Slovanské Noviny

24. februára 2024

K porozumeniu Čelovekom

Slovensko-anglický prekladateľ, politický komentátor, prispievateľ do amerického denníka Wall Street Journal, niekdajší podpredseda Klubu zahraničných redaktorov Združenia slovenských novinárov (ZSN) Michal Zoldy v reakcii na hrubé a antidemokratické zasahovanie zo zahraničia do suverénnych

vnútropolitických záležitostí Slovenskej republiky napísal výzvu, aby zodpovedné osoby z nadnárodných politických inštitúcií a politickí predstavitelia cudzích mocností s náležitou uvážlivosťou, dôkladnou znalosťou stavu vecí a rešpektom prehodnotili akúkoľvek jednostrannú kritiku konania, postupu a zámerov novej slovenskej vlády.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Ako dobre viete, v priebehu uplynulých tri a pol roka sa po parlamentných voľbách v roku 2020 vystriedali na Slovensku tri po sebe idúce neúspešné vlády. Toto ťažké obdobie sa nedávno skončilo, keď sa po parlamentných voľbách 30. septembra sformovala nová vládna koalícia. Celým sužovaným Slovenskom sa niesol obrovský výdych úľavy keď z volebných miestností začali prúdiť výsledky, ktoré priniesli nespokojným voličom prepotrebnú novú nádej a sľubovali návrat do normálu po politickom rozvrate, katastrofálnom riadení ekonomiky a totálnom chaose, ktorý za 1300 dní prevrátil prosperujúcu a dobre fingujúcu krajinu hore nohami.

Hoci bol náš štát pred necelými štyrmi rokmi v Európe hviezdnym aktérom, po voľbách koncom februára 2020 sa na Slovensku začali dramaticky zhoršovať všetky dôležité parametre a ukazovatele, vďaka ktorým sa Slovenská republika ešte koncom druhej dekády 21 storočia radila medzi úspešných premiantov Európskej únie. Ukázalo sa, že nič, dokonca ani výmena členov kabinetu a predsedov vlády, v ničom nepomohlo. Situácia sa závratnou rýchlosťou ďalej zhoršovala a v štáte to išlo od zlého k ešte horšiemu. Vládna koalícia Eduarda Hegera a Igora Matoviča sa začala postupne rozpadávať, aby sa napokon celkom zrútila a spektakulárne stroskotala uprostred zúrivých vnútorných bojov, neľútostného hádzania blata, politického chaosu a ekonomickej recesie, čo zákonite vyústilo do nevyhnutného prepadu Slovenska medzi najhoršie si počínajúce štáty EÚ.

Rovnako zlé je, že sa doslova na nepoznanie zhoršila nielen ekonomika, politická kultúra, inflácia, životná úroveň, ale vznikla alarmujúca situácia v celej spoločnosti. Ruka v ruke s celkovou nestabilitou a chaosom začal aj právny štát dostávať jednu vážnu ranu za druhou keď boli prijímané policajné opatrenia a dennodenne prebiehali snahy a konkrétne kroky kriminalizovať opozíciu, brať jej predstaviteľov a sympatizantov do väzby a vznášať im najrôznejšie obvinenia z vymyslených zločinov. Zvyčajne tak postupovala kontroverzná Národná kriminálna agentúra (NAKA) s jej preferovanou metódou násilného policajného vnikania do dvorov a vchodov rodinných domov údajných podozrivých z trestných činov, aby ich zadržala na bližšie nešpecifikovaný čas, často bez toho, aby zadržaná osoba vôbec vedela, z čoho je obvinená. Miestnym médiám bolo vždy z policajných zdrojov avizované, aby na mieste boli prítomné v skorých ranných hodinách, aby mohli dianie fotografovať, nakrútiť a detailne o policajných zákrokoch a zadržaniach informovať. Celé to viedlo k nespočetným prípadom porušovania ľudských práv, ktoré potvrdilo dvadsaťšesť rozhodnutí Ústavného súdu a štyri rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (oboje zatiaľ predbežne za obdobie 2020-2021). Niekoľko zadržaných ľudí zomrelo vo väzbe za okolností, ktoré bude potrebné ďalej dôkladne vyšetriť. Toto všetko, a ešte veľa ďalších praktík, si nemohla nevšimnúť Slovenská informačná služba (SIS), ktorá vypracovala mimoriadne znepokojivú utajenú správu pre parlament o neprijateľných postupoch polície a jej vyšetrovateľov v celom rade prípadov a o dubióznych praktikách policajného aparátu pri stíhaní a vyšetrovaní osôb, ktoré mali byť spájané s opozíciou. Človek musel byť hluchý, slepý a v bezvedomí, aby nevidel, že zámer bol politicky zmrzačiť celú opozíciu a najlepšie ju nakoniec totálne zničiť a zbaviť sa jej tak, aby sa politická mapa štátu zmenila na žalostnú polopúšť. Septembrové voľby túto snahu v poslednej chvíli zastavili.

