Slovanské Noviny

23. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

Tajomné organizácie, o ktorých píšu konšpiračné teórie, sú skutočné a existujú už veľmi dlho. Dnes vychádzajú na povrch, aby realizovali plány vládnucej triedy a postupne dávajú najavo svoje ciele. Konšpirácie si vymysleli oni sami, aby inšpirovali ľudí: odpor je zbytočný. Veď, keď každé železo rozpráva, ako sa realizujú najrôznejšie svetové sprisahania, ktorým sa nedá vzdorovať, vôľa a vedomie človeka sú zablokované.

To je hlavný spôsob kontroly a riadenia vedomia. Veď hlavná moc nie je finančná, ekonomická ani politická, ale duchovná, ktorá umožňuje ovládať ľudskú vôľu.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Štúdium týchto síl, ktoré dnes diktujú program, vedie k záveru, že sú vlastné nábožnosti, ale veľmi špecifické. Jej jadrom je gnosticko-manichejské učenie, ktoré vzniklo v I. – II. storočí nášho letopočtu. Gnostická sekta, ktorá pôsobila ako istý druh kresťanstva, zozbierala prvky starovekých učení – kabaly, chaldejských a starogréckych ezoterických učení atď. a to všetko formalizovala ako “ezoterické učenie Krista”. Hovorí sa, že to, čo obsahuje evanjelium, Kristus povedal svojim učeníkom, ale niektoré tajné poznatky odovzdal niekoľkým zasvätencom. Spomínaní gnostici sa prezentujú ako prijímatelia ezoterického učenia Krista, ktoré sú hodní poznať len vyvolení.

Podľa gnostických, predovšetkým manichejských ideí je hmota (telo, viditeľná časť sveta) zlá, duch (Boh) dobrý. Zmyslom ľudského života je zbaviť sa pominuteľného tela a zjednotiť sa s kozmickou energiou. V priebehu niekoľkých životov, reinkarnácií, keď sa človek vteľuje do rôznych tiel, sa čoraz viac očisťuje od hmotných vecí, získava tajné gnostické poznanie a nakoniec sa zjednocuje s duchom. Toto poznanie však dokáže pochopiť a prijať len niekoľko vyvolených. A nie tí, ktorí prejdú dlhú cestu
sebazdokonaľovania, ale tí, ktorí sa pre toto poznanie narodili. “Vyvolení” sa rodia “duchovní” , všetci ostatní – duševní a telesní . Podobné jasné rozdelenie ľudstva do troch kategórií je prítomné aj u gnostika Valentína. Spasení budú len tí prví (pneumatici), ostatní budú “vyhladení” (neskôr sa táto myšlienka odrazila v kalvinizme).

Ľudstvo sa teda delí na vyvolených a ostatných a spása sa dosahuje prostredníctvom poznania, gnózy. V tomto prípade sa morálna stránka veci v zásade neberie do úvahy, t. j. morálka je zrušená. Poznanie sa uskutočňuje pomocou tajných okultných praktík, meditácií, rôznych psychotechník, magických rituálov. To sa zásadne líši od cesty morálnej dokonalosti vytýčenej v knihe Genezis (keď bolo Adamovi zakázané dotknúť sa stromu poznania (správnejší preklad – “rozoznania”) dobra a zla. Tu cesta poznania a cesta morálnej dokonalosti tvorili jeden celok. Ovocie zo stromu poznania mohol Adam vziať až po tom, ako prešiel cestu morálnej dokonalosti, čo neurobil, lebo si zvolil v podstate “gnostickú cestu”.

