Slovanské Noviny

27. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

Dnešný fašizmus nezačal „rúškami“ a „testovaním“, ale začal už dávnejšie. Toto sú už iba jeho „sladké“ plody a budú ešte „sladšie“, ak sa to nestopne.

Mária Kolíková sa vyjadrila k incidentu z košickej pôrodnice, kde dôležitú úlohu zohrala advokátka Adriana Krajníková. „Pri advokátoch, ako aj pri ostatných právnických profesiách je namieste vyžadovať veľmi prísne nielen dodržiavanie princípov práva, ale aj etického kódexu. Šírenie dezinformácií o ochranných opatreniach tykajúcich sa pandémie je hrubo za hranicou takého správania, ktoré by sme od advokáta očakávali.“

Ministerka tak reagovala na prípad mladej rodičky, ktorú advokátka Krajníková pred pôrodom povzbudzovala, aby odmietla test na covid-19 a nosenie rúška s tým, že vraj ide o „genocídny nezmysel“.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

„Ak sa preukáže, že advokát šíri nepravdy (osobitne v súvislosti s opatreniami, ktoré sú dôležité na ochranu zdravia, ako napríklad nosenie rúšok) a vyjadruje sa, že je to v rozpore so základnými právami a slobodami, znamená to, že sám advokát sa prejavuje spôsobom, ktorým ľudí odrádza od toho, aby sa chránili, opierajúc sa klamlivo o princípy práva.

Takéto správanie advokáta považujem určite za odsúdeniahodné, pretože od advokáta sa všeobecne očakáva rešpektovanie práva a správanie sa takým spôsobom, ktorý by mal byť skôr vzorom pre ostatných. Nie náhodou sa advokát považuje za tzv. predĺženú ruku spravodlivosti, a teda svojím povolaním by mal prispievať k tomu, aby spravodlivosť bola naplnená.

Preto je prirodzené, že ľudia nahliadajú aj na advokáta spôsobom, že od neho očakávajú nejaký vzor správania, ktorý sú pripravení prirodzene kopírovať.“

Zdroj: Denník N 26.10.2020, 11:19 h. (ak sú vyjadrenia Márie Kolíkovej dezinterpretované, nech sa obráti na tento denník)

Ako kto sa vyjadrila p. Kolíková k môjmu spôsobu obhajoby ? Som slobodný občan Slovenskej republiky, vykonávajúci slobodné povolanie advokáta. Ako slobodný človek svojim najhlbším duchom nechávam každému hovoriť o mne čo len chce a nechce. Na nezmysly nereflektujem, nemám na nich čas, a skutočne mám povahu a „výcvik“ advokátskej praxe, že sa ma to netýka. Na konci dňa si ale každý musí niesť zodpovednosť za svoje slová, pričom právo tárať mu neberiem. Zodpovednosť nie však trestom, ale v občiansko-právnom konaní, kde ako slobodný človek nie som prívržencom trestania názorov a prednesov, nech sú akékoľvek „nevkusné“ (a iba pre vyhnutie sa nedorozumenia dodávam, že za hranicou slobodných názorov máme trestné ustanovenia o vyhrážkach, takže všetko je „pokryté“). Som však striktným zástancom náhrady škody, ak svojim táraním niekto inému ublíži a poškodí ho. Bola to RTVS, ktorá len pred nedávnom zaplatila môjmu klientovi za táranie 80 000 Eur zo štátneho rozpočtu…

Takže si kľudne vravte kto – čo chcete, iba „večer“ za to preberte zodpovednosť.

Dávam do osobitnej pozornosti mnou veľakrát poukazovaný Článok 2 ods. 2, ods. 3 Ústavy SR:

Ods. 2: Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Ods. 3: Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Každý si môže rozprávať čo chce, aj o mne, samozrejme niesť za to hmotnú zodpovednosť, ale Kolíková ako ministerka nie. Tá nemôže o mne tárať NIČ a v žiadnych médiách ! Že pozornosť mi nevenovala ako Marienka zo susednej obce, je viac než zrejmé. A tu začína jej problém…

Je o.i. diskriminačné (a zatiaľ sa iba na to zameriam), aby hoc aj (!) nesprávny právny názor advokáta bol osobitným predmetom záujmu ministra spravodlivosti, ku ktorému názoru má nutkavú potrebu sa kriticky vyjadriť dokonca v súkromných (!) médiách, navyše nutkanie má pred tým, aby sa o veci pred tým informoval u dotyčného advokáta. Právny amaterizmus Kolíkovej je tak hrubého zrna, ako sú jej amatérske „dekréty“, ktoré považuje za zákonné, aj keď že nie sú zákonné jej okrem mňa vysvetlila tiež generálna prokurátorka. A to nutkanie má potrebu vybaviť dokonca vo fašistickom médiu, ktoré by mi inak malo zasielať „tantiemy“ za to, že sa chvíľu nemusí bezducho povaľovať. Fašistickom už len preto, že zverejnilo názor fašizmom podkutej ministerky spravodlivosti SR Kolíkovej.

Než prejdem kveci, prečo je dáma fašistka, je potrebné dať do pozornosti, že viac než mne (advokátovi) je treba venovať pozornosť právnym názorom sudcov, opakujem, právnym (!) názorom sudcom a ich postupom, a robiť im rovnaké kritické „promó“ v médiách. Vitajme vo fašizme ! Kolíková ! Vaše „know how“, výzvu prijímam…

Začnime najvyššou súdnou „autoritou“, našim bývalým kolegom JUDr. Ivanom Fiačanom (ktorý nech Kolíkovej prinesie kyticu za otváranie pandoriných skriniek, na ktoré môžu už iba jej „kolegovia“ doplatiť…). Takže ak právny názor, tak právny názor, Kolíková…

Za členstva advokáta Fiačana v Predsedníctve Slovenskej advokátskej komory, funkčné obdobie 2010 – 2017, bola som od r. 2013 do roku 2020 šikanovaná v disciplinárnom konaní, pre tpv. aj ním „zhliadnuté“ moje porušenie zákona a “etického kódexu”, kedy mi bol hrubo nezákonne pozastavený výkon advokácie, ktorú nezákonnosť celého disciplinárneho stíhania a pozastavenia mi činnosti, právoplatne zrušil (až) Najvyšší súd SR a „šmaril“ im vec na úroveň spred začatia konania so mnou. (A to sme sa nebavili ani k meritu veci).