Úrad špeciálnej prokuratúry, vedený bývalým politikom, právoplatne odsúdeným za zabitie muža na priechode pre chodcov v centre Bratislavy počas šoférovania, je široko kritizovaný, že sa podieľal na uvedených praktikách. Zachádzať do mnohých desivých detailov počínania NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry by ďaleko presahovalo únosný rozsah tejto situačnej správy s výzvou. Stačí konštatovať, že široká verejnosť bola postupne právom čoraz viac znepokojená. Celková nespokojnosť verejnosti s vtedajšou vládou nakoniec nevyhnutne dosiahla bod varu a podľa toho sa napokon obyvatelia Slovenska 30. septembra aj rozhodovali v parlamentných voľbách. Väčšina občanov bezvýhradne podporuje rozhodnutie novej vlády zrušiť kontroverzný Úrad špeciálnej prokuratúry. Teraz ešte viac, ako v čase volieb.

V súlade s Ústavou krajiny je slovenská demokracia založená na právnom štáte a spravodlivosti, nie na zbožných pokusoch a snahe kohokoľvek o deformovanie princípov vlády zákona pri dosahovaní straníckych cieľov. Novú slovenskú vládu, hoci nemusí byť dokonalá lebo žiadna vláda nikde na svete nemôže tvrdiť, že je dokonalá, si zvolili v demokratických voľbách voliči, ktorí ju poverili, aby vrátila Slovensko späť na želanú cestu aj v oblasti demokracie, slobody, ľudských práv a vlády práva a zákona.

Chceme Vás preto vyzvať, aby ste s náležitou uvážlivosťou, dôkladnou znalosťou stavu vecí a rešpektom prehodnotili akúkoľvek jednostrannú kritiku konania, postupu a zámerov novej slovenskej vlády. Nijaké horúčkovité politické proselytizovanie skupiniek frustrovaných nespokojencov nemôže zamaskovať, skryť či dokonca plauzibilne ospravedlniť alebo zahmliť hrubé porušovania zásad právneho štátu a princípov demokracie za predchádzajúcej vlády. Vzhľadom na uvedené vás preto vyzývame, aby ste sa zdržali akéhokoľvek zahraničného mentorského zasahovania do výsostne vnútorných záležitostí Slovenska. Sme to my, občania suverénneho Slovenska, komu sa naša vláda zodpovedá na základe demokratického konsenzu väčšiny. História nám poskytla cenné poučenia, aby sme boli ostražití a odmietli akékoľvek zasahovanie do našich domácich záležitostí. Priateľská výmena názorov zostane vždy vítaná a cenená, pokiaľ zotrváva v medziach a zvyklostiach civilizovaného ​​partnerského spolužitia zvrchovaných štátov.

S pozdravom

PhDr. Michal Zoldy

prekladateľ a komentátor
s priateľmi z celého SlovenskaSLOVAK CITIZENS APPROACH AND URGE BRUSSELS!

As you will know, the three and a half years during which as many as three consecutive governments took turns to run Slovakia in the wake of the 2020 parliamentary elections ended recently when a new governing coalition was formed after the September 30 th parliamentary election. A huge sigh of relief could be heard across tormented Slovakia as the results started pouring in from the polling stations, bringing the disgruntled electorate much needed new hope and promising a return to normalcy after the political bedlam, mismanagement of the nation’s economy and total chaos that eventually turned the country, prosperous and functioning reasonably well just 1,300 days before, upside down.