Ďalšia dôležitá vec v gnostickom učení je, že cesta, ktorú musí ľudstvo prejsť, sa nakoniec skončí kvalitatívnym skokom, úsvitom nového veku. Tu je jedno z ustanovení svetonázoru “New Age”: Očakávanie “evolučného skoku”: človek vstupuje do novej “éry duchovna” alebo “planetárneho vedomia”, v ktorej sa očakáva úplná zmena sveta. Podľa učenia okultistov nastane vtedy, keď počet “transformovaných” (so zmeneným vedomím) ľudí dosiahne určitú kritickú masu a dôjde k všeobecnej premene ľudskej rasy na novú rasu “nadľudí” – “šiestu”, “duchovnú”, pripravujúcu príchod “siedmej”, čo budú “čistí duchovia” – bezpohlavní androgýni, ktorí sa presunú na inú planétu, aby začali nový cyklus. Tento skok, ktorým sa dostaneme do novej éry, budú sprevádzať katastrofické procesy, v dôsledku ktorých bude musieť väčšina ľudstva, nepatriaca k “vyvoleným”, zomrieť.

Jasnosť a pevnosť týchto myšlienok po mnoho storočí je zarážajúca. Formy a názvy sa menili, ale matéria zostala rovnaká. Gnosticizmus prešiel zložitou cestou, ktorá dnes vyvrcholila vznikom hnutia New Age v 60. 20. rokov storočia. V 70. A 80. rokoch sa začalo presadzovať a rozširovať, pričom jeho manifestom bola kniha Marilyn Fergusonovej Sprisahanie Vodnára, z ktorej vyplýva, že ide o hlboký duchovný prevrat. Začiatkom 80. rokov 20. storočia boli spoločenské, politické a iné podmienky zrelé
na to, aby sa v západnom svete začala perestrojka.

Gnostickí manichejci boli, ako sa predpokladá, porazení, vyradení z dejín, ale v skutočnosti prežili. Prejavilo sa to v herézach, učení novomanichejcov, albigójcov, katarov, to všetko sa dostalo do rádu templárov, od nich do slobodomurárskych organizácií. Od 17. – 18. storočia sa slobodomurárstvo začalo široko šíriť medzi západnou elitou. Ale vážny zlom v západnom vedomí (odkiaľ k nám táto myšlienka prišla), ktoré sa pripravovalo na prijatie Novej éry, zohral Darwin. Práve on sformuloval myšlienku evolúcie človeka a nikto by mu nevenoval pozornosť, keby ho nepropagovala Kráľovská spoločnosť v Londýne, ktorú tvorili najmä slobodomurári. (Predpokladá sa, že oficiálnym náboženstvom Veľkej Británie je anglikanizmus, ale anglikanizmus je „náboženstvo pre všetkých“ a jadro spoločnosti, elitu tvorili slobodomurári, teda gnostici). Boli podniknuté kroky na to, aby sa z málo známeho Darwina stal veľký vedec a aby sa jeho evolučná teória rozšírila ako kľúčová vedecká myšlienka.

Sám Darwin, ktorý bol nasledovníkom svojho starého otca, ktorý túto teóriu vyložil už koncom 18. storočia (v tom čase bola vnímaná ako odporná), pochopil jej nevedeckosť a uvedomoval si, že na každý jeho argument existuje protiargument. Biológ Thomas Henry Huxley (starý otec Aldousa Huxleyho) zohral rozhodujúcu úlohu pri presadzovaní Darwinovej teórie. Keď uznal, že túto teóriu nie je možné vedecky dokázať, použil ju na to, aby ukázal neudržateľnosť myšlienky stvorenia sveta. To viedlo k rozkolu v spoločnosti: ak uznávate evolučnú teóriu, nemôžete byť veriaci, a ak ste veriaci, nemôžete byť skutočný vedec, pretože viera v stvorenie je nezlučiteľná s vedou.

