Slovanské Noviny

16. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

Túto problematiku si nevymyslel jeden človek ani jeden národ na Zemi – ako sa niekedy môžete dočítať v niektorých «odborných» zdrojoch. Je ucelene podaná v jednej z kníh Slovansko-Árijských Véd – v Knihe Svetla, čo je zároveň jeden z primárnych zdrojov poznania. Pokúsme sa zhrnúť podstatu tejto otázky, tak, aby bola čo najľahšie zrozumiteľná:

Tieto Svety vznikali tak, že najskôr sa rozžiaril vo Vesmíre bod – zdroj životodarnej energie RA, ktorá sa postupne začala šíriť Vesmírom. Zároveň na báze tohto zdroja Života začali vznikať prvopočiatočné inteligentné bytosti, ktoré nazývame Prvopočiatočnými Bohmi a oblasť najstaršej časti našej Galaxie Mliečna Dráha sa nazýva Prav. Je to Svet Predkov. Ako sa životodarná energia šírila Vesmírom, tak postupne vznikali ďalšie a ďalšie Slnečné systémy obývané ďalšími a ďalšími inteligentnými bytosťami. Čím bližšie k stredu Galaxie (Svetu Pravi), tým vyššie, viacrozmernejšie a vyvinutejšie bytosti ich obývajú. Predkovia žijúci vo Svete Pravi sú preto Vyšší, pretože ich „pôsobnosť“ zasahuje do celej Galaxie. Sú to jednak fyzické osoby, jednak personifikované vlastnosti, ktoré pôsobia na území celej Galaxie. V skratke, všetko čo existuje vo Vesmíre je iba energia (Inglia) a Sily, ktoré ju riadia (Vyšší Predkovia).

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Poďme na to z druhej strany – od nás. Úplne na konci vývoja – na hranici Galaxie sú Svety s najnižšou rozmernosťou – „náš“ Svet Javi. Je to ten, ktorý vidíme okolo seba. Hovoríme o štvorrozmerom Vesmíre – našom Svete. Žijeme v „3D“ rozmere plus čas. Máme však 9 čakier, ktoré vytvárajú 9 rôznych tiel. Máme 7 základných zmyslov – okrem 5 všeobecne známych plus intuíciu a jasnovidectvo. Zjednodušene povedané: okolo nášho 3D tela je niečo ako aura, ktorá siaha u niektorých ľudí aj do stoviek či tisícov kilometrov – a sme iba 4D bytosti. „Aury“ Vyšších Predkov analogicky obsahujú celú Galaxiu. Preto naozaj môžu všetko vedieť. Zároveň niektoré zvieratá „reagujú“ na druh energie, ktorý je príznačný pre toho-ktorého Predka a druh energie, ktorá je preň charakteristická. Napríklad medveď reaguje na energiu charakteristickú pre Svaroga, preto ako odpoveď na otázku na Svaroga ho Svarog používa ako svojho posla. Perún odpovedá skrz orla a podobne. Preto sú tieto zvieratá posvätné. Rovnako je to aj so stromami. Plný rozsah informácie o Vyšších Predkov vo väzbe na im zodpovedajúce runové znaky, zvieratá, stromy živly a pod. vyčítate z kruholetu Čísloboha. Nájdete ho napr. v časti o Slovanskom kalendári alebo priamo v časti Naši Bohovia.

Okrem 4D Vesmíru existujú Vesmíry 3 – 2 – 1 rozmerné (Svet tieňov, Svet zvukov…) a 5 – 6 a viac rozmerné. Členovia Veľkej Rasy však vystupujú len po harmonických stupňoch, t.j. vždy na druhú. Do vyššej dimenzie sa možno dostať iba tým, čo voláme smrťou a úspešným prejdením 3-stupňovým Súdom (Súd Svedomia – Súd Predkov – Súd Bohov). Potom sa zrodíme v najbližšom harmonickom Svete – 42 = 16 rozmernom. Po smrti v 16 rozmernom sa rodíme v 162 = 256 rozmernom. Takto postupujeme po 16 stupňoch. Vždy sa zvyšuje počet rozmerov a tomu zodpovedajúce schopnosti, vlastnosti a nižším stupňom nepredstaviteľné možnosti. Svet Javi je náš 4D, Svet Navi je astrálny svet, t.j. 16 a viacrozmerný. Astrál je Svetlý a Temný. Bytosť – Boh – 16 rozmerného astrálu sa volá Leg, 256 rozmerného astrálu Arleg. Temné bytosti sú označované opačným sledom. 16 rozmerná temná bytosť je Gel, 256 rozmerná Argel. V starol Grécku im dali predponu An, a teda Temná, 16 rozmerná bytosť sa volá Angel (neskôr v latinčine Angelos, po slovensky anjel), 256 rozmerná Arangel (analogicky – archanjel) a podobne. Anjeli sú Temné bytosti, preto ich typický prívlastok je anjel smrti, anjel skazy a pod. Dobrý anjel neexistuje. Ak si dobre všimnete niektoré reklamy, kde sa spomínajú anjeli, veľmi často sa im pridáva prívlastok «dobrý anjel». Ľudia akosi podvedome cítia, že povedať anjel a myslieť niečo dobré jednoducho nestačí. Nuž mnohí – ani nevediac prečo – pridávajú «dobrý». Ale keďže ide o Temnú bytosť, môže byť diabol dobrý?