Europe’s star performer just four years back, after the February 2020 elections Slovakia started to see dramatic worsening of all key parameters and indicators that put the country among the EU frontrunners as recently as by the end of the 21 st century’s second decade. Nothing, not even the reshuffling of cabinet members and prime ministers seemed to work and the situation just continued to go from bad to worse at a breathtaking rate. Eventually, the ruling coalition of Eduard Heger and Igor Matovic started disintegrating, only to collapse and crash-land amidst fierce infighting, ruthless back-and-forth mud slinging, political chaos and economic recession that resulted in Slovakia’s inevitable decline among EU’s least successful performers.

Worse still, it was not just the economy, the political culture, the inflation, the living standard and the alarming social situation that deteriorated beyond recognition. Hand in hand with overall instability and chaos also the rule of law started receiving one serious blow after another when police measures were taken and attempts were being made on a daily basis to criminalize the opposition and detain and charge its representatives with all sorts of made up crimes. This was usually done by the controversial National Crime Agency (NAKA) and its preferred method of forcing their way into the front yards and homes of alleged suspects of crimes to detain them for unspecified periods of time, often without the detained persons even knowing what they were being charged with. As a rule, local media were always tipped off to be on the site in the small hours, too, to take pictures and report the police raids and the detaining in vivid detail. This has led to multiple cases of violations of human rights, confirmed by twenty-six rulings by the nation’s Constitutional court and four rulings by the European Court of Human Rights (in the period of 2020-2021 alone). Several detained people died while in custody under circumstances which remain to be thoroughly investigated. All this, and much more, did not go unnoticed by the nation’s Slovak Information Service (SIS) which issued a highly concerning classified report of foul police play in numerous instances and of murky police practices in striving to prosecute and sentence people purported to be in any way associated with the opposition. One would have to be deaf, blind and unconscious not to see that the aim had been to maim the opposition and, preferably, destroy and get rid of it altogether in the end, thus transforming the nation’s political landscape into a pitiful semi-desert. Luckily, the September elections put a stop to that effort at the eleventh hour.

The Office of the Special Prosecutor, led by a former politician convicted of killing a man on a pedestrian crossing in downtown Bratislava while driving, has been widely criticised for being instrumental in these practices. It would far exceed the scope of this report and appeal to go into many dismal details of both NAKA and Office of the Special Prosecutor actions. Suffice it to say that the general public got increasingly concerned. Inevitably, its discontent eventually grew to reach the boiling point and the Slovak people acted accordingly in the September 30 elections. Most people stand firm in their support for the new government’s intention to scrap the controversial Special Prosecutor’s Office. Now even more than at the time of the election.

Under the nation’s Constitution Slovak democracy is based on rule of law and justice, rather than on anyone’s wishful attempts at abusing the principles of rule of law in pursuit of partisan goals. The new government, though it may not be perfect since no government in the world can claim to be perfect, has been elected by the voters who have entrusted it with putting Slovakia back on track also in respect to democracy, freedom, human rights and rule of law.

We would therefore urge you to reconsider with due care, thorough knowledge of facts and proper respect any one-sided criticism of the actions and intentions of the new Slovak government. No amount of feverish political proselytising by a bunch of frustrated discontents can mask, hide or put a plausible makeup on gross violations of rule of law and principles of democracy under the previous government. Bearing this in mind, we call on you to refrain from interfering in the exclusively internal affairs of Slovakia in a patronising manner. It is us, the people of a sovereign Slovakia, who hold the government to account on a democratic, consensual majority basis. History has taught us valuable lessons to be vigilant and reject any intervention in our domestic affairs. Friendly exchange of opinion will always be welcome and appreciated, if it stays within the limits and standards of civilised, partnership-based coexistence of independent nations.

Sincerely Michal Zoldy

(interpreter & commentator)

and friends from all over Slovakia

Zdroj: InfoVojna

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d