Išlo o to, že z dôvodu, kedy som svojou obhajobou oslobodila – opakujem oslobodila klienta, českého občana, spod ekonomického skutku, kde mu hrozil viac než 10 ročný trest odňatia slobody (podmienka nebola možná), po jeho oslobodení, mojej niekoľkoročnej (!) odbornej a doslova aj fyzickej námahe (kde som vtedy s maloletým dieťaťom, ktoré som ako samoživiteľka rodiny, ako „mača“ vo vreci ťahala z jedného kúta „Československa“ na druhý, až do Prahy, ktoré vyšetrovacie úkony prebiehali naprieč celým územím Slovenska a Čiech), teda kedy po jeho oslobodení, t.j. „skonzumovaní“ služby mi po „padnutí“ verdiktu oslobodenia a pred umožnením potvrdenia rozsudku pred odvolacím súdom v Košiciach, vypovedal plnú moc, a domáhal sa vrátenia dojednanej odmeny za oslobodenie, čo som logicky odmietla, a čo SAK vyhodnotila ako moje (nie jeho) porušenie zákona (podobná „pochabosť“ ako „odpor“ matky voči odňatiu jej dieťaťa), čo ale ja nazývam podvodom zo strany dotyčného. Podstata veci spočívala v tom, že účel tejto odmeny som nemala písomne dojednaný (čo je bežná, legitímna prax advokátov, najmä v prípade vzájomnej dôvery oboch strán vzťahu, kde u mňa osobne platia ústne dohody), ale ním nesporne uhradenú, popri osobitne uhrádzaných tarifných úkonoch, takže nebolo sporné, že odmena sledovala osobitný účel kladného vybavenia veci, čo sa aj stalo. Ústna dohoda o spôsobe a výške odmeny advokáta a klienta je plne v súlade so zákonom, avšak v prípade sporu trpí dôkaznou núdzou, kedy sa prezumuje tvrdenie klienta, aj keby nebol pravdivé (inak tento „vzorec“, v spojení s tým, že klient môže vypovedať advokátovi plnomocenstvo bez uvedenia dôvodu, považujem za nezákonné voči advokátom, aby títo boli z titulu výkonu svojho povolania diskriminovaní voči iným subjektom zmluvných vzťahov o zodpovednosť strany za napr. bezdôvodné, alebo nečestné odstúpenia od zmluvy, …ale to je na inú tému, ktorú verím, že po pominutí „Covid-vojny“ budeme osobitne rozoberať).

Namiesto odovzdania mi metálu za špičkovo odvedenú prácu a reklamu slovenskej advokácii voči českému občanovi, bola som potrestaná. Pokutou 10 000 (!) Eur, čo je rarita v histórii SAK. Pokuty za rovnaký skutok sa bežne pohybujú vo výške 200 – 500 Eur. Takže pokuta 10 000 Eur, preto, že klientovi som na jeho výzvu po vypovedaní plnej moci, teda po jeho oslobodení nevrátila odmenu za oslobodenie (a v ďalšom dokonca za premlčaný skutok). Príjem z pokút je masou „príjmu“ aj pre funkcionárov komory, takže záujem na „výške pokuty“ vysvetľovať nemusím.

A teraz dôvod, prečo na to poukazujem. Nejde o mňa, ide o p. Fiačana. Zo 4, opakujem štyroch (!) tpv. “Fiačanových rozhodnutí” – dve disciplinárne rozhodnutia o uznaní mojej viny, vrátane uloženia mi 10 000 Eur pokuty, následne nezákonného začatia exekúcie, následne nezákonného pozastavenia výkonu mojej funkcie advokáta predsedníctvom SAK a po tomto diletantsky obnoveného výkonu funkcie s 3 mesačným „meškaním“ oproti dikcii zákona, teda zo štyroch tpv. “Fiačanových rozhodnutí” boli všetky štyri zrušené Najvyšším súdom SR pre h r u b é porušenie zákona voči mne. Najvyšší súd tieto rozhodnutia tpv. „zotrel pod čiernu zem“, kedy SAK za vedenia aj pána Fiačana mi za 6 rokov šikany nevedela ani len procesne správne doručiť Návrh na začatie disciplinárneho konania – disciplinárnu obžalobu, ani meritórne rozhodnutia vo veci, acelé disciplinárne konanie voči mne vykonala vlastne s koncipientom (mojim zamestnancom), za čo odo mňa SAK nezákonne „vylákala“ (dotlačením ma do tiesne pozastavením mi činnosti) na svoj účet 10 000 Eur, ktoré mi po zrušení rozhodnutia o uznaní viny až na moju výzvu vrátila, avšak t.č. bez uvedenia dôvodu mi odmieta uhradiť úrok zpôžičky, ktorú som si na túto inak nezákonnú „povinnosť“ zabezpečila (takže o nezákonných „povinnostiach“ a „pokutách“ viem toho dosť dobre a veľa). A komora sa znova dnes ku mne vyjadruje, o mojom porušovaní zákona a etiky. Skutočne, zábavné…. 

De iure však fašizmus v jej úradnom postupe !

V celom konaní SAK išlo o tak ťažký omyl v doručovaní adresátovi „procesu“, rovnako ako sú ťažké omyly vo všetkých právnych paaktoch, ktoré dnes fičia celým Slovenskom, za „príklepu“ aj Ústavného súdu (znova) pod vedením toho istého pána Fiačana (ktoré „núdzové dekréty“ osobitne rozoberiem na inom mieste). Štyri potvrdené hrubo nezákonné rozhodnutia zo štyroch je dobrý ťah aj pre iné „kalibre“, p. Fiačan… Ale Kolíková rieši môj právny názor, nie názor advokáta Fiačana, t.č. predsedu Ústavného súdu, ktoré súdne rozhodnutia sa u justičných autorít prezumujú ich poznaním… Ak nie, pozná ich Kolíková teraz, a k právoplatne potvrdenej nezákonnej činnosti (či už priamej, alebo nepriamej) (aj) p. Fiačana (ktoré nezákonné skutkové okolnosti sa udiali v dobe výkonu jeho funkcie) sa môže vyjadriť. Ale ku mne sa vyjadrovať nemôže. Pretože n e m á právny dôvod.