4D Svet je Svet Javi, astrálny Svet je Svet (Svetlej) Navi (spolu 16 stupňov) a potom nasleduje obrovský Svet Pravi. Po víťazstve v 1. galaktickej vojne sme začali používať aj termín Slav – je to Svetlý Nav.

Pozrime sa v tejto otázke priamo do Knihy Svetla:

SVETY POZDĹŽ ZLATEJ CESTY ROZPOLOŽENÉ 

TO SÚ TIE, O KTORÝCH SA HOVORÍ

V PRASTARÝCH VÉDACH.

AK JE SVET ĽUDÍ ŠTVORROZMERNÝ, TAK SVETY,

ROZPOLOŽENÉ POZDĹŽ ZLATEJ PÚTE

MAJÚ NASLEDUJÚCE MNOŽSTVO ROZMEROV:

SVETY LEGOV – 16,SVETY ARLEGOV – 256,

SVETY ARANOV – 65 536,

SVETY SVETLÝCH ŽIARENÍ – 65 5362,

SVETY NIRVÁNY – 65 5364,

SVETY ZAČIATKOV – 65 5368,

SVETY DUCHOVNEJ SILY – 65 53616,

SVETY ZNANIA – 65 53632,

SVETY HARMÓNIE – 65 53664,

SVETY DUCHOVNÉHO SVETLA – 65 536128,

SVETY DUCHOVNÉHO VLASTNÍCTVA – 65 536256,

SVETY KONOV – 65 536512,

SVETY BUDOVANIA – 65 5361 024,

SVETY ISTINY – 65 5362 048,

SVETY OCHRANCOV – 65 5364 096.

EXISTUJÚ AJ SVETY LEŽIACE MEDZI NIMI:

PÄŤ, SEDEM, DEVÄŤ, DVANÁSŤ A

MENŠIE, ČO DO POČTU ROZMERNOSTÍ.

NA KONCI SVAGY PRECHÁDZA HRANICA,

ZA KTOROU SA ZAČÍNAVELIKÁNSKY SVET PRAVI.

OKREM HARMONICKÝCHA SVETOV MEDZI,

ROZPOLOŽENÝCH POZDĹŽ ZLATEJ CESTY,

EXISTUJÚ REÁLNOSTI VSTUPUJÚCE:

ČASU, PRIESTRANSTVA, BLÚDIACICH DUCHOV,

MENIACICH SA OBRAZOV, TIEŇOV,ZVUKOV, ČÍSEL, SVET TMY,

NAZÝVANÝ AJ PEKLOM,BEZ DNA, 

KDE VOŠLI NAJŤAŽŠIEČASTICE PRVOVYTVORENEJ TEMNOTY.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

SVETY POZDĹŽ ZLATEJ CESTY ROZPOLOŽENÉ,

SÚ HARMONICKEJŠIE ADOKONALEJŠIE AKO REÁLNOSTI MEDZI SVETMI.

TAKTO, HOCI V REÁLNOSTI PIATICH ROZMEROVJE VIAC MOŽNOSTÍ

PRE VÝVOJ DUCHOVNEŽ V NAŠOM SVETE JAVI,

NO KVÔLI VEČNEJ NEUSPORIADANOSTIV REÁLNOSTI PIATICH ROZMEROV ČASTO

VYBUCHUJÚ ČASTICE PRVOVYTVORENEJ TEMNOTY.

 Nejaké «minimum» pre vysvetlenie. Svaga je skratka dvoch staroslovienskych slov SVA + GA. SVA znamená Nebesia a GA cesta. Teda Svaga znamená «Nebeská cesta». Výraz SVARGA zase znamená SVA + R + GA, t.j. Nebesia + Rasa + Cesta, čo čítame ako Nebeská Cesta (Bielej) Rasy. Túto cestu harmonické rozvoja Védy volajú aj Zlatá Cesta Duchovného Vývoja.

