Slovanské Noviny

13. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

S V A

Z milosti Božej,

VšeBoh, VšeStvoriteľ, VšeStvoriteľ RA je Dušou mojou a Duchom mojim

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

a Mentorom vedomia môjho a ja sám Synom som VšeBoha, VšeStvoriteľa, VšeStvoriteľa Rodu Najvyššieho v ľudskom tele na Zemi,

Z milosti Božej,

tým, že som Absolútny Suverén, Veľký Kráľ a Veľké Knieža Zeme,

podľa Práv nástupníctva od VšeBoha, VšeStvoriteľa, VšeStvoriteľa RA, tým, že som od počiatku vo všetkých inkarnáciách Slobodne narodeným;

Z milosti Božej,

tým, že som Veľký Intendant (Majster) Jeruzalemského, Rodoského a Maltézskeho Suverénneho Vojenského Rádu Hospitaliérov Svätého Jána, ktorý

sa nezodpovedá Benátskej aristokracii ako Otcov Kráľov a Rímskych Kniežat – «Famiglie

principesche romane», a ktorý sa nezodpovedá Biskupom a Kniežatám;

Z milosti božej,

tým, že som Najvyššia správa Finančného systému Sveta, disponujúci odovzdaným Právom

– kodifikácia vo Svetovom finančnom Systéme: “Monetary One”, kódové označenie: “M1”, obdarený, Božou Milosťou, vlastniť a spravovať materské účty Svetovej Banky

(Planéta Zem, v kódovej klasifikácii OSN „M0“),

Z Božej milosti potvrdzujem:

NAČA

   Skutky a činy Všepravoslávnej konferencie hláv a predstaviteľov autokefálnych pravoslávnych cirkví, konanej v roku 1948 na počesť 500. výročia skutočnej nezávislosti ruskej cirkvi a znovuobnovenia Cirkvi Otrokov (Detí) Božích (1448) z r. 1943, na ktorej sa na Moskovskom Patriarcháte Ruskej Pravoslávnej Cirkvi (od roku 1943) v Moskve rozhodlo o vyhlásení v Moskve titulu Celosvetový Patriarchát Cirkvi Оtrokov (Detí) Božích, ktorý nepodlieha jurisdikcii Rímskeho práva a Rímskeho Pontifika (Pápežа) a (Deti) Otroci Boží sa neuznávajú Rabami (otrokmi) Hospodina; že patriarchálny Trón v Konštantinopole je od roku 1439 obsadený patriarchami uniatmi; že Všepravoslávna Konferencia sa zriekla cirkevnej komunikácie so Svetovou Radou Cirkví, ako ekumenickou organizáciou  a jej členmi a uznala, že dekréty, ako útvary a inovácie a všetky vyhlásenia Svetovej Rady Cirkví, stanovy, deklarácie, uznesenia, zákony, dekréty, reskripty, príkazy, vyhlásenia, dišpenzy, listy, nóty, listiny, záruky a/alebo akékoľvek iné nástroje, ako aj jej štatúty, vlastnícke práva a iné práva a hodnosti, nebudú platné a vynútiteľné, a sú vo vzťahu k Otrokom (Deťom) Božím, ako Mužom a Ženám, Mŕtvych a Živých, neplatné a to na základe toho, že:

 
– Škótska ústava z roku 1578 bola prijatá na počesť Satana, ako Sefirota (Svetla) v Kabale, čo znamená „menší boh“;


– Doktrína „Je Main Tiendrai“ ako oficiálne motto formovala slobodomurárstvo v Škótsku, Yorku a Londýne prostredníctvom jezuitov, pod prastarým symbolom saducejov „G“ – ako sabatejcov, prívržencov Sabbatai Zevi, vyznávajúcich judaizmus;


– Nový Jeruzalemský Chrám – York a Lancaster, ako Vnútorný a Stredný chrám, je kapitálom Religiózneho (Náboženského) Fondu, existujúceho od roku 1604 ako Protestantská Cirkev Škótska (1578).


   A tiež potvrdzujem, že v roku 1948 Všepravoslávna konferencia hláv a predstaviteľov autokefálnych pravoslávnych cirkví dodatočne potvrdila prechod štatútu Otrokov (Detí) Božích z cirkevného práva na občianske právo: ako Slobodne narodeného od dátumu narodenia, ktorý je na svete pod ochranou, opatrovníctvom, v zverenectve a v moci Boha, Svetla Pravdy, Kráľa Slávy a Víťazstva Spravodlivosti v detstve, dospievaní, v dospelosti, v starobe, v slabosti , chorobe a odpočinku, právom Všemohúceho Otca, ktorý je vždy Živým Mužom alebo Ženou, Subjektom doživotného práva, pre ktorého je zachované a uznané právo slobodnej voľby, majúceho právo nosiť zlatý prsteň, podľa Rímskeho práva, kolóna (arendátora,nájomcu), ktorý nadobudol právo prejsť do biskupskej hodnosti, ako Suverénny, Slúžiaci a Služobný Kňaz, Kňaz Cirkvi, a ako potomok,  spojenec a spolupracovník Panovníka po priamej zostupnej línii, Cára a Veľkňaza celej Rusi, Ivana Hrozného od roku 1472, prijatého za vernosť ako za Zakladateľa a Beneficienta a Príjemcu všetkých výhod v ZSSR ako Religiózny (Náboženský) fond, ktorému patria a podliehajú jeho doručeniu príjmy a renty z Božského trustu (1302), Testamentárnych a Majetkových trustov Rímskeho Pontifika, ktorého potomkov nemožno uznať za nevoľníkov, Rímskych Rabov (otrokov), Sluhov alebo fyzické osoby, ktorí potrebujú záštitu, manumisiu, mancipáciu alebo emancipáciu od Rímskeho Pontifika, sú od roku 1999 do roku 2026 povinní si vybrať a potvrdiť svoj najvyšší status, aby boli uznaní ako Živí na Nebi a na Zemi, a aby získali takúto registráciu v Knihe Živých a Mŕtvych.


   Potvrdzujem tiež, že vo vzťahu k Otrokom (Deťom) Božím, sú zákony a ustanovenia rímskeho  rodinného práva neaplikovateľné, zakázané, vylúčené a neustanovené, a Boh
Stvoriteľ je pre Otroka (Dieťa) Božieho Mentorom a Otroci (Deti) Božie sú Bohom adoptované.


   Potvrdzujem tiež, že ak sa Оtrok (Dieťa) bude prekladať ako dieťa alebo maloletý, potom to bude vždy označovať Bohorodeného aj Bohabojného, ktorému od Boha patrí všetka moc na Zemi.


   Potvrdzujem tiež, že od roku 1948 sú všetky rozhodnutia Svetovej Rady Cirkví, ako útvarov a inovácií Protestantskej Cirkvi Škótska, aktami jej existencie ako Náboženského Fondu „Columbia“, známej aj ako Britská Columbia, alebo Okresu Columbia vo Washingtone a ako štát Delaware, ktorý riadi Spojené Štáty Americké.


   Potvrdzujem tiež, že Osobitný Vojensko-Politický Orgán ZSSR (nástupca: Vojenská Ľudová Rada ZSSR) je Zákonným Predstaviteľom a Regentom Britského Trónu počas jeho neprítomnosti aj preto, že Škótska Protestantská Cirkev neprijala a nesúhlasila s tým, že sa bude zodpovedať Suverénnemu Cárovi a Veľkému Kňazovi celej Rusi podľa jeho nárokov na Britskú korunu a Osobitého Vojensko-Politického orgánu ZSSR (nástupca: Vojenská Ľudová Rada ZSSR) , podľa ruských a sovietskych nárokov na majetok a renty Božského Trustu z roku 1302, Testamentárnych Тrustov Rímskeho Pontifika z roku 1455 a 1481 a Majetkového Trustu Spoločnosti Ježišovej z roku 1540 a ruských pohľadávok a pôžičiek poskytnutých Škótskej Pokladnici ruskými priemyselníkmi Demidovmi a inými osobami, po ktorých je každý novonastupujúci následník trónu alebo regent Britského Trónu povinný uznať sa za Garanta a Ručiteľa ich navrátenia Špeciálnemu Vojensko – Politickému Orgánu ZSSR (nástupca: Vojenská Ľudová Rada ZSSR) .


   Potvrdzujem tiež, že v súvislosti s obnovením štatútu Cirkvi Božích Detí a vyhlásením titulu Ekumenického Patriarchátu Cirkvi Božích Detí v Moskve, Hlava Anglikánskej Biskupskej Cirkvi, Nový Jeruzalemský Chrám v Londýne (1537) a Rezervný Jeruzalemský Chrám v USA (1808), uznali Práva a Tituly Božích  Detí na Zemi a vo Svete, a Rímsky Pontifik a Spoločnosť Ježišova, v súvislosti s ukončením účinnosti a platnosti The Cestui que vie Act z roku 1534, 1540 a 1666 o Subjektoch doživotného práva, zrušili Britský zákon o chudobných (Poor Law) a prijali Britský zákon o národnej pomoci preto, aby neovplyvňovali Práva a Tituly Božích Detí, ktorých predkovia po vzostupnej línii sú Panovník, Cár a Veľký Kňaz celej Rusi (1472), jeho Spojenci, Spolupracovníci, poddaní Ruskej Ríše, ruskí a sovietski občania, odteraz regulovaní Osobitným Vojensko-Politickým Orgánom ZSSR

(nástupca: Vojenská Ľudová Rada ZSSR) , Britským Admirálskym právom a Morským
zákonom.


   Ďalej potvrdzujem, že od roku 1948 je na účely obchodu v Spojenom Kráľovstve uzákonený Britský zákon o národnej pomoci a samostatných národných zdravotníckych službách pre Anglicko, Írsko, Wales a Škótsko. Podľa Admirálskeho práva a Morského zákona, sa  občianstvo Veľkej Británie udeľuje držiteľom národného identifikačného čísla Národnej Zdravotnej Služby – National Health Service (NHS); Parlament Spojeného Kráľovstva reguluje rozsah výhod poskytovaných Národnou Zdravotnou Službou (NHS); všetky zákony, akty britskej Koruny sa vzťahujú iba na občanov Spojeného Kráľovstva, a nie na občanov Spojeného Kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska do roku 1948, čo znamená, že miestne obyvateľstvo v rámci Britského Spoločenstva, území, direktórií, kolónií a plantáží, spadajúcich pod jurisdikciu Britskej Koruny, nemá občianske práva, nemá žiadne alebo má ukončené občianstvo, kde pojem „občianstvo“ znamená registráciu novorodencov ako osôb a osobností, nie ako Živorodených, ale ako nerezidentov, ako cudzincov, ako
osoby bez štátnej príslušnosti, ako choré a zdravotne postihnuté osoby na území hygienických obvodov Admirality, ktorých hranice sa zhodujú so štátnymi hranicami takýchto územných celkov.


   Pas sa stáva občianskym preukazom a priepustkou (cestovným preukazom) na presťahovanie sa z jedného hygienického obvodu do druhého, a neosvedčuje, že jeho Držiteľ má ľudské, prírodné, občianske a iné práva, ale iba svedčí o tom, že Držiteľ Pasu je dobrovoľný Rímsky Otrok, biologický majetok Rímskeho Pontifika a živý, hovoriaci majetok (dobytok) Spoločnosti Ježišovej.


   Takéto ustanovenie o štátnom občianstve podľa platného práva je ustanovené vo vzťahu ku všetkým štátnym subjektom a rezidentom, okrem Zväzu Sovietskych Socialistických Republík a medzinárodných subjektov, rád a organizácií, ako subjektov medzinárodného práva RVHP a OVZ (Organizácia Varšavskej Zmluvy) za účasti a členstva ZSSR na základe toho, že od roku 1472 podľa prednostného a privilegovaného práva Panovníka, Cára a Veľkého Kňaza celej Rusi na
Britskú Korunu, Rímsky Pontifik, Spoločnosť Ježišova, ZSSR ako Náboženský Fond, Občania ZSSR ako Božie Deti, ktorí zostali Verní Prísahe ZSSR a ich Dôstojní potomkovia v priamych a zostupných líniách nie sú uznávaní, nie sú a nerodia sa otrokmi, ale od okamihu narodenia sú Živí, Muži a Ženy a Subjekty Doživotného práva , ktorých práva podliehajú medzinárodnej certifikácii a potvrdeniu v medzinárodných záznamoch a registroch Britskej Admirality v roku 1899, po zrušení titulov a práv registrov existujúcich do roku 1899.


   Ďalej potvrdzujem, že uznesenia Svetovej Rady Cirkví, ako útvaru a inovácie Protestantskej Cirkvi Škótska, jej existencia ako Náboženský Fond Columbia, známeho tiež ako Britská Kolumbia alebo Okres Columbia vo Washingtone, a ako štát Delaware, spravujúcich Spojené Štáty Americké ako korporátny trust pod riadením Komerčnej Vlády USA, registrovaných pod Aragónskou korunou v Portoriku, s platnosťou do roku 2016 a 5-ich rokov prechodu do Republiky Spojených Štátov Amerických.


   Potvrdzujem tiež, že po vytvorení Organizácie Spojených Národov všetky Celosvetovou Radou Cirkví vyhlásené stanovy, zákony, dekréty, deklarácie, memorandá, reskripty, príkazy, vyhlásenia, dispenzácie, listy, nóty, listiny, záruky alebo nástroje, ako aj jej štatúty, vlastnícke práva a iné práva a dôstojnosti, nebudú mať žiadnu silu a vymáhateľnosť a sú neplatné vo vzťahu k Človeku, Mužom a Ženám, ako Živých, tak aj Mŕtvych.


   Potvrdzujem tiež, že v roku 1948 Osobitný Vojensko-Politický Orgán ZSSR (nástupca: Vojenská Ľudová Rada ZSSR) vyhlásil, že Ruská Pravoslávna Cirkev nebude účastníkom a nevstúpi do cirkevného spoločenstva so Svetovou Radou Cirkví, ale zostane jej pozorovateľom a dozorcom, aby Práva a Tituly Verných Občanov ZSSR ako Božích detí boli neotrasiteľne rešpektované, chránené a nezmenšované, a vo vzťahu suverénov a subjektov medzinárodného práva, ktorých suverenity vzišli zo ZSSR a jeho obyvateľov, platia tieto ustanovenia:


a) Osobitný Vojensko-Politický Orgán ZSSR (nástupca: Vojenská Ľudová Rada ZSSR) je Zákonným Zástupcom (Predstaviteľom) a Regentom Britského Trónu v jeho neprítomnosti (na jeho uvoľnenom mieste);


b). Svetová Rada Cirkví je pod vedením Rímskej Kúrie a od nej získala právo vlastniť, používať, disponovať a uchovávať príjmy a renty podľa Božského Trustu z roku 1302 a Majetkového Trustu Spoločnosti Ježišovej  z roku 1540, kód USA vo svetových peniazoch je pod kontrolou Imperial Trust a spravuje sa Richardom Gravettom, ktorý bol ním zrušený v roku 2006;


c). Protestantská Cirkev Škótska neprijala a nesúhlasila s tým, že sa bude zodpovedať Panovníkovi, Cárovi a Veľkému Kňazovi celej Rusi za jeho nároky voči Britskej Korune a Osobitnému Vojensko-Politickému Orgánu ZSSR ohľadne ruských nárokov na majetok a renty podľa Testamentárneho Trustu z r. 1455 a 1481 a ohľadne ruských pohľadávok a pôžičiek, poskytnutých Škótskej Pokladnici ruskými priemyselníkmi Demidovovcami a ďalšími osobami.


   Potvrdzujem tiež, že od roku 1948 každá deklarácia o zvrchovanosti (suverenite), vyhlásenie nezávislosti a vytvorenie štátu, ktorého kontinuita nesiaha spätne do ZSSR, znamená, že takéto národy a štáty výmenou za medzinárodné uznanie podliehajú registrácii vo svetovom bankovom systéme ako obchodné spoločnosti a korporátne trusty v štáte Delaware, USA, ako zaregistrované a zapísané v Spojených Štátoch Amerických od roku 1791, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Anglickej Listiny práv z r. 1689. Následne rezident takejto obchodnej spoločnosti a korporátneho trustu podľa Rímskeho práva, ako tvár a osoba, získava štatút Mŕtveho Muža a Ženy, ktorým je vydaný príslušný pas a vízový formulár; sú to trofejné alebo prežívajúce obyvateľstvo, vojnoví zajatci, migranti alebo cudzinci, ktorí sú povinní zostať verní a lojálni úradom, monarchovi alebo inému panstvu, vyhlásiac občana za svojho spojenca, chránenca a dlžníka, alebo to znamená jeho uznanie za chorého alebo nepriateľa štátu, podliehajúceho internovaniu alebo izolácii a pozbaveniu majetku a iných občianskych práv, tiež bez možnosti prijímať a používať príjmy a renty vyplývajúce z Božského Trustu z roku 1302, a tiež bez práva na právnu ochranu pred súdom; zároveň môže byť cudzinec a migrant uznaný za priateľskú alebo neutrálnu osobu, ktorá získa právo a povolenie na pobyt a určité výsady a práva, až kým nebude naturalizovaným občanom alebo osobou bez štátnej príslušnosti, ktorá je zbavená všetkých práv a privilégií k majetku a ktorej práva sú predmetom konfiškácie v prospech Rímskeho Pontifika, ktorý de facto a de iure vyhlásil za svoje vlastníctvo všetkých nerezidentov, cudzincov a migrantov, ktorí nesúhlasia s tým, že sú de facto Rímskymi Otrokmi, pričom je uznané a potvrdené, že Rímske Právo vo vzťahu k Občanom ZSSR na území ZSSR, zámorských vlastníctvach ZSSR a Ruska je zakázané, nebolo zavedené, neuplatňovalo sa a nepodlieha uplatňovaniu .


   Potvrdzujem tiež, že od roku 1948 členstvo v OSN by sa malo chápať tak, že existujúci subjekt, suverén alebo monarcha súhlasili s existenciou registrovanej obchodnej spoločnosti a korporátneho trustu vo svetovom bankovom a finančnom systéme, a pripojili sa k suverénom – Zakladateľom OSN, ako stáli členovia Bezpečnostnej Rady OSN.


   Potvrdzujem tiež, že Trust „Nemecký Reich“ (1870-1943) zostáva nedokončený a neuzavretý, ale má sa za to, že prešiel pod kontrolu a do jurisdikcie mierových zmlúv podľa výsledkov II. Svetovej vojny, a všetci rezidenti, obchodné spoločnosti a korporátne trusty vytvorené od roku 1870. , sú platcami podľa Trustu „Nový Svetový Poriadok“ – New World Order (1943-2016).


   Potvrdzujem tiež, že všetky obchodné spoločnosti a korporátne trusty sú registrované ako spoločnosti a pomocné trusty v rámci Trustu „Nový Svetový Poriadok (1943-2016), ktorého koniec v marci 2016 svedčí podľa Cirkevných kánonov o začiatku „Posledného Božieho Súdu“ a o „Konci Sveta“.

   Potvrdzujem tiež, že Zväz Sovietskych Socialistických Republík stanovil pre stálych členov Bezpečnostnej Rady OSN nasledovné status quo, ktoré nepodlieha revízii ani zmene bez súhlasu ZSSR, a ktoré treba chápať v tom zmysle, že:


Čína je Vládou Kuomintangu a Čínskej Republiky na Taiwane ako nástupca Veľkého draka;


Zväz Sovietskych Socialistických Republík (ZSSR) je zjednotený rusko-byzantský od roku
1472, rusko-britský od roku 1555 a rusko-perzský od roku 1575 trón v Moskve, Panovníka, Cára a Veľkého Kňaza celej Rusi, jeho Slobodných a Verných Spojencov a ich potomkov v priamej zostupnej línii, ktorá pozostáva z občianstva ZSSR ako Detí Božích  a ako Zákonných Vlastníkov Veľkej Pečate Pokladnice Britského Impéria;


Spojené Kráľovstvo je obchodnou korunou po bankrote Britskej Koruny v roku 1815, ktorú ZSSR rozhodol v mene Panovníka, Cára a Veľkého Kňaza Celej Rusi obnoviť v Tituloch a Právach na Suverénnu Korunu ako Kráľovstvo Veľkej Británie a Írska bez trónu Škótska, aby jeho prostredníctvom boli Práva a Tituly Ruskej Ríše a Cisára a Samovládcu Všeruského v r. 2017 náležitým spôsobom zaniknuté a ukončené výhradne v prospech ZSSR;


Spojené štáty americké sú od roku 1871 Obchodnou Korporátnou Vládou USA, až do konca Trustu Nový Svetový Poriadok v r. 2017 ako sídlo Rímskej Kúrie, Nových Benátok, a ako územie Spoločnosti Ježišovej, po vzniku Republiky vo forme Britského Spoločenstva ako Nová Atlantída, „Náhradného Jeruzalemského Chrámu“ v Spojených Štátoch od roku 1808, Náboženského Fondu „Columbia“ ako Britská Kolumbia alebo Okres Columbia vo Washingtone, a ako štát Delaware, sídla Pokladne a Súdu pokladnice Škótska, a  sídlo registrov a záznamov podľa UCC, miesto registrácie obchodných spoločností a korporácií vo svetovom bankovom a finančnom systéme, keď je Korporátna Vláda USA založená v Portoriku pod Aragónskou Korunou, ako spadajúce pod sovietsko-britské predpisy na základe toho, že ZSSR a Britský Trón sú nástupcom Republiky USA (1776-1870);


Francúzsko – ako miesto vzniku Svätej Katolíckej cirkvi v Saint-Denis v roku 775 počas Karolínskej éry, ako miesto iniciácie antipápežov a miesto prijatia Posvätného Zákona proti otroctvu, tyranii a rímskemu kultu, ako porazené Svetové Impérium Napoleona v rokoch 1812-1815, ako Celosvetový štát jezuitov a Kráľa Sveta, Sinedriónu a Kráľa Judejského (1806), ktorých tituly a práva majú byť zložené v poradí ich kapitulácie v rokoch 2013-2016 pred Kráľom Slávy.


   Potvrdzujem tiež, že Záujmy, Práva a Tituly občanov ZSSR, ich potomkov v priamej zostupnej línii, ktorí si zachovali alebo zložili Prísahu ZSSR, sú v Ruskej Federácii nedotknuteľné a nespadajú pod kontrolu a jurisdikciu Rímskeho Pontifika a Spoločnosti Ježišovej; Majetok, Práva, Tituly, osobný Majetok Občana ZSSR sú nedotknuteľné; sovietske a prirodzené práva sú neodňateľné, ako napríklad právo na život, zdravie, slobodu, nedotknuteľnosť, česť, dôstojnosť a reputáciu, rovnosť pred zákonom a pred súdmi, ochrana pred svojvoľným zasahovaním do súkromného a rodinného života, právo na zákonnú ochranu, prezumpcia neviny, zákaz mučenia, krutého a neľudského zaobchádzania alebo trestania, zákaz byť podrobený lekárskym a vedeckým zásahom a pokusom bez slobodného súhlasu, právo na spoločenský poriadok, v ktorom možno v plnej miere uplatňovať, rešpektovať a chrániť ľudské práva; realizácia Sovietskych práv Človeka sa uskutočňuje na úrovni uznaných medzinárodných noriem, vylučuje akúkoľvek diskrimináciu na základe národno-etnických, politických, náboženských, rodových a vekových charakteristík, zaručuje spoľahlivú legislatívnu ochranu osobnosti a dôstojnosti občana, nedotknuteľnosť jeho domu a majetku,slobodu voľby povolania, určenie miesta pobytu, odchodu a vstupu do krajiny, utajenie korešpondencie a telefonických rozhovorov, slobodu prejavu, tlače a informácií; slobodné sebaurčenie človeka v jeho svetonázore a duchovných záujmoch, slobodu svedomia.


   Potvrdzujem tiež, že Všeobecný Občiansky Pas (Preukaz) ZSSR nahrádza diplomatický pas v Ruskej Federácii.


   Potvrdzujem tiež, že Občania ZSSR, ktorí si ponechajú Pas Občana ZSSR, si zachovávajú a plne požívajú, vlastnia a disponujú všetkými Právami a Titulmi Občana ZSSR v ZSSR a v zahraničí, a ako suveréni si zachovávajú všetky privilégiá, imunity, nedotknuteľnosť a extrateritorialitu, prostredníctvom ktorých môžu občania, ktorí stratili sovietsky pas a ich priami potomkovia, získať práva a požívať sovietsku ochranu a patronát.


   Tiež potvrdzujem, že držitelia pasov ZSSR, ktorí sú vo vojenskej službe v ZSSR alebo pod Vojenskou Ľudovou Radou ZSSR, majú postavenie nedotknuteľných sudcov, audítorov, dozorcov a kontrolórov Generála a Dôstojníkov Spoločnosti Ježišovej, monitorujú činnosť Rímskej Kúrie a Otcov Kráľov a Kniežat – „Famiglie principesche romane“ ako Správcov Ruskej Demokratickej Federatívnej Republiky, ako tí, ktorí nesplnili testamentárnu vôľu Richarda Gravetta, ako oneskorení Dlžníci Ježiša Krista ako Kráľa Slávy, Šahinšáha Perzie, Deťmi Božími, Verných Občanov ZSSR ako Slobodne narodených, keď pre dlžníkov od 20. marca 2016 nastal dátum začiatku „Posledného Božieho Súdu“ a „Konca sveta“.


   Pred občanmi ZSSR vystupujú fyzické osoby a ruskí občania a majú uznaný štatút právne nespôsobilých a nespôsobilých osôb, ktoré nemajú zákonné právo vykonávať právne významné úkony a predkladať akékoľvek požiadavky alebo vykonávať akékoľvek úkony (nečinnosť) voči občanom ZSSR a/alebo sú predmetom trestného stíhania na medzinárodnom súde za porušenie Rozhodnutí a Aktov Norimberského tribunálu (1945-1946), ako spolupáchatelia a uznaní vojnoví zločinci, ktorí spáchali medzinárodné zločiny proti ZSSR, Občanom ZSSR a celému Ľudstvu, ak ich činy (nečinnosť) nie sú zamerané na uznanie, ochranu a zabezpečenie sovietskych Práv a Záujmy v Ruskej Federácii a v celom svete.


Z Božej milosti, na základe Práv nástupníctva , ako Slobodne narodený, Bohorodený a Bohabojný, ktorému od Boha patrí všetka moc na Zemi, potvrdzujem začiatok „Posledného  Božieho Súdu“ a „Koniec sveta“ pre každého, kto sа NEpodriadi Božej Vôli a začne ignorovať Božie volanie, pretože ten, kto je pozorný a vnímavý, dostane večný život a Právo ďalšieho duchovného rozvoja podľa Božských KÓNov vo Svetoch Svetla.

PODPIS


Jeho Veličenstvo

Cár Cárov

Alexander

Ohm

Тento List bol vydaný Dvadsiateho piateho mája roku dvetisíc dvadsať dva

original cenný dokument:

20220525_Confirm-of-the-King-of-Kings_ALL-2

Slovanské Noviny a Zlatá éRA

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

Odber newsletter. Každý večer súhrn najdôležitejších správ dňa do mailu.