Slovanské Noviny

24. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

Matrica Bukvice obsahuje aj informáciu o energeticko-informačnej štruktúre našich jemnohmotných tiel, teda opisuje aj čakry. Ide však o pôvodné informácie Slovienov, preto neplatí úplne všetko to, čo možno zistiť z indických či čínskych zdrojov.


V prvom rade v ich prípade je reč o trojčakrových bytostiach, ktoré síce majú „odkopírovanú“ našu štruktúru energetických tiel, ale na rozdiel od nás v ich čakrách sa nepohybuje Živatma, ale koncentrujú v nich energiu. Preto je u nich tak rozšírená prax meditácií – pričom nás od nej odrádzajú.

Teda vidieť čakrálnu stavbu a dokázať v nej presúvať Živatmu nie je jedno a to isté!

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <
bukv ra 02

Ak sa prizriete najrozšírenejším obrázkom čakrového systému na internete, nájdete tam dve základné vlastnosti. Čakry majú fixné farby a sú vždy (hovoríme o stĺpcovom delení, ktoré je rovnaké s našim) zobrazované iba od Istoku (budeme používať naše tradičné názvy) nahor. „Iba“ preto, lebo za obdobie posledných približne 8-10 rokov sa u človekov aktivizovali už aj ďalšie čakry, ktorými sa východné systémy nezaoberajú(?).

Sed v lotosovej pozícii neberie do úvahy prácu so všetkými čakrami.

Hlavný energetický kanál v Matrici Bukvice je zastúpený reťazcom bukvíc (zdola nahor) Ψ-Ѥ-Щ-Ȣ-N-И-Г. Vlastnosti čakier zodpovedajú Obrazom bukvíc, môže však ísť aj o Obrazy, ktoré doteraz neboli v dostupných systémoch uvažované. Teda prvý poznatok – meditáciou na konkrétnu bukvicu môžete otvárať kanál za bukvicou, pričom do hry vstupujú aj samotné bukvice. Tu však už treba mať určité skúsenosti.

Bukvica Psí (Ψ) je na začiatku výstupu, čo zodpovedá aj metafyzickým poznatkom. Živatma prichádza ku Hre (v našom prípade k 12-rozmernej) sama, pri vstupe dovnútra však – kvôli agresívnemu prostrediu – si postupne navlieka „skafandre“: Ducha, Dušu a telo. Púť Živatmy v skafandri (Duši) nahor v materiálnom tele teda začína v spodnej čakre, a preto má v tradícii aj čiernu, tmavú farbu. Živatma (Živá+Tma) je svojou podstatou nositeľkou Tmavej (nie Temnej!), koncentrovanej prvomatérie Stvoriteľa Svetov. Preto čierna farba.

V gréckej mytológii sú zachytené prípady, kedy sa Bohovia vtelili do ľudských tiel. Tento jav je veľmi príznačný, ale treba chápať o čo ide. Bohovia sú obyvateľmi 9. rozmernosti, ale odtiaľ – keďže to je delená časť Hry – nemôžu „nastúpiť“ do stredového toku Zlatej Púte Duchovného vývoja a stúpať nahor. Ak oni sami chcú vystúpiť nad 9. rozmernosť, tak sa musia narodiť v ľudských telách a stúpať nahor vlastným úsilím ako človek. Nie je to síce hromadný jav, ale je známy a iná cesta nahor neexistuje.

Ešte dodajme, že hovoriť o farbách čakier ako o stabilnom fenoméne je už neaktuálne. Ich farby sa totiž menia každú chvíľu. Možno ich síce použiť na meditatívne cvičenia na vývoj obrazotvornosti (napríklad Slovanské štíty), ale inak je farebné značenie iba informatívne.

Čakra Rodnik zodpovedá bukvici „Г“, pretože toto je už oblasť Zlatej Ríše Vedomia. Vzhľadom na Kon už nepodlieha riadeniu Bohov z deviatej rozmernosti (9-3<7), ale Človek musí vyvíjať uvedomelý, samostatný pohyb nahor, smerom k Pravi (Jesm). Prechod do Pravi (Jesm) je návratom k pôvodnej mohutnosti „As“, čo je zobrazené na Erbe Bielovodia Hviezdou Inglie obklopenou šestnástimi žiariacimi bodmi – šestnástym rozmerom, v ktorom je myseľ Asa.

As je prvou bukvicou preto, lebo vždy symbolizuje začiatok životnej púte v konkrétnom závite nekonečnej špirály vývoja, teda aj výstup po Zlatej ceste Duchovného vývoja.

Čakra „Ustoj“ (Ȣ) je centrom celej energetickej sústavy – ide o oblasť Jarla, teda srdca. Naľavo od neho v tej istej rozmernosti je Lada (Slovo), napravo je Leľa (Od). Obraz bukvice Ѿ poukazuje na liečiteľské funkcie človeka. Ak má liečiť, tak potrebuje pre každý samostatný prípad vytvoriť paralelný energetický kanál s hlavnou osou, lebo nesmie používať energetický tok, ktorý prechádza cez vlastné srdce. Preto vytvára vždy kanál cez Leľu, ktorý po každom stretnutí nuluje.

Ako sme spomenuli, okrem „štandardného“ počtu čakier má človek aktivizované ďalšie tri. Ich energetická aktívnosť sa dá merať napríklad virguľou – čím sme sa zaoberali na seminároch Psychoenergolytiky.

Každá bytosť so Živatmou je napojená na Centrum zrodu Živatiem. Podľa nášho Svetoponímania Živatmu má aj ďalšia ohromná bytosť – Zem. Jej „srdce“ je tiež prepojené energetickým kanálom s Centrom, ale pretože ako hore tak dolu, aj my sme vo svojom Vedogone mikrokozmom. Centrum Vedogonu je Medená Ríša, kde dominantnou silou je energia Jarla – Srdca. Srdce je predstavené bukvicou Ustoj, t.j. princípom všetkého konania v zmysle Konov. Takto do centra Srdce vstupuje zhora kanál z Nebies, zdola kanál zo srdca Matky Zeme. Kanál Zeme v bode (cca 0,5 m pod zemou) pretína hranicu nášho Vedogonu, pričom na tomto mieste je čakra Velesova päta, nazývaná aj Koreňová čakra (opis v spomenutom článku). Len v skratke dodajme, že jednou z jej „funkcií“ je zmysel Intuície. Je predstavená bukvicou Ѩ, ktorá zahŕňa aj intuitívny zdroj poznávania. Či intuíciu ako podklad na rozhodovanie používame alebo nie rozhodujeme procesom, ktorý je charakterizovaný nasledujúcou bukvicou – Ѭ. Ako filter nastavíme, taký výsledok dostávame.

V priestore medzi holeňami na Zemskom energetickom toku je čakra Choduľa, ktorá zodpovedá za aktívnu schopnosť premiestňovania sa v čase a priestore, teda určitým spôsobom môžeme ňou ovládať relativitu času a priestoru. Je zastúpená bukvicou æ (Iža).

V priestore medzi hornou perou a spodnou časťou nosa je čakra Zornička, ktorá je predstavená v Matrici bukvicou „P“ (Ré). Táto čakra dodáva energiu jedinému orgánu – epifýze, ktorú poznáme pod populárnym názvom „šišinka“. Vplýva na procesy osvietenia, premeny, prispôsobenia formy poznania do jasných pojmov, zúčastňuje sa procesov tvorivosti, obrazotvornosti, premene nemožného na možné. Populárne sa jav „tretieho oka“ spája so 6. čakrou, ale v skutočnosti to tak nie je. Reálna funkcia tretieho oka vznikne až vtedy, ak zosynchronizujeme energie Zorničky, Rodniku a Čela. Ak táto zosynchronizovaná frekvencia troch čakier sa dostane do rezonancie s „anténou“ hlavného energetického kanála, tak funkcia jasnovidenia sa aktivizuje. Preto sa pôvodne na označenie tohto javu používal symbol „vševidiaceho“ oka v trojuholníku (lebo 3 čakry). Ako všetky ostatné, aj tento symbol nám bol v minulosti ukradnutý. Dnes si však jeho energiu môžeme prinavrátiť – závisí iba na stave nášho poznania, prijatí rozhodnutia a prejavenom úsilí.

Naše staré, pôvodné slová mali špecifickú štruktúru. Koreň slova označoval podstatu procesu, predpona ukazovala odkiaľ sa energia berie a prípona kam smeruje. Napríklad slovo Ž-Re-C pri skladaní Obrazov čítame ako Život (Ž) premieňajúci (Re) na Energiu (C). Teda je to taký Človek, ktorý (životnú) Energiu premieňa (objasňuje) pre (správny) Život. Ale vzhľadom na viaceré možné zápisy zvuku „E“, je jasné, že nie je žrec ako žrec. Žrϵc (s Jesť) pôsobí na úrovni materiálneho Sveta Javi. Žrѣc prináša zladenie štýlom „ako hore, tak dole“, Žrьc (s Jere) pracuje intuitívne, ŽrEc (s Jesm) pracuje na premenách úrovne mnohorozmerných štruktúr Vesmírov či paralelných Svetov.

V súvislosti s ruštinou a niektorými črtami v porovnaní so slovenčinou si záverom uveďme ešte jednu ukážku úmyselne riadenej degradácie ponímania Rusov. Napríklad u nás (zemi pôvodu Rusov Slovienov) sa zachoval pôvodný tvar názvu:

bukv ra 03

Píšeme „Ruska Voľa“, teda Ruská Vôľa, ale bez energiu znižujúcej prípony –я, ktorá je dnes v ruštine značne rozšírená. Preto sme aj názov Matrice Bukvice použili v pôvodnom tvare: Старԝслԝвҍнска Бȣкъвица. Ide o to, že v dnešnej azbuke je „я“ posledným písmenom abecedy, teda je v pozícii nášho „z“. Takto na úrovni energie slov vyjadrili „prví sa stanú poslednými“ teda ide o čaromútie. Ak ostane na konci slova prvá bukvica (a), tak „poslední sa stávajú prvými“.

zdroj: z útrob internetu a múdrosť našich predkov

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d