Ďalšia „trop“ vážna právna vec, ktorá by Vás mala zaujímať, Kolíková, aj Vás, Čaputová:

Vo veci Rozhodnutia Disciplinárneho senátu Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov, zo dňa 19.10.2011, sp. zn. DK/28/2010, vo veci navrhovateľa JUDr. Petra Molnára, ako prezidenta Slovenskej komory exekútorov proti mojej klientke exekútorke, uznanej vinnou z disciplinárneho deliktu, bola jej následná ústavná sťažnosť v tejto veci odmietnutá ústavným sudcom JUDr. Petrom Molnárom, Uznesením II. ÚS 192/2019-17. To celé po preskúmaní označenej disciplinárnej veci, ako sa uvádza v odôvodnení. Takže žiaden „omyl“. Priamy úmysel. Právnej obci nemusím viac vysvetľovať, a laikom iba zhrniem, že prokurátor Vás dnes obžaluje na doživotie, sudca odsúdi, a ten istý prokurátor, iba v talári s inou farbou lemu Vám „žiadosť o milosť“ hodí do koša. Schválne, a možno si aj podskočí. Potvrdí si svoje konanie a vybavené. Vezme dobrý plat a večer ide domov. Ako sa nazýva takýto štát a uplatňovanie takejto moci ? Právny a demokratický ? Tejto „kvality“ sú aj rozhodnutia Ústavného súdu v otázke „núdzového stavu“ (k čomu ako vravím, sa argumentačne právne vyjadrím).

Iba vzhľadom k vlastným skúsenostiam z tohto fašizmu, ktorý nezačal včera, ale vplížil sa už dávno (alebo nevymizol nikdy a sme potom fašistický národ ? lebo podľa „autorít“, „vykonávateľov“ a „bonzákov“ to tak akosi vyzerá) nemôže tu nikto povedať trápnu frázu – „HOAX !“ Verím však, že toto nikto nechce, lebo dnes už každý vie, že “melie“ to aj jeho… A zmelie… Je treba však urobiť právu zadosť !

Páni a dámy ústavní sudcovia, niektorých vás z praxe poznám, sme kolegovia, a tých ktorých poznám viem, že ste ODBORNE DOBRÍ a preto nechápem vaše „dnešné čudné“ verdikty o zákonnosti núdzového stavu, ktorý má ťažké procesno-právne vady, a ja skutočne neverím, že ich nevidíte. Tieto vady zverejním, a „proces“ nápravy nechám na vás… …takže prosím vás o to… O pomoc Slovensku… Lebo sme vo vojne (ako to „ozvučil“ aj premiér), a proces nápravy „aj bez návrhu“ je vo vašich rukách… Lebo sme vo vojne…

Celé to teda nie je otázka dneška, dnes je to už len za čiarou, za ktorú sa už ďalej nedá RIADNE ísť. Z ohlasov a kontaktov na mňa z celého Slovenska mám objektívne ten „skromný pocit“, že občania to vnímajú už poriadne právne správne !

Tu Vás osobitne Kolíková a Čaputová žiadam, začnite konať avec rozhodovania menovaného ústavného sudcu v označenej veci zákonným spôsobom vybavte, a o výsledku ma písomne informujte na adresu mojej kancelárie. A v zákonnej lehote. Táto časť môjho stanoviska je sťažnosťou. Som si istá, že sa s ňou oboznámite, prípadne sa oboznámi SAK, ktorú žiadam o postúpenie tejto sťažnosti na príslušný orgán, a všetky dotknuté subjekty žiadam o oznámenie prijatia sťažnosti, príp. jej postúpenia a následne jej prijatia… 

Toto je právny štát, vážení. Pokiaľ sa teda oboznámite s týmto mojim stanoviskom (a mali k nemu čo „kriticky“ povedať…)

Písala som vyššie, a zopakujem to aj ďalej, otvorili ste Kolíková pandorinu skrinku a sami sa pousvedčujete… (ako obžalovaní po čase „kvákania“ pred trestným senátom).
Je nastolená legitímna otázka, na základe akého úradného postupu sa Kolíková, ktorá ako sama poukázala, že kompetenčne nepatrí na moju „platformu“, kriticky venuje práve mne ? Žeby osobná sympatia alebo antipatia ? Jedno aj druhé je zlé. Je treba sa venovať JUDr. Fiačanovi, ktorý ako člen Predsedníctva SAK priamo, alebo nepriamo právoplatne porušil zákon a práva slobodného občana a člena SAK, zodpovedne si platiaceho príspevky a reprezentujúceho svojou odbornosťou a etikou konania slovenskú advokáciu (myslím, že aj dnes jej robím dobré meno), a JUDr. Molnárovi, pre zneužitie jeho funkcie o zakázanú kolíziu záujmov bývalého žalobcu exekútora vo vzťahu k funkcii ústavného sudcu v totožnej právnej veci.

Už na tomto mieste dávam SAK do pozornosti (keďže to súvisí s funkčným obdobím p. Fiačana), že za nezákonné konanie v uvedenom disciplinárnom procese a pozastavení mi činnosti, budem žiadať náhradu voči SAK, z ktorej výšky sumy Vás „sranda“ prejde. Tá sranda, ktorú si vypočujete na nahrávke, zo dňa 26.11.2019. Svojim diletantským postupom ste ma nezákonne odsúdili, arogantne nereagovali na moje žiadosti o odklad zaplatenia pokuty 10 000 (!) Eur, na nezákonný čas a vôbec nezákonne ste mi pozastavili výkon mojej funkcie, kedy ma súdy vyzývali o určenie náhradného advokáta a pod., ktoré nepríjemnosti voči tretím osobám, moje meno, a najmä škoda na mojej strane a strane mojich klientov je vysoká. Základ nároku mám určený už v samotnom rozsudku Najvyššieho súdu o zrušení pozastavenia mi činnosti, kde súd poukázal na dôvodnosť mojej budúcej žaloby. Pán Fiačan „c’est aussi grâce à vous“. SAK mi nezákonne pozastavila činnosť vo veciach vysokej a značne vysokej hodnoty sporov, a dnes znova tára, za „fandenia“ hlasu Kolíkovej…

Takže Kolíková, ako vravíte: „Pri advokátoch, ako aj pri ostatných právnických profesiách je namieste vyžadovať veľmi prísne nielen dodržiavanie princípov práva, ale aj etického kódexu“.

Na vyváženie veci rozoberte prosím v tomto denníku a všade, kde ste sa venovali mojej osobe ako ministerka (čo ste sakra prekročili rubikón) právoplatne deklarované hrubé porušenie zákona voči mne zo strany (aj) pána Fiačana (opakujem, už právoplatne deklarované), a voči mojej klientke aj pána Molnára (podklady k tomu máte nesporné). Na Vašu žiadosť Vám doručím dotknuté právne veci, ak by Vám niečo „chýbalo“. Lebo šírenie dezinformácií, ako sama vravíte, je aj všeobecne hrubo za hranicou správania, ktoré by spoločnosť očakávala od bývalého advokáta a súčasného ministra.

Kam sa teda posunulo Slovensko v otázke demokracie? Do pekla fašizmu. Keď ministerka potrebuje osobitne kritizovať opačný názor advokáta, než je práve ten jej. A dokonca v súkromnom, fašistickom denníku, počas jej pracovného času na náklady občanov.