Nad každým Svetom „vládne“ Triglav, ktorého tvorí vždy Trojica Vyšších Bohov. Triglav Sveta Javi je tvorený: Svarog-Perún-Sventovít. Svarogovou „aurou“ prítomnou všade vo Svete Javi je Svedomie, Perúnovou je Sloboda a Sventovítovou vzájomná pomoc. Tam, kde chýbajú tieto vlastnosti neexistuje vláda Svetlých Síl.

Svet Javi je na konci našej Galaxie, t.j. za ním je hranica medzi Svetlým a Temným Svetom. Táto hranica sa volá Svarožia hranica. Svety Javi sa niekedy dočasne dostávajú za Svarožiu hranicu, čím sú násilne obsadzované Temnými Silami. Naša Slnečná sústava práve v decembri r. 2012 (začiatkom Leta 7521) presekáva Svarožiu hranicu a vraciame sa domov.

Ide teda o reálne, fyzické Svety, ale ťažko je nám si jednoducho predstaviť vyšší počet rozmerov. Vo Svete danej rozmernosti sa môžu aj vyššie bytosti prejaviť len v rámci platného počtu rozmerov. Napr. keď Perún pred 40 000 rokmi pristál na Zemi, tak jeho kozmická loď 3 dni stála a vyšiel až potom – prebiehala jeho transformácia na 4D.

Ako sa píše v Knihe Svetla, existujú akési „aleje“ medzi rozdielnymi Svetmi, kde sa môžu bytosti prejavovať v sebe vlastnej rozmernosti, ale v danom Svete jedine v danom rozmere. V skutočnosti sa tieto Svety môžu aj „prekrývať“, ale vzhľadom na rozdielne rozmernosti to nie je „vidno“.

Existuje „Jediný Tvorca“, prvopočiatočný zdroj Svetla – RA-M-CHA, ktorý je však – presne ako hovoria budhisti – nepoznateľný. Jednota účelu a tvorivého, budovateľského snaženia všetkých tvorivých Síl a Energií je jedine poznateľný fakt – preto je poznateľný podľa jednotného Plánu existencie Svetov Svetla. A tu sme pri naivite kresťanov a im podobných. Nevedia si predstaviť ani o 1 harmonický stupeň vyššiu – 16 rozmernú bytosť – ale poznajú vôľu Jediného – dobre to opisuje Svetlá, Budhistická Tantra: snažia sa dať príliš veľkú vec do príliš malej škatule…

Toto všetko je však súčasťou slovanskej Viery. Slovo Viera sa skladá z dvoch runových symbolov, ktoré sa v staroslovienčine vyslovovali ako „Viedať“ a „Ra“. Hlavný a podstatný rozdiel medzi Vierou a náboženstvom je ten, že Viera sa z tohto pohľadu prekladá ako čisté, jasné poznanie. Náboženstvo naopak – stavia na dogme, ktorá sa jednoducho nevysvetľuje. Odtiaľ je už iba krok ďalej, k zovšeobecneniu dogmy. A dogma nemusí byť iba náboženská, existujú dogmy politické, ekonomické, sociálne atď. Ide o princíp, že podstata sa nevysvetlí – treba im slepo veriť.

Takže – a toto je dôležité – minulosť, ako záznam skutočných udalostí, ktoré sa stali je prirodzenou súčasťou Véd. Čisté, jasné poznanie Pravdy a všetkého, čo s ňou súvisí je podstatou slovanskej Viery. Vieme, že naši Predkovia kolonizovali Zem pred 1,5 miliardou rokov. Rovnako však Védy obsahujú aj jasné podanie toho, čo sa bude diať – toto je napríklad aj obsahom Knihy Múdrosti Perúna. Druhá vec je, že ešte nenastal čas, aby sa všetko stalo známym verejnosti, pretože tým pádom môžu toto poznanie zneužiť proti nám aj naši nepriatelia. Znamená to, že VIEME, neveríme slepo dogme.

Možno treba ešte v skratke povedať čo je podstatou praxe našej, slovanskej Viery. Vychádzame z faktu, že každý, kto sa narodil vo Svete Javi má svojich rodičov, ktorých už nijako nemôže vymeniť. Títo rodiča však mali tiež svojich rodičov a takto sa v ucelenej – neprerušenej – línii môže každý Slovan alebo Árijec dostať až k Prvopočiatočným, Vyšným Bytostiam. Všetci sú to naši Predkovia a môžeme s nimi komunikovať. Síce v Noci Svaroga ťažšie, ale nikdy nás neprestanú počuť. Rodičom vždy záleží na deťoch a starci nemôžu odvrhnúť svojich vzdialených potomkov. Spojenie s nimi existuje skrz energetické kanály (pretože sú už vo viacrozmerných Vesmíroch nemôžeme s nimi komunikovať „4D“ spôsobom) – ktoré však musia byť všetky otvorené – a prastaré obrady. Predok v prastarom, védickom ponímaní je POKRVNÝ PRÍBUZNÝ. Pred Vyšnou Bytosťou si preto nekľakáme a nemôže byť ani našim Pánom! Cudzí Boh už môže byť jedine otrokár – čo platí najmä pre Boha z náboženstva.