Takže to hlavné sa podarilo presadiť – myšlienka evolúcie. Pokiaľ je to možné a človek sa z prehistorickej bytosti zmenil na svoje súčasné ja, znamená to, že je možné ho ďalej meniť. Preto vznikla „dcéra“ evolučnej teórie – eugenika, ktorú vymyslel Darwinov bratranec Francis Galton. Keďže človek je biologický organizmus, ktorý sa vyvíja, a evolúcia je založená na tom, že víťazí ten najsilnejší, sociálna politika zameraná na vytvorenie priaznivých podmienok pre ľudstvo ako celok zabraňuje „skutočnej evolúcii“. Preto sú potrebné vhodné eugenické politiky, ktoré pomôžu prírode robiť to, čo jej bráni sociálna politika ľudskej civilizácie zameraná na zachovanie každého jednotlivca.

Galton vymyslel pojmy „pozitívna a negatívna eugenika“: štúdium a podpora „lepšieho plemena“, ktoré by malo existovať, rozvíjať sa a rozmnožovať, odstrašovanie a obmedzovanie „neštandardného plemena“. Galton mal dokonca prácu (nepublikovanú) o vytvorení spoločnosti riadenej eugenickou komisiou, ktorá by rozhodovala o tom, kto môže a kto nemôže pokračovať vo svojom rode.

Galtonov prístup dal vzniknúť dystopiám, z ktorých najznámejšia je „Brave New World“ Aldousa Huxleyho. Rovnaké ustanovenia boli aj v nedokončenej a nepublikovanej knihe Herberta Wellsa. Eugenika sa stala základom, ktorý poskytoval a odôvodňoval vhodné sociálne politiky. Od začiatku 20. storočia sa jej princípy začali postupne zavádzať do anglickej a neskôr európskej spoločnosti, najvýraznejšie v praxi v Amerike, kde sa už v rokoch 1910 – 20 začali prijímať zákony o sterilizácii a obmedzeniach pre určité skupiny. Tieto zákony sa stali vzorom pre nacistické Nemecko (rasová ideológia, ktorej stúpencom bol Hitler, bola sformulovaná v Anglicku). Najdôslednejšia rasová idea bola formulovaná v Spojených štátoch a v Nemecku to bola idea svetovej nadvlády.

Tieto koncepcie po druhej svetovej vojne vyvrcholili v hnutí New Age, ktoré okrem iného využívalo myšlienky teozofov. Zaujímavé je, že manžel Alice Baileyovej koncom 40. rokov 20. storočia zostavil málo známy dokument, v ktorom v podstate opísal princípy Nového svetového poriadku, ktorý by mal nastať ako výsledok evolučného skoku. To, čo autor opísal, pripomína systém fungovania medzinárodného úradníctva. Rozlišoval 3 skupiny ľudstva. Prvou je „avatar“ alebo „šambala“, ktorý sa objaví v novom svete. Druhá – „svetoví služobníci“, ktorí by mali ľudstvu priniesť „zjednotené poznanie“ (patria sem politici, najvyššia vrstva vedcov, špičky biznisu). A tretia skupina – viac či menej aktívni účastníci tohto procesu, ktorí sa riadia normami a štandardmi stanovenými druhou skupinou (služobníci).

Julian Huxley, brat Aldousa Huxleyho, prvý generálny riaditeľ UNESCO (Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru), ktorá vznikla koncom roku 1945, ako eugenik (stal sa známym ako genetik, pretože po druhej svetovej vojne bola eugenika tak trochu zakázaná), je tiež autorom termínu „transhumanizmus“, čo znamená transcendencia človeka.

Treba zdôrazniť, že ZSSR za Stalina nevstúpil do UNESCO. Je zrejmé, že Stalin mal informácie o tom, čo táto organizácia, ktorá sa zaoberá vzdelávaním, vedou a kultúrou, teda kľúčovými oblasťami, ktoré formujú človeka, v skutočnosti predstavuje. To isté platí aj o Svetovej zdravotníckej organizácii. ZSSR sa podieľal na jej vzniku, ale keď sa ukázalo, že v nej prevládajú iné normy, nezlučiteľné s našimi, a všetko diktuje Rockefellerova nadácia, v roku 1949 ZSSR z tejto organizácie vystúpil. ZSSR sa do organizácie vrátil (a zároveň vstúpil do UNESCO) až po Stalinovej smrti, čo je veľmi príznačné.