Prečítala som si skvelý článok, skvelo autenticky spracovaný na portáli Aeronet (netraste sa blázni, ide o špičkový portál, iba mu nerozumiete, https://aeronet.cz/news/skandal-kosicke-nemocnice- mozna-skonci-az-na-stole-uradu-vysoke-komisarky-osn-pro-lidska-prava-v-zeneve-mlada-matka-byla- pri-porodu-na-sale-nucena-k-podstoupeni-testu-na-covid-19-za-pritomnosti/). Klobúk dole tejto novinárčine… A ja ako právnik dodávam, klobúk dole aj práci s právnymi argumentmi a ich výstupmi u týchto žurnalistov !

Nemocnica L. Pasteura vKošiciach, vláda Slovenskej republiky, polícia Slovenskej republiky, Kolíková, …urobili ste Slovensku takú hanbu, že až za “humno”…. Ste na smiech celej Európe, ale vy si tlieskate v bielych plášťoch, s maskami na ksichte, palicami v nose, obdivujete nohy premiéra Slovenska v ponožkách, kolujúce snímky po sieťach z rokovania krízového štábu (skutočne sme vo „vážnom“ stave), osobitne to nechápajúc mojimi francúzskymi priateľmi a kolegami (kde skutočne jeden Francúz toto „uchopiť“ nemôže). Neviem im toto vysvetliť. Rozumiete mi ?! A to nie je všetko. Toto robíte dokonca dobrovoľne a z presvedčenia. Svoju diskvalifikáciu však nevyžehlíte a zodpovednosť nezotriete. Ani napriek “húževnatosti” brakových médií, ktoré nie sú schopné si prečítať originál nahrávky v plnom znení, a napísať k veci to, čo je de facto jej obsahom. Nevraviac o ich právnom výstupe vo vzťahu k poslaniu advokáta a základných práv a slobôd jeho klienta (to je už „moc“, čo by som chcela).

Prečítajte si vážení, aj nevážení z denník-a N pripojený článok z Aeronetu, ako sa robí dobrá a dynamická žurnalistika… Bez jediného nezmyselného prvku. S argumentmi a faktami. A právnymi výstupmi, aké uchopí iba dobrý právnik. Tu darmo poviete „konšpirátor“. Ale vy ste blázni… Brakoví blázni. Váš amaterizmus je karikatúrou vás samých. Nie vy, ani Kolíková, a ani SAK ma z komory nevylúčia, ale ak ja budem chcieť, odídem.. a komora príde o môj príspevok a štát o príjem. Skutočne dobrý hospodár, Kolíková! Lebo vzhľadom k svojej odbornosti a viacerým jazykovým schopnostiam, a bydlisku aj v zahraničí, môže byť štátom mojej registrácie aj iný členský štát EU, „madame“. Na Vaše fašistické úchylky nie je v Európe nik zvedavý. Kolíková…

Vašou pracovnou metódou je zastrašovanie a vyhrážky, avšak to nefunguje voči mne. Funguje to voči ľuďom, ktorých mi je nesmierne ľúto, a ktorých ani jeden osud, ako ho poznám dnes ja, Vy ani len nevnímate. Vaše sociopatické vzorce „strkania“ špajchtle do nosa a dusenia ľudí v rúškach (nevraviac tu omega nákladoch štátu na Vaše „hygienické opatrenia“, oktorých si povieme nižšie) sú pohromou pre tento národ. Preto tých ľudí, úžasných Slovákov s inými názormi, než sú tie Vaše, Kolíková, obhajujem. Lebo voči ním Vám to zastrašovanie celkom fajn funguje, a zjavne z toho máte dobré pocity…

A teraz k vyššie uvedenému článku, a otázke, o čo ide, Kolíková ?

Akú právnu povinnosť som porušila tým, že som klientku podporovala a radila jej nedať sa testovať na Covid – 19? Hmmm… ? Akú právnu povinnosť… stojí otázka !

Akú právnu povinnosť som porušila tým, že som žiadala personál a políciu SR, aby titulom splnomocnenia ma klientom vo veci otázky Covidu-19 vo vzťahu k nemu samému, komunikovali so mnou ako splnomocneným advokátom ?

Akú právnu povinnosť som porušila tým, že som klientku podporovala a radila jej nedať si po pôrode odňať dieťa ?

Ako to povedal Matovič Dr. Bukovskému ? …Vy ste blázon, Kolíková ! Túto laťku ste nastavili sami, keďže Matoviča ste vtedy ani Vy verejne neodsúdili a nerozprávali v denníku N nič o šírení jeho urážok a dezinformácií voči iným. Žnete to, čo ste zasiali. Blázon Kolíková. Pokiaľ tento prejav premiéra Slovenskej republiky nebol dehonestujúci úradu premiéra, nemôže byť dehonestujúci pre advokátsky stav. Opakujem, toto je Vaša kultúra, Kolíková. Ja iba kopírujem Vašu šablónu… Ona nie je moja… Je Vaša… Blázon Kolíková. Odo dňa tohto “prejavu” Matoviča je označovanie iného za blázna štandardom verejného prejavu na Slovensku. Nepostrehla som, aby to niekto z vás, vrátane Vás, úradne namietal. Takže môže byť… Byť ja na Vašom mieste, zavediem inú kultúru…, ale zatiaľ máme iba tú vašu…

Až by ste náhodu chceli riešiť tento môj prejav, blázon Kolíková, tak si pred tým vypočujte Matoviča, ako verejne do tých bláznov nadával aj mne, a ostatným občanom a verejne urazil (chcel uraziť ale zosmiešnil sám seba) pána MUDr. Bukovského, ktorého odbornosť nemá šancu ani len z povrchu zachytiť. Voilà, …nastal čas pani doktorka Kolíková – blázon, aby ste prestali šíriť svoje konšpiračné bludy. Máte titul a prečítajte si § 3 ods. 6 Zákona o advokácii, advokátsky sľub, …Vy ako bývalá advokátka, a vedúca rezortu justície idete proti tomu čo ste sľúbili a nie ste hodná svojho titulu…

§ 3 ods. 6 Zák. č. 586/2003 Z.z., o advokácii: „Sľubujem na svoje svedomie a česť, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, predpisy Slovenskej advokátskej komory, etiku advokátskeho povolania a chrániť základné práva a slobody, svedomito plniť povinnosti advokáta a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s výkonom svojho povolania.“.

