systému sledování úkolů CDC, zní:

„Pozorujeme velký počet případů myokarditidy a perikarditidy u mladých lidí krátce po očkování COVID-19 od společnosti Pfizer. Rádi bychom tuto záležitost probrali s příslušným odborníkem z CDC.“

E-mail z 10. března 2021 od CDC, který se nachází na stranách 710–714 dokumentu, uvádí:

„Zkoumají bezpečnostní signál myokarditidy/perikarditidy u mladší populace (16–30 let) po podání vakcíny COVID-19 společnosti Pfizer-BioNTech.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že obdrželo zprávy o přibližně 40 případech tohoto nepříznivého účinku.“

Odpověď CDC izraelskému ministerstvu zdravotnictví ze dne 10. března 2021, strana 861, uvádí:

„Prohledávání amerického systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) provedené 23. února 2021 identifikovalo 27 případů (6 případů myokarditidy, 7 případů myoperikarditidy, 14 případů perikarditidy).

„Dvanáct případů se vyskytlo po dávce 1, 7 případů po dávce 2 a u 8 případů nebyla dávka hlášena. Čtyři pacienti měli komorbidity, které by mohly naznačovat alternativní příčiny nežádoucích účinků.

„Během tohoto analytického období byla míra hlášení myoperikarditidy po podání mRNA vakcín COVID-19 nízká, odhadovaná na 0,7 na milion podaných dávek vakcíny.

Nicméně například nedostatečné vykazování, absence kontrolní skupiny, chybějící a neúplné údaje znesnadňují posouzení kauzality.

FDA jako taková neučinila konečné rozhodnutí o kauzalitě mezi myoperikarditidou a mRNA vakcínami COVID-19.“

K 23. únoru 2021 však společnost VAERS ve skutečnosti obdržela 36 hlášení o myokarditidě – ačkoliv databáze byla v té době značně neprověřená.

Není jasné, proč CDC poskytlo data z vyhledávání z 23. února 2021, zatímco žádost izraelského ministerstva zdravotnictví byla podána 28. února 2021. Nic nenasvědčuje tomu, že by izraelské ministerstvo zdravotnictví v této záležitosti kontaktovalo CDC před 28. únorem 2021.

Zatímco hlášení zaslaná VAERS vyžadují další šetření, než bude možné potvrdit příčinnou souvislost, ukázalo se, že systém hlásí pouze 1 % skutečných nežádoucích účinků vakcíny.

Studie odhalily další nedostatky v systému VAERS, včetně smazaných nebo chybějících zpráv a pozdního zadávání zpráv a překódování.

Z vymazaných nebo chybějících hlášení bylo 13 % smrtelných a 63 % byly závažné nežádoucí příhody.

Údaje VAERS jsou veřejně dostupné na internetu a pravděpodobně je již mělo k dispozici také izraelské ministerstvo zdravotnictví, takže není jasné, proč se zdá, že CDC ve své odpovědi Izraeli vycházelo z těchto údajů.

Kromě toho, k 10. březnu 2021, předpokládanému datu odpovědi CDC izraelskému ministerstvu zdravotnictví, bylo VAERS hlášeno 14 dalších případů myokarditidy, celkem 49 takových případů zaznamenaných v databázi.

Z 36 případů myokarditidy hlášených VAERS k 23. únoru 2021 se 25 týkalo mužů, 21 zahrnovalo vakcínu Moderna (15 mužů) a 15 zahrnovalo vakcínu Pfizer-BioNTech (10 mužů).

A ze 49 případů zaznamenaných k 10. březnu 2021 se 35 týkalo mužů, 26 vakcín Moderna (20 mužů) a 23 vakcín Pfizer-BioNTech (15 mužů).

Průměrný věk pacientů byl 33,6 let a střední věk byl 31,5 let – průměrný věk mužů byl 31,1 let (medián 28 let) a průměrný věk žen byl 40,8 let (medián 36,5 let), což naznačuje vyšší výskyt u mladších mužů.

Průměrný počet dní do nástupu onemocnění a diagnózy po vakcinaci byl 5,4 dne, medián 3 dny.

Se stovkami redigovaných stránek není jasné, zda existují nějaké další dokumenty nebo údaje, které by poskytly další pohled na odpověď agentury izraelskému ministerstvu zdravotnictví.

Ve své odpovědi z 24. února CDC tvrdí, že redigované dokumenty jsou chráněny zákonem, zákony o důvěrnosti nebo zákony na ochranu soukromí.

Studie ukazují, že očkování proti COVID vede ke zvýšenému riziku myokarditidy

Několik nedávných studií prokázalo zvýšenou prevalenci myokarditidy po očkování proti COVID-19.

