Slovanské Noviny

27. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

O TOM ČO JE BOJOVÁ VEDA

Bojová Veda je slovenské bojové umenie postavené na objavovaní, poznávaní a precítení univerzálnych princípov okolitého sveta, fyzikálnych zákonitostí a ich uplatnení v spôsobe boja a sebarealizácii pre telesný, duševný a duchovný vývin človeka. Je ako mladý strom, ktorý rastie z koreňov našich predkov, našej „DEDOVIZNE“.

Je živá a tečúca ako všetkým pretekajúca „SILA“. Preto nemá žiadnu formu a ucelené techniky, čím dokáže poňať akúkoľvek inú formu pre obohatenie, zdokonalenie a jej následné využitie, ako voda, ktorá zo zeme prijíma výživne látky v prospech všetkých živých organizmov.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Pre fyzický rozvoj v Bojovej Vede sú využívané tradičné zbrane používané na našom území praslovanskými plemenami: luk, kopija, meč, nôž, bič, valaška… Taktiež rôzne cvičenia obratnosti a akrobácie zachované dodnes v našich ľudových tancoch, ako aj fragmenty princípov prevedenia úderových či kopacích techník a bojových techník s krátkou palicou či bojovou sekerou – Valaškou. Žiadne umenie boja však nesmie zostať stáť na jednom mieste a pútať sa iba na minulosť. Musí sa vyvíjať spoločne s poznaním Bojovníka a potrebami okolitého sveta. Preto sa v Bojovej Vede preberá boj nie len s tradičnými, ale aj modernými zbraňami, stratégia a taktika boja jednotlivca i skupiny, spôsoby prežitia v prírode., maskovania…

Adept BV začína pohybmi, ktoré sú natoľko jednoduché, že mozog človeka zvyknutý na maximálne sťažovanie si všetkého sa tomu vzoprie a bude protestovať proti takejto jednoduchosti pohybu. Ukáźe na milión spôsobov ako to nerobiť jednoducho, alebo nás dokonca presvedčí o tom, že je to nemožné. 

„MYSEĽ NÁS DRŽÍ V OHRADE.“

V tom je najväčšia náročnosť tejto cesty sebarealizácie. 

Už naši predkovia však vravievali: „V zdravom tele, zdravý duch.“ Čiže cez scelenie /uzdravenie/ a zušľachtenie tela, dospejeme k sceleniu a zušľachteniu ducha. No bez scelenia a zušľachtenia ducha Sila začne narážať na rôzne prekážky, telesnú či psychickú bolesť, a telo začne chradnúť až ho Sila opustí úplne. V daný okamih je už príliš neskoro, lebo telo je staré a unavené na to, aby dobehlo to, čo sme zanedbali počas celého života. Preto postupným poznaním Bojovej Vedy adept pripája k zdokonaľovaniu fyzického tela aj zdokonalenie duševnej a duchovnej stránky ako jedného komplexného celku. To všetko za pomoci dychových, rozjímacich a živlových cvičení spolu s prácou so „SILOU“ a jej usmerňovaním nie len v boji ale aj za účelom Celiteľstva /uzdravenia/. 

Hlavným cieľom Bojovej Vedy je byť „INŠPIRÁCIOU“ pre všetkých, ktorí sa rozhodli vykročiť po tejto vznešenej ceste sebarealizácie. Adept sa neučí konkrétny štýl boja, ale je nabádaný k „VEDOMÉMU“ objavovaniu a spoznávaniu „PRINCÍPOV“ Bojovej Vedy vo svojom vnútri, na ktorých položí základy vlastnej praxe a spôsobu boja až do stavu „VEDOMÉHO BYTIA“, plne si uvedomujúc univerzálnych zákonov sveta v každom okamihu svojho života.

„PRINCÍP JE TOTIŽ NADRADENÝ TECHNIKE.“

O CESTE BOJOVNÍKA

“Cesta Bojovníka“ nie je ľahká. Úprimne povedané, je to tá najťažšia cesta zo všetkých možných ciest. Nájde sa len málo vyvolených, ktorí sú skutočne ochotní podstúpiť a prijať útrapy tejto cesty sebapoznania potrebného na zvládnutie jej vyšších stupňov. No napriek tomu je to v silách každého jedinca. Dá sa to prirovnať k výstupu na strmú skalu na ktorej musíte hľadať výčnelky potrebné pre Váš postup nahor. Niekomu to potrvá kratšie, niekomu dlhšie. No každý nakoniec dosiahne vrchol. Tam si uvedomíte tú slobodu a voľnosť. 

Veľká časť výučby je však tak jemná, skoro nepostrehnuteľná, že to väčšina nováčikov ľahko prehliadne. 

1. TRETINA výcviku Bojovej Vedy sa zaoberá výcvikom tela Bojovníka. Rozvíja predovšetkým disciplínu, fyzickú silu, obratnosť, rýchlosť a presnosť. Telesný výcvik umožňuje