Skúste sa blázon Kolíková opýtať mojej klientky (iba ona je kompetentná to posúdiť, nie Vy, Kolíková, aj keď fašizmus vo Vašej hlave nepustí), kto chránil základné práva a slobody mladej rodičky, jej dieťaťa, opýtajte sa ostatných mojich klientov, kto chráni ich základné práva a slobody, práva ich detí padajúcich do mdlôb a nových psychických diagnóz v škôlkach a školách aj pod Vami nanucovanou maskou „cudnosti“, ktoré prípady mám na pracovnom stole a kopia sa…Až posúdite správanie Matoviča na verejnosti, a s ním aj to svoje, potom si môžete všímať to moje. Ale ako minister sa o ňom stráňte viac rozprávať !

A teraz k veci právne, keďže ste už Džina verejne vypustili z fľaše, a žiadam to vybaviť v lehote:

Žiadam Kolíková označiť mi, akú právnu povinnosť, s poukazom na konkrétne zákonné ustanovenie, alebo platný právny akt – s poukazom na v ňom označené ustanovenie zákona som porušila tým, že som klientku podporovala a radila jej nedať sa testovať na Covid-19 ? (Odhliadnuc od toho, že aj keby som čokoľvek porušila, Vás je Kolíková do toho verejne nič ! A navyše už vôbec nie pred tým, než sa ma na mnou zastupovanú vec pokorne opýtate). Takto stojí zákon, nie na Vašich fašistických hlinených nohách.

Akú právnu povinnosť som porušila tým, že som žiadala personál a políciu SR aby titulom splnomocnenia ma klientom vo veci otázky Covidu-19 vo vzťahu k nemu samotnému, komunikovali so mnou ako so splnomocneným advokátom ? Právnu povinnosť tu porušili policajti, nezdá sa Vám, blázon Kolíková ?!

Akú právnu povinnosť som porušila tým, že som klientku podporovala a radila jej nedať si po pôrode odňať dieťa, a navyše strčiť mu do nosa pre matku neznámou látkou napustenú palicu ?

Vy ste skutočne blázon, Kolíková, ak moje konanie haníte, a vyhlasujete ho za nelegitímne. Lebo potom o p a k o m je, že Vy priamo a doslovne vravíte: že moja klientka mala proti svojej vôli strpieť Vašou vládou a Mikasom „nariadené“ odobratie jej a jej dieťaťa biologického materiálu, a súčasne si do tiel dať cez nos vpraviť neznámu chemickú látku, kde v opačnom prípade mala strpieť odňatie jej dieťaťa po pôrode, okamžitú stratu mlieka – ako jedinej a prvej veci na ochranu imunity dieťaťa, a nehumánneho prelomenia citovej väzby dieťaťa s matkou, a odvezenia ho na pre ňu neznáme a nedostupné miesto najmenej na dobu 10 dní. To ako vážne ? KOLÍKOVÁ ?!? Nie je Vám zo seba zle ?! Aj dobytok po pôrode ostáva s matkou… A Vy blázon Kolíková môj protest proti tomu nazývate porušením zákona ?

Vami vyžadovaná „povinnosť“ zapadajúca do úkonovpodľa Zákona o zdravotnej starostlivosti a Transplantačného zákona neexistuje ako všeobecná povinnosť (napriek vašim paaktom), naopak, podlieha Informovanému súhlasu, ktoré odmietnutie nespôsobuje sankciu ani „karanténu“…, nakoľko neexistuje porušená právna povinnosť. Opak bol bežný v lágroch. VY STE FAŠISTA Kolíková, neviete inak, a dnes o tom nemá nikto normálny pochybnosť.

Zdržte sa Kolíková ďalej dezinterpretácie mojej legitímnej činnosti advokáta podľa Ústavy SR a medzinárodných dohôd, právnych predpisov advokácie (to Vy a SAK ich dezinterpretujete), mojej obhajoby legitímnych práv a slobôd mojich klientov, a dotýkať sa môjho mena v konflikte s § 11 a ost. Občianskeho zákonníka.

Na rozdiel odo mňa ste verejný činiteľ a požívame rozdielne právne ochrany. Vy tú menšiu… Tak sa podľa toho chovajte, lebo už včera ste si založili právne následky. Moji právnici budú vyvodzovať voči Vám osobnú zodpovednosť. Nie trestnú, ale finančnú. Trestnú si odnesiete na inom úseku. A voči táraniam zo strany SAK, detto… Nemusím Vám zvlášť zverejňovať, akú masu klientov dnes pokrývam, a akú škodu ste mi u každého z nich mohli vyvolať svojim táraním v denníkuN (a neviem kde ešte, čo mi doručia klienti, a technicky vyhľadajú tiež moji „ajťáci“).

Nemáte predstavu, akú úžasnú odbornú, personálnu a technickú podporu mám, a každý deň sa mi ozýva ďalší a ďalší úžasný občan, odborník vo svojej profesii. Moji advokáti sú spokojní vo vyhliadkach na svoje zárobky z mojich káuz, a rovnako z káuz mojich klientov. Pôjde to však na Váš úkor. Vy ste Kolíková aj s Vašou skupinou nielen fašisti, ale amatéri najhrubšieho zrna, spravujúci Slovensko defektnejšie, než by to dal báčik z Chochoľova…

Kolíková vedzte, moji „ajťáci“ (najlepší slovenskí, francúzski a tiež z Júesej) nastavili veci tak, že ktokoľvek bude mediálne moje meno skloňovať, čokoľvek s ním google preindexuje, automaticky im to „zacinkne“. Takže nasadiť si masku a zavrieť ústa ! Ako ste to chceli nariadiť Slovákom. Myslím, že skutočne by ste už mali byť oddnes ticho…

A poznámka zjavne do Vašich “šíkov”…, Vaši „právne zdatní“ jedinci sa posmešne (och koľko srandy) vyjadrujú, že si neviem uviesť ani titul, keď si na FB stránke píšem Dr., lebo podľa nich si mám písať JUDr. Podľa nich sa majú aj iní testovať, nasadiť si masky, dať si odňať dieťa…, jednoducho podľa nich majú žiť iní svoje životy. Cítia sa v„práve“ rozhodovať o životoch a slobodách druhých, čo naposledy robili chlapci a dievčatá v uniformách z lágrov….

Takže vysvetlím, …keďže ako advokát vykonávam svoju činnosť na Slovensku a vo Francúzsku, kde mám svojich (aj) francúzskych klientov (na rozdiel od vás tupci pribití odborne komunikujem tiež v jazyku, ktorého nedokážete čo len slovo vysloviť, nieto mu rozumieť, kde niektorí fičíte dokonca na „uantajm nextajm…“), a teda používam medzinárodne ustálené označenie titulu „doctor“ ako Dr. … To by vás nenapadlo, však ?! JA viem… :)) Vy blázni uzavretí v obmedzenej “košeli” a s náhubkami na tvári. Skutočne si iné nezaslúžite… Ja vlastne začínam mať sympatie k tým náhubkom, testovaniu a očkovaniu vás… Verte mi… ? 