„Zpožděná vigilance: Komentář k myokarditidě ve spojení s injekcemi COVID-19,“ od Karla Jablonowského, Ph.D. a Briana Hookera, Ph.D., PE, publikované 17. října 2022 v International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research.

Oba vědci zjistili, že dva měsíce po uvolnění vakcín COVID-19 veřejnosti se objevil ve VAERS statisticky významný nárůst výskytu myokarditidy u mužů ve věku 8 až 21 let.

Nicméně představitelé CDC čekali do 27. května 2021, než upozornili veřejnost, i když tento bezpečnostní signál byl viditelný již 19. února 2021.

V té době více než 50 % způsobilé americké populace dostalo alespoň jednu mRNA vakcínu COVID-19 – a FDA rozšířil EUA vakcíny Pfizer-BioNTech tak, aby zahrnovala dospívající ve věku 12 let a starší.

Další studie, kterou 15. dubna 2022 publikovalo sedm izraelských vědců, zkoumala výskyt myokarditidy a perikarditidy u dospělých, kteří byli dříve infikováni COVID-19 mezi březnem 2020 a lednem 2021.

Navzdory argumentům, že nárůst diagnóz myokarditidy může být způsoben infekcí COVID-19 a nikoli vakcínami, studie nezjistila „ani zvýšený výskyt perikarditidy ani myokarditidy u dospělých pacientů zotavujících se z infekce COVID-19.“

K 3. březnu bylo ve VAERS registrováno 16 641 případů myokarditidy po podání vakcíny COVID-19 nebo přeočkování COVID-19 – počet stoupá na 16 660, pokud jsou zahrnuty i diagnózy bakteriální myokarditida, infekční myokarditida, mykotická myokarditida, poinfekční myokarditida a septická myokarditida.

Z tohoto počtu bylo 10 701 případů (64,2 %) u mužů.

Zatímco věk více než poloviny pacientů v těchto zaznamenaných případech byl hlášen jako „neznámý“, v těch případech, kdy byl věk hlášen, diagnózy myokarditidy vrcholily ve věkové skupině 18–29 let, přičemž vysoká prevalence byla zjištěna také u věkové skupiny 6-17 let a 30-39 let.

Z 2 778 případů ve věkové skupině 18–29 let bylo 2 211 zjištěno u mužů, což dále ukazuje na zvláště vysoké riziko myokarditidy, kterému jsou mladí muži vystaveni po očkování proti COVID-19.

Stále více vlád vyjadřuje obavy ohledně myokarditidy

V říjnu 2021 švédský zdravotnický úřad podle agentury Reuters pozastavil vakcínu Moderna COVID-19 pro lidi narozené v roce 1991 a později, protože údaje naznačovaly nárůst myokarditidy a perikarditidy u očkovaných dospívajících a mladých dospělých.

Přibližně ve stejnou dobu také finské zdravotnické úřady pozastavily očkování mezi mladými lidmi.

A v listopadu 2022 Švédsko pozastavilo vakcínu Novavax COVID-19 pro osoby mladší 30 let kvůli zvýšenému riziku myokarditidy a perikarditidy.

Začátkem tohoto týdne Yanagase Hirofumi, člen japonské Sněmovny reprezentantů, obvinil japonskou vládu, že kryje poškození zdraví a úmrtí související s mRNA vakcínami COVID-19.

Hirofumi řekl Sněmovně reprezentantů, že v japonském systému nežádoucích účinků vakcín bylo zaznamenáno nejméně 2 001 úmrtí po očkování COVID-19.

Ale navzdory „asi 260 případům, kdy ošetřující lékař uvedl, že existuje pravděpodobná souvislost mezi vakcínou a úmrtím“ a – s odvoláním na japonského ministra zdravotnictví – „52 případů, kdy patolog provedl a nahlásil pitvu, že existuje souvislost mezi vakcínou a smrtí,“ podle databáze, „příčinná souvislost mezi vakcínou a smrtí byla stanovena pouze v jednom případě.“

Hirofumi uvedl příklad 30letého muže, který zemřel tři dny po podání druhé dávky vakcíny. Příčinou smrti byla myokarditida. Dodal, že při pitvě lékaři došli k závěru, že existuje souvislost mezi vakcínou a úmrtím.

Mezitím došlo k přiznání škodlivých účinků takzvané „vakcíny“ dokonce u ze strany německého ministra zdravotnictví, který připustil, že existuje množství vedlejších účinků.

V Německu to již ani nešlo příliš zapírat, neboť stále víc lidí – dokonce včetně mainstreamu – se ptalo na rekordní úmrtnost, která nemá od roku 1951 v zemi obdoby…

Zdroj: necenzurovanapravda.cz

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a...
 • AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí ovládli...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: