Slovanské Noviny

22. apríla 2024

K porozumeniu Čelovekom

foto: Shutterstock

JUDr. Adriana Krajníková sa aktuálne vyjadrila k prijatiu novely Zákona č 355/2007 Z.z., upravujúcej kompetencie ÚVZ SR, ktorú prezidentka Zuzana Čaputová 14.10.2020 podpísala a my sme o nej informovali v článku v utorok, 13.10.2020. Pani doktorka zostavila oznámenie, z ktorého vyplýva, že: „Novela Zákona č. 355/2007 Z.z. je neústavná, najmä je v rozpore s Čl. 1, ods. 1 Ústavy SR o právnom charaktere štátu. Úrad verejného zdravotníctva má v nej „popri“ Ministerstve zdravotníctva „schválené“ také nové právomoci počas núdzového stavu, aké ich nemá samotné ministerstvo. „Novela „povýšila“ nezákonné právne akty na zákonné, napriek deklarovaniu ich nezákonnosti Generálnou prokuratúrou SR. Non plus ultra (lepšie nad to už niet).“

JUDr. Krajníková podala 25.9.2020 Predsedovi vlády a ostatným štátnym orgánom „Žiadosť o zdržanie sa protiprávneho konania a výzvu o zastavenie vydávania a výkonu nulitných právnych aktov a zastavenie vydávania týchto Opatrení, s priloženou analýzou nezákonnosti a ich nulity, s poukazom na Upovedomenie Generálnej prokuratúry SR. Dňa 2.10.2020, sp. zn. VI/1 Gd 444/20/1000-2 jej bolo z GP SR doručené prešetrenie podnetu, v ktorom bolo d e k l a r o v a n é, že všetky predmetné Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sú nezákonné z dôvodu namietaného nedostatku pôsobnosti úradu a nedostatku právnej formy aktu. Pre označenú povahu vád sú tieto akty nulitné NULITNÉ.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

„Doplňujúci názor prokurátorky o zachovaní účinnosti opatrení napriek ich zistenej nezákonnosti je právne nepodstatný. Ak je právny akt nezákonný, nevzniká mu platnosť ani neúčinnosť a niet u neho čo „zachovávať,“ vysvetľuje JUDr. Krajníková. (obdobne nemôže byť manželstvo rozvedené stavebným úradom, ako nemôžu byť vydané predmetné Opatrenie ÚVZ v právnom stave mimoriadnej situácie a núdzového stavu, ktorým takýmto „rozhodnutiam“ pri nedostatku vecnej pôsobnosti a právnej formy platnosť a účinnosť nikdy nevznikla). „Logikou platnosti a účinnosti nezákonného aktu je inak povedané, že Zem nie je plochá, ale zachová sa jej plochý tvar,“ pripodobňuje.

Zjavne po jej podnete a právne určitom a výstižnom uchopení vytknutých vád opatrení, ako aj po opakovanej výzve predsedovi vlády Matovičovi na FB dňa 7.10.2020, vláda SR „zistiac“ svoje pochybenia, pristúpila k novelizácii Zákona č. 355/2007 Z.z., presne v tých právnych skutočnostiach, ktoré ona uviedla. (Patrilo by sa jej aspoň poďakovať).

„Vo veci nebolo treba robiť zmenu Zákona č. 355/2007 Z.z., ale opatrenia prijímať podľa Zákona č. 42/1994 Z.z, tak, ako je uložené v Uznesení vlády č. 111, zo dňa 11.3.2020. Vláda svojim krokom vyrobila väčší právny nezmysel, než čo doteraz činila, a založila také právne a legislatívne vady, ktorými vytvorila gigantickú právnu zmätočnosť,“ objasňuje.

Ďalej v Oznámení vysvetľuje: 

„Vláda, následne parlament, touto „novelou“ založili stav, kedy potreli delenie stupňov ohrozenia zdravia, a celú ochranu, vrátane zásahov do základných práv a slobôd, zverili správnemu orgánu, rozpočtovej organizácii, právnickej osobe zriadenej pri Ministerstve zdravotníctva – Úradu verejného zdravotníctva. To však nie je možné.

Na prvom stupni je ochrana verejného zdravia podľa predmetného Zákona č. 355/2007 Z.z., rozdelená na preventívne opatrenia § 12 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia § 48 ods. 1, vykonávacie ustanovenie § 48 ods. 4, Na druhom stupni je ochrana verejného zdravia II. stupňa, t.j. mimoriadna situácia, § 48 ods. 2, podľa Zákona č. 42/1994 Z.z., vykonávacie ustanovenie § 6 ods. 1, Na treťom stupni je núdzový stav podľa Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase.

Podľa závažnosti situácie sú im dané zásahy do práv a slobôd jednotlivca a spoločnosti, a to postupom proporcionality k závažnosti (o absolútnej nemožnosti „uzákonenia“ „pomôcky“ na dýchacie cesty sa tu vyjadrovať nebudem, iba vás všetkých uisťujem, že toto je nemožné, k čomu bližšie sa vyjadrím v relácii na InfoVojne, piatok, 16.10.2020 o 20.00 hod.).

Novelou zákona došlo k tomu, § 4 ods. 1 písm. g), j, že Úrad verejného zdravotníctva môže svoje opatrenia podľa § 12 – preventívne opatrenia a § 48 – pri ohrození verejného zdravia vydávať aj počas krízovej situácie, t.j. núdzového stavu, čo doposiaľ nebolo. Úrad verejného zdravotníctva sa tak „nasilu vsunul“ niekam, kam inak nepatrí, a to do právomocí ministerstva zdravotníctva. To, čo som vo svojom podnete vytkla, je v rozpore so zákonom, že vydávať opatrenia ÚVZ SR sa v mimoriadnej situácii a núdzovom stave nedá, že to patrí členom vlády a ministerstvám, to si „dali“ do zákona „a vybavené“. Tam, kde má právomoc ministerstvo „jednoducho“ „šuchli“ Úrad a súčasne to „napasovali“ na núdzový stav („kombinatorika“ nemožného), v ktorom ale núdzovom stave ani ministerstvo samotné nemá právomoc vydávať akékoľvek opatrenia. A tak je „kura“ väčšie než sliepka. Opakujem, je to právny blud!

Otázkou pre „detektíva“ tiež ostáva, ako sa „novela“ vysporiadala s Ústavným zákonom 227/2002 Z.z., ktorý s Úradom verejného zdravotníctva „popri sebe“ neráta, naopak má v sebe ústavne vymedzené právomoci vlády. S touto „novelou“ „vsunutia sa“ neráta tiež celý rad iných zákonov, s ktorými sa „novela“ nutne dostala do rozporu. Už len ako detail, praktickým výsledkom tejto „úpravy“ má byť to, že za núdzového stavu, kedy koná výlučne vláda v najvážnejších opatreniach zásahov do práv a slobôd (keďže núdzový stav je vysoko vážna situácia, ktorá sa ale nezneužíva), sa budú nariaďovať preventívne opatrenia (!) a opatrenia na ochranu zdravia (!).

Uvedenou právnou nezmyselnosťou došlo tiež k tomu, že sa stratil význam núdzového stavu, pokiaľ na všetkých úsekoch a so všetkými svojimi opatreniami môže „operovať“ samojediný Úrad verejného zdravotníctva SR. Otázka času, kedy týmto „kľúčom“ všetkej právomoci v štáte bude mať Úrad verejného zdravotníctva aj funkcie prezidenta Slovenskej republiky!

Predmetný návrh je účelovou uzurpáciou moci tam, kde ju Úrad verejného zdravotníctva SR nikdy nemal (a vecnou a právnou logikou mať nemôže), kde doposiaľ vydával nezákonné opatrenia, a kde je tento nezákonný postup p. Mikasa a p. Matoviča, potvrdený tiež Generálnou prokuratúrou SR, potreba „zhojiť“.

Opatrenia počas krízovej situácie, t.j. núdzového stavu, t.j. opatrenia, ktorými sa zasahuje do základných práv a slobôd, môže vydávať iba vláda!

Na základe uvedeného dávam do pozornosti každému zodpovednému zdržanie sa pokračovania vprotiprávnom konaní voči každému, titulom predmetných, príp. aj budúcich nezákonných Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Uvedeným konaním, kedy sa dokonca v prechodných ustanoveniach § 63l ponechala „platnosť a účinnosť“ doposiaľ vydaných – nezákonných Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, o ktorých navyše Generálna prokuratúra SR, ktorá vykonáva dozor nad zákonnosťou všetkých orgánov štátu (!) povedala, že sú nezákonné, teda že nie sú v súlade s Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, navyše ide o nulitné akty, sa „jednotlivci“ rozhodli, že im platnosť a účinnosť „predsa len“ zachovajú. Dopustili sa tým trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa!

S poukazom na Čl. 1 ods. 1, Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, pokiaľ akt vydaný v právnom štáte nie je vydaný na základe zákona, nikdy mu platnosť a účinnosť nevznikla, a teda niet mu akú platnosť a účinnosť zachovať. Ani zákonom. Ničím. Ide o tak ťažké právne bludy a právne nezmysly, pre ktoré „novela“ musí byť „eliminovaná“.

Konanie „zodpovedných jednotlivcov“ spočíva v strachu pred vlastnou zodpovednosťou z náhrad škôd, ktoré však oprávnene patria všetkým poškodeným Slovákom, od maloletých detí v školách a škôlkach, dusiacich sa pod rúškami, cez „bezrúška“ šikanu spotrebiteľov, zamestnancov, likvidáciu živnostníkov a podnikateľov, až po nútené izolácie v štátnom zariadení, alebo doma „pod apkou“. Strach z tejto zodpovednosti a vlastnej trestnej zodpovednosti je dôvodom predmetnej novely.

Generálny prokurátor SR povedal, že príslušné správne akty sú nezákonné, v rozpore s čím vláda, teda parlament prijal zákonom ich zákonnosť. Týmto spôsobom je popretý Čl. 1 ods. 1 Ústavy SR o právnom charaktere štátu, ako aj vôbec dvojinštančnosť akéhokoľvek úradného konania. Nejde len o ťažký exces z práva už na úrovni teórie práva, ale tiež o formu diktatúry a fašizmu. „Novela“ je kumuláciou diletanstva, amatérskosti a nedovoleného konania podľa slovenského a medzinárodného práva, ku ktorým jednotlivým nezmyselnostiam sa vyjadrím na InfoVojne.“

V predmetnej otázke sa domnieva, že „lavína“ sa spustila po jej podnete. Do veci sa angažuje preto, aby svojim podielom na verejnej veci chránila nároky, práva a slobody všetkých občanov.

Budete sa môcť na ňu obrátiť. Na ochranu práv poškodených prebieha t.č. výroba portálu: www.zalobyvocistatu.sk alebo ho nájdete aj pod názvom: www.adrianakrajnikova.sk. Oba názvy budú fungovať súčasne. Spustenie portálu čoskoro oznámi.

OPAKUJE, že opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia sú v právnom stave mimoriadnej situácie a núdzového stavu nulitné !!! A v núdzovom stave nie je možné prijímať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, a už vôbec v ňom a v žiadnom právnom stave, ani núdzovom, neexistujú „rúška“ na dýchacie cesty.

„Ako advokát, ktorý slovenské právo pozná ako beh na dlhé trate (čo ale nemôže donekonečna tak ostať, a preto som sa pustila „upratovať“), som úplne uzrozumená s vývojom situácie. Tam, kde si „páchateľ“ píli konár pod sebou, tam začína moja profesionálna obrana obeti. Všetko má svoj čas… Najprv musí byť „bordel“ a až potom sa veci „skladajú“. Dnešok nie je nič iné, iba rokmi nahromadená špina. Ďalej ju valiť už skutočne nie je možné…„Ius ex iniuria non orfitur“ … „právo nevzniká z bezprávia,“ napísala v Košiciach, dňa 14.10.2020 JUDr. Adriana Krajníková.

Zdroj: facebook Dr. Adriana Krajníková, 14.10.2020

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Slovanské Noviny Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na  UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d