A na skok aj k Slovenskej advokátskej komore, ktorá sa podľa denníka N (akoby spoločný „styčný“ zdroj) vyjadrila k incidentu z košickej pôrodnice a uviedla, že sa „dištancuje od medializovaného konania ohrozujúceho poskytovanie zdravotnej starostlivosti iným pacientom v čase vyhláseného núdzového stavu“.

Komora reagovala na otázky tohto média, ako vníma môj postup ako advokátky, ktorá cez mobil povzbudzovala rodičku, aby odmietla v nemocnici nosiť rúško a absolvovať testy na covid-19: „Úlohou advokáta je radiť svojmu klientovi v jeho právnej veci, nemalo by však dôjsť k situácii, že robí rozhodnutia za klienta,“ uviedla hovorkyňa komory Alexandra Donevová.

Komora tiež naznačila, že hygienické opatrenia by mali mať oporu v zákonoch. „Úlohou štátu je napĺňať tieto očakávania jasnými, poznateľnými apredvídateľnými normami správania, ktoré je potrebné rešpektovať, alebo niesť za ich nerešpektovanie dopredu známe právne následky.“ https://dennikn.sk/minuta/2108105/ 26.10.2020, 16:22 h. (ak sú vyjadrenia SAK dezinterpretované, nech sa obráti na tento denník).

Takže si to rozoberme:

Preambula Advokátskeho poriadku: V spoločnosti, kde úcta k demokracii a právu je jedným z najdôležitejšich ustavnych principov, ma advokat nezastupitelne postavenie, pretože existenciie slobodného a nezávislého advokátskeho povolania je základným prostriedkom ochrany ludských práv a slobô d proti moci š tá tu. Advokát musí slúžť veci spravodlivosti a tým, ktorí ho poverili obhajobou alebo zastupovaním. Povinnosti advokáta vyplývajú ce z výkonu povolania sa neobmedzujú len na povinnosti upravené zákonom.

S výkonom povolania advokáta sa nerozlučne spája škála etických povinností voči klientom a voči súdom a orgánom, pred ktorými advokát presadzuje záujmy svojho klienta, alebo pred ktorými koná v jeho mene. (ako prvá je postavená etika voči klientovi…, to si prosím fixovať !)

§ 1 ods. Zák. č. 586/2003 Z.z., o advokácii: Poslanie advokácie

Ods. 1: Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „klient“) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ods. 2: Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len „právne služby“).

§ 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka: Zástupcom je ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému.

§ 32 ods. 2 Občianskeho zákonníka: Ak splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa v medziach oprávnenia zastupovať, vzniknú tým práva a povinnosti priamo splnomocniteľovi. Pokyny dané splnomocnencovi, ktoré nevyplývajú z plnomocenstva, nemajú vplyv na právne účinky konania, ibaže by boli známe osobám, voči ktorým splnomocnenec konal.

§ 2 ods. 1 písm. r) Zák. č. 355/2007 Z.z.: Na účely tohto zákona epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia.

§ 48 ods. 4 písm. Zák. č. 355/2007 Z.z.: Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďuje opatrenia, ktorými sú:

a) hygienická očista osôb a dekontaminácia terénu, budov, materiálu a dopravných prostriedkov,

x) uloženie povinnosti zamestnávateľom prijať hygienické opatrenia na pracoviskách vrátane zákazu vstupu zamestnancov alebo iných osôb na pracoviská alebo do iných priestorov zamestnávateľa,

Vážená komora, čo za právne nezmysly znova (ako mám s vami x ročnú skúsenosť) tárate ? Že zo strany advokáta by nemalo dôjsť k situácii, že robí rozhodnutia za klienta ? Že sa dištancujete od môjho medializovaného konania ohrozujúceho poskytovanie zdravotnej starostlivosti iným pacientom v čase vyhláseného núdzového stavu ? A súčasne s tým poviete, že hygienické opatrenia by mali mať oporu v zákonoch a akcent prenesiete na potrebu ich rešpektovania občanmi ?

A toto si rozoberme na drobné:

„..zo strany advokáta by nemalo dôjsť k situácii, že robí rozhodnutia za klienta“.
 Práve poslaním advokáta je – že robí (!) rozhodnutia za klienta v predmete zastupovanej veci.

Predmetom tu je zjavná vôľa klientky na netestovaní a neodňatí jej dieťaťa po pôrode. Toto je ale podľa vás, blázni Kolíková a Donevová, nelegitímne ! Vaše fašistické praktiky, hanebne „obalené“ do „právnych viet“, nemajú konca…

„…SAK sa dištancujete od môjho medializovaného konania ohrozujúceho poskytovanie zdravotnej starostlivosti iným pacientom v čase vyhláseného núdzového stavu“. SAK, tu ste na „stôl“ položili nepreukázaný fakt, že svojim konaním som ohrozila poskytovanie zdravotnej starostlivosti tretím osobám, acez tento „fake fakt“ šírite hrubú dezinformáciu.

Titulom porušenia akej právnej povinnosti mojej klientky a titulom porušenia akej mojej právnej povinnosti advokáta som „ohrozila zdravie tretím osobám“ ? To sú vážne právne otázky krivého obvinenia, Alexandra Donevová. Prosím oznámiť mi na nich odpoveď písomne, s označením zákonných ustanovení, ktoré mala moja klientka, a tiež ja, porušiť. Nestačí len tárať v denníkoch, „po opici“ je treba vec aj právne zdôvodniť. Túto časť považujte za sťažnosť a v lehote ju vybavte.

„…hygienické opatrenia by mali mať oporu v zákonoch“.

Aké hygienické opatrenia, vážená SAK ? Vy ste sa skutočne „s koňom zrazili“ ? ako sa pýta každý druhý občan v mojich e-mailoch na Vašu adresu. Predmetom veci sú nulitné opatrenia ÚVZ a nulitné uznesenia vlády SR o „núdzovom“ stave, to všetko v „právnej veci“ “akože“ 48 ods. 4 písm. c), d), e) l)… prekrývania dýchacích ciest, odoberania biologického materiálu osôb, v spojení so sankciami pokút, „karantén“, odoberania detí, odpierania školskej dochádzky, pracovno-právnych postihov, a pod., ktoré „povinnosti“ de iure neexistujú.

A na konci dňa poviete, že ide o hygienické opatrenia, ktoré ALE sú INOU právnou otázkou, než „šlamastika“ rúšok a testovania, v ktorej sa nachádzame. Hygienické opatrenia sú s poukazom na § 2 ods. 1 písm. r) Zák. č. 355/2007 Z.z. otázkou zásad osobnej (!) hygieny a jej porušenia spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia. S poukazom na § 48 ods. 4 písm. a) cit. zákona sa za týmto účelom nariaďuje hygienická očista osôb a dekontaminácia terénu, budov, materiálu a dopravných prostriedkov, a s poukazom na písm. x) sa tu ukladajú povinnosti zamestnávateľom prijať hygienické opatrenia na pracoviskách.

P. Donevová, a vážená SAK, posunuli ste problém na inú úroveň. Do „hygienických opatrení“. Moja klientka a ja sme teda nedodržali hygienické opatrenia (očista osoby, dekontaminácia terénu, budov, materiálu a dopravných prostriedkov). Prosím označiť OLP vydané Úradom verejného zdravotníctva.

Skutočne sa so SAK odmietam vážne právne baviť v tejto otázke, a skúsim to iným spôsobom. Zákonným, samozrejme. Vyžiadané otázky však žiadam vybaviť.

Vážená SAK, vláda SR, Ústavný súd SR a ostatní: Vy si hygienické opatrenia na očistu osôb a terénu (o čo tu asi malo ísť od počiatku) v y m i e ň a t e za zakazovanie ľuďom voľne dýchať, za nútenie ich k odberom – darovaniu ich biologického materiálu, odoberania im detí a pod.

Tu je kráľ nie že nahý, on tu ani nie je a nikdy zjavne nebol ! Tu neexistujú v zákonoch žiadne vami ukladané povinnosti, tu je fašistická svojvôľa, dávaná vždy pod iný „pojem“ ktorý vám z úst vypadne. Ani len ujednotiť sa na nezmysle a jeho pojme neviete.

S poukazom na „prekecnutie“ Donevovej uvádzam, že ak, tak tu sú skutočne adekvátne iba hygienické opatrenia podľa hygienická očista osôb, dekontaminácia terénu, budov, materiálu a dopravných prostriedkov, a to sa nariadi aj na pracoviskách. A „Covid-19“ by tu bol vybavený. Ono sa to aj sprvoti začalo robiť (pamätáte sa všetci ?), ale potom sa to akosi „preklopilo“ do vydierania občanov na náhubky, obchodu „štátu“ s testami, nútenia všetkých do darovania „tkanív“, odberu detí, vyhrážok… A špirála fašizmu bláznov vo vláde, s prizerajúcou sa čudnou pani z hradu, začala…

Mali ste likvidovať infekt, nie občana. Zlikvidovali ste občana, jeho zdravie, psychiku, ekonomiku a infekt ostáva.

Takže ešte raz, Kolíková: V čom som porušila § 3 ods. 6 Zákona o advokácii, pokiaľ som chránila základné práva a slobody klientky, vo veku blízkemu veku mladistvej a jej dieťaťa (obe chránené osoby), ktorí „nerešpektovali“ hygienické opatrenia (hygienickú očistu osôb, dekontamináciu terénu,

§ 48 ods. 4 písm. a), x) Zák. č. 355/2007 Z.z. (o ktoré asi sa má aj jednať), kedy sa pri masových infekciách nariadi budov, materiálu a dopravných prostriedkov) ? Ktoré nič z toho tu nie je, ale je tu Váš fašizmus, ktorému som sa postavila ! Vaše sociopatické a právne šialené sklony a fašizácia spoločnosti je nechutná. Sami si skladáte môj (a nielen už iba môj) procesný útok voči Vám a vám, ja nemusím robiť nič : – ) (neviem, či tejto „hlasnej“ úvahe ste pochopili). Iba ešte chvíľu počkať a postaviť žaloby. Dôkazy si dodáte sami.

A teraz k tej „srande“ SAK na nahrávke :


SAK po 6 rokoch nezákonného stíhania voči mne, pokračuje už ďalší druhý rok vďalšom nezákonnom a amatérskom postupe, kedy ma znova nevie riadne ani len predvolať do konania. Celú právnu vec, autenticky aj s dokumentmi zverejním na svojej stránke „zalobyvocistatu.sk“. Teraz tu iba toľko, že vkomunikovanom rozhovore poukazujem na (znova) nesprávne predvolanie ma na pojednávanie, a na mnou učinené zaslanie oznamu SAK, na čo sa členovia disciplinárneho senátu náramne pobavili. Ich stupidita siaha až tam, že nevedia prevziať ani len elektronické podanie, ale „dievčatá sa bavia“. Ja som pre ich „srandu“ bola šikanovaná 6 rokov, a ich zábava trvá ! Z čoho ale najviac m r a z í je fakt, že na moju legitímnu námietku o otázku zániku disciplinárnej zodpovednosti (premlčania alebo preklúzie – nech si to vyhodnotia, ako chcú), čím som sledovala hospodárnosť konania, aby som zbytočne necestovala do Bratislavy z Košíc, a po tom, čo sa doposiaľ potvrdili moje, a nie SAK právne názory a závery, teda nech si toto naštudujú a ak, vec je treba zastaviť, mi bolo povedané (a myslela som, že zle počujem), že to nie oni, ako pojednávajúci senát, ale to „REVÍZKA“, t.j, revízna komisia – teda prokurátor o mojej veci, teda o mojej vine rozhodne. (Teraz si vypočujte zvukovú nahrávku)

Toto je cez čiaru pán predseda SAK, celá „disciplinárka“ od „šmichu“ dievčat cez neschopnosť prevziať elektronické podanie až po „rezignáciu“ senátu, lebo rozhodne REVÍZKA (!)

(Skutočnosť, že telefonický hovor o zrušenie úkonu bol vzhľadom k mojej doprave sa na miesto tiež v časovom omeškaní, tu už riešiť nebudem. Odporúčam Vám však pozrieť dôvody môjho odvolania vo veci, a pokračovania právneho diletantizmu konajúceho senátu vo veci samej). To všetko po tom, čo Najvyšší súd SR osobitne a vo viacerých rozhodnutiach potvrdil, že SAK voči mne už dovtedy hrubo porušila zákon, a čo znamená, že „má zvýšiť opatrnosť“. …Nie vy mňa vylúčite, vylúčte sa všetci sami ! Amaterizmus, ktorý už 7-mi rok predvádza disciplinárny senát v mojej veci, je v oveľa väčšej „forme“ než by sa dalo vôbec predstaviť. A dnes ste k tomu pridali servilný fašizmus.