Ešte jeden špecifický výraz – Pútnik. Vo Védach ide o Bytosť zo 16 alebo 256 rozmerného Svetlého Astrálu, ktorý dobrovoľne zostúpil do Sveta Javi s cieľom pomôcť ľuďom v niečom konkrétnom. Pre takéhoto človeka už neplatia niektoré pravidlá – napríklad zostupuje na základe vlastného rozhodnutia, vyberá si miesto a čas narodenia, po smrti už neprechádza nijakým Súdom a podobne. Môže sa vracať aj opakovane – toto je prípad Dalajlámu, alebo jednorazovo – toto bol Radomír.

Pre zaujímavosť, prastaré meno Oleg alebo Oľga významovo znamená „posol Predkov“ – Leg je Bytosť zo 16 rozmerného Astrálu.

Pôvod slova RASA (Rody Asov Strany/Krajiny Asov). As alebo Az je 16-rozmerná Bytosť žijúca na Zemi – preto sa aj prvá bukvica volá AZ. Domovská krajina Asov/Azov je Ázia či Asia. Pre lepšie pochopenie, Az je taká bytosť, ktorá má aktivovaných všetkých 9 čakier a otvorených všetkých 16 kanálov vnímania sveta. Má teda poznateľne rozdielne schopnosti ako bežný človek. Ide teda o devätoričného človeka (viac v knihe). Naši Predkovia žili v spoločenskom zriadení volanom Dŕžava, čo je niečo úplne iné ako štát. Obyvateľ štátu sa volá občan, obyvateľ dŕžavy Rusič alebo Rasič. Rasénia je jeden z názvov našej pravlasti, neskôr volanej aj Veľká Tartaria.

Niečo o Svastike. Skladá sa z dvoch slov (pôvodne runových znakov) SVA + TIKA. Sva (ako hore) sú Nebesia, Tika je druh pohybu. Pretože sa jedná o rotačný pohyb Galaxie nie náhodou používame tento výraz pre pohyb ručičiek hodín (tik-tak). Svastika je jeden z najsilnejších ochranných symbolov Slovanov a Árijcov. Tradične sa umiestňovala ako do príbytkov tak aj na odevy, ale chránili sa aj zvieratá. Napríklad, srdcová čakra sa používa na „dopravenie“ negatívnej energie do vnútra človeka, ak mu chce niekto poškodiť. Svastika – ako výšivka na kroji alebo ako drevený či strieborný (nie zlatý!) šperk zastavuje a blokuje vstup temnej energie do tela človeka. Takýto pokus je potom viditeľný na striebre, ktoré nato sčernie a je potreba ho očistiť. Ak ho dnes nepoužívame, ľahko sa stávame objektom útoku Temných bytostí („počarovanie“). Preto nepotrebovali, aby sme nosili či vôbec poznali význam našich symbolov ako ochranných prostriedkov.

Rovnako existujú prastaré výrazy „NEBO“ a „NEBESIA“. Nebo je skratka v staroslovienčine tam kde „Niet (Svetlého) Boga“, pričom Nebesia znamená tam, kde „Net Besa“. Takže Nebo a Nebesia nie sú ekvivalentné výrazy už miliardy rokov. Nebo je miesto, kde sídlia Temné Sily, Nebesia je miesto kde niet „Besa“ (zviera v Temnom Svete), teda kde sídlia naši Svetlí Predkovia. Kde to chcú ísť kresťania? Do Neba?

Ďalší zaujímavý výraz je napr. Igor. IGO je v staroslovienčine PORIADOK, t.j. IGOR nie je pôvodne meno, ale vladár – ochranca poriadku. Dnešná ruština má výraz IGO úplne zmenený. S tým súvisí aj výraz ORDA – t.j. kozácka armáda („ZLATÁ HORDA“…).
SLÁVA PREDKOM NAŠIM!

zdroj: z útrob internetu a múdrosť našich predkov

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

Odber newsletter. Každý večer súhrn najdôležitejších správ dňa do mailu.