V 80. rokoch 20. storočia sa v Silicon Valley, kde sídli Hollywood aj ústredie Cirkvi satanistov USA, a v inštitúte Esalen, kde sa schádzajú futurológovia, stúpenci myšlienok New Age, formuje transhumanistické hnutie a vymýšľajú sa technológie na zmenu človeka. V 90. rokoch 20. storočia, po rozpade socialistického bloku a zrode nových technológií, sa tento program začína realizovať rýchlym tempom.

Podľa transhumanistickej deklarácie sú všetky experimenty prípustné a vplyv morálneho a etického faktora, ktorý im bráni, by mal byť obmedzený. Morálny prístup nahradila bioetika. Pôvodným cieľom bioetiky bolo ospravedlniť tie experimenty, ktoré pomocou nových technológií zahŕňajú zásahy do ľudskej prirodzenosti. Inými slovami, zrušil sa primát morálnych princípov, ktoré určujú smerovanie vedeckého výskumu. Dnes sa bioetický prístup stáva hlavným prúdom vo vedeckom výskume a vývoji. Bioetika sa zavádza ako základný morálny princíp, má ospravedlniť experimenty tým, že im
poskytne morálny základ.

Eugenické vedomie, ktoré uznáva, že ľudské bytosti možno meniť pomocou technológie, sa stáva normou, ku ktorej sa hlási väčšina vedcov. Navyše, ak neuznávate bioetické princípy a zaujmete iný prístup, nedostanete granty, nebude vám umožnený vývoj, atď.

V súčasnosti existujú dva hlavné vedecké smery. Prvým je umelá inteligencia, digitálne technológie, ktoré umožňujú meniť vedomie, a druhým je genetika, ktorá sa prakticky zmenila na eugeniku. Tento výskum má najviac finančných prostriedkov. Keďže tieto technológie umožňujú modifikovať ľudské telo, je potrebné zmeniť sebaidentifikáciu človeka na konceptuálnej úrovni. Robí sa to prostredníctvom privykania človeka na myšlienku, že je biologickým objektom. Názorným príkladom je zavedenie QR kódov. Človek je indoktrinovaný, že ho možno digitalizovať ako tovar. Počas dvoch rokov boja proti tzv. pandémii boli prijaté dokumenty, ktoré stanovujú iné chápanie človeka.

Ako príklad možno uviesť dva dokumenty. Prvý, „Exploring Bio-digital Convergence“, bol prijatý v Kanade organizáciou vedenou popredným pracovníkom WEF. V dokumente sa uvádza, že bio-digitálna konvergencia je budúcnosťou ľudstva, ktorej realizácia sa musí uskutočniť teraz. „Bio-digitálna konvergencia musí zmeniť naše chápanie seba samých a prinútiť nás nanovo definovať to, čo považujeme za ľudské alebo prirodzené.“ „Bio-digitálna konvergencia (vývoj) vlastne ruší hranice medzi organickým a anorganickým, medzi biologickým a digitálnym.“ „S pokrokom konvergencie môžu vzniknúť nové ľudské telá a nové definície identity.“

Ďalej sa v ňom uvádza, že budú vytvorené syntetické organizmy a hranica medzi prírodným a umelým sa zotrie. Najdôležitejšie v tomto dokumente je, že nejde len o implementáciu technológií, ktoré menia človeka, ale aj o koncepciu týchto zmien formulovanú tak, aby sa stali normou.

Druhý dokument prijme samotný WEF v roku 2020. Uvádza sa v ňom, že je potrebné zmeniť predstavu o ľudskom tele a o tom, čo znamená byť človekom, „čo bude predstavovať novú technologickú platformu“ – v podstate experimentálny objekt nadchádzajúceho lekárskeho výskumu.

Oľga Četveriková

/ armadnymagazin.sk /

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d