Dnešný fašizmus nezačal „rúškami“ a „testovaním“, ale začal už dávnejšie. Toto sú už iba jeho „sladké“ plody a budú ešte „sladšie“, ak sa to nestopne. Tieto praktiky poznám už dlhú dobu, a vy mnohí, poškodení v iných právnych veciach, to poznáte asi tiež, a všetci ostatní to „okúšate“ teraz. Zomelie to každého, ak sa to nestopne…

Preto vás všetkých ubezpečujem, buďte trpezliví, pri upratovaní sa najprv špina vyhádže, a potom sa poriadok poskladá…

V „mienkotvorných“ médiách sa jednoduchým čitateľom vymývajú mozgy. Nesúdim nikoho, naopak, je mi skutočne ľúto každého, lebo ľudia nevedia… Som advokát, rozumiem a snažím sa rozumieť problému každého jednotlivca aj s jeho strachom, obavami, úzkosťami, starosťami…

Súdim však Vás, Kolíková, lebo ste verejný činiteľ, súdim SAK a zbabelých kolegov, súdim zbabelých sudcov postaviť sa nulitným rúškam, a všetkých tých „pečiatkujúcich“ tieto fašistické nechutné „dekréty“. Či „hygienické opatrenia“ ?

Tak teda čo som to porušila na tých hlavných pojednávaniach, Mgr. Kuzmiaková a JUDr. Saloková, že ste ma odňali môjmu klientovi a vykázali z pojednávania a zo súdu ? Viete to vôbec označiť ?! Lebo ja som neporušila nič, lebo som právne ani nemohla porušiť interný predpis súdu tým, že som (teda aj keby že som) porušila opatrenie ÚVZ… (navyše nulitné). A je nechutné, že tomu ako sudkyne nerozumiete, čo robíte. Spáchali ste trestný čin v krízovej dobe…

Ako sa vyjadrili „hlavy“ zo SAK, ide o hygienické opatrenia… očisty osôb a budov. A na základe tohto „zámeru“ je dnes Slovenská republika v núdzovom stave, so stratou X miliónov Eur pre nákup testov bez splnenia právnych podmienok, platenie personálu, úpadok ekonomiky, nevraviac o terore celého národa. To nevymyslíš, to je fašizmus…
Vy sami šialenci si skladáte dôkazy proti sebe, a byť vašim advokátom skutočne vám poradím, mlčte už a čím skôr odstúpte. So cťou by som prebrala aj s inými občanmi vedenie nášho štátu.

Musím to zopakovať a skutočne žasnem, lebo to „rozum nebere“ (ako povie brat Čech): Robím kampaň proti hygienickým opatreniam. Ktorým… ? Vy blázni z najvyšších úradov a mentálne „suspendovaných“ médií, vy ani neviete, čo ste svojimi „hygienickými opatreniami“, proti ktorým „brojím“, vyslovili.

Takže teraz vážne, SAK, kladiem legitímnu doplňujúcu otázku, a žiadam označiť, ktoré hygienické opatrenia ÚVZ, prosím označiť číslo OLP, som marila. Nestačí tárať nezmysly, a vo vzťahu zjavne voči mne nadhodiť (kde o mne je kladená otázka v médiách), že hygienické opatrenia by mali mať oporu v zákonoch, a za ich nerešpektovanie brať zodpovednosť. Tu ušiel vašej „opatrnej“ pozornosti aj váš vlastný výrok, že hygienické opatrenia by mali mať oporu v zákonoch, takže zjavne nemajú, a skúste to ako stav advokátov, povedať hlavne NAHLAS ! Zodpovednosť vážení, tu ale zjavne nie je na mojej strane.

Na svojom FB si môžem písať čo chcem, aj knihu o sebe.. Ale toto nie je o mne, toto je o vás, fašistoch, a o fašistickom systéme, ktorý tu už kolabuje.

Takže vážená SAK, po vypočutí si nahrávky vzniká legitímna otázka: Ešte stále chcete odňať licenciu mne… ?! 

Ste si istí, že mne ??? 

SAK, ako vám uvádzam vyššie, „sranda“ prejde doručením žaloby o náhradu škody, ktorej základ nároku už zadefinoval Najvyšší súd SR. Až chcete začať riešiť sťažnosti voči mne pre „nabádanie klientky na porušovanie hygienických opatrení“, nadýchnite sa najprv čerstvého vzduchu spod masky, a potom riešte vlastnú kolegyňu za „kabaret na môj účet“. Za riešenie mňa pre „skutok“ voči „hygienickým opatreniam“ vám radím ani čas nestrácať. Taký skutok nie je, budú iba náklady na moje zastupovanie.

Tento fašizmus, svojvôľa, amaterizmus…, toto sa skutočne nedá zmeniť. Toto je treba celé „zrútiť“, a postaviť nové.

A takto vec po veci pôjdu aj kauzy mojich klientov o náhradu škody. Cťou pre mňa je a bude, ak budem zastupovať (samozrejme aj substitučne pomocou ostatnými kolegami) všetkých úžasných občanov a právnické osoby Slovenska. Kto si ma vie zaplatiť, zaplatí, kto nevie, pôjdeme cez Centrum právnej pomoci, alebo Vám službu poskytnem bezplatne. Presne a iba tak, ako to robím celých 20 rokov a doposiaľ.

Len aby ste si vy „autority“ zvykli na nové móresy dodržiavania medzinárodných dohôd, Ústavy SR, zákonov SR apráva.

Fašizmus mojim vstupom do verejného života skončil ! …„ctihodná“ disciplinárna komisia, a Kolíková (a tu vám SAK znova našepkám – mrknite to premlčanie a preklúziu). Lebo odteraz ideme (aj) na moje kauzy verejne a na vaše náklady a diskreditáciu (o čom som vám už písala v podaní pred nezákonným pozastavením mi činnosti).

PS: Objavila som čaro správneho práva. Jeho „kolorit“ (obšírnosť záberu do každučkej sféry spoločnosti a jednotlivca, doslova aj novorodenca od prvého okamihu života) je tak úžasný, že nemám slov.

Váha a potreba tohto odvetvia práva vyráža skutočne dych, a ide o primárnu oblasť práva, ktorá si zaslúži celospoločenský rešpekt a najvyššiu pozornosť. Nielen dnes, ale už navždy ! Doteraz bolo správne právo tak „mierne“ zaznávané, ale jeho čas a sláva prišli 

Je dnes zrejmé, že správne právo stojí na prvom mieste v rebríčku práva, inak nepostavíte (alebo iba na hlinených nohách fašizmu) žiaden ďalší pozitívny právny odbor. Klobúk dole pred tebou, „správko“ 

JUDr. Adriana Krajníková

Zdroj: zalobyvocistatu.sk/ infovojna.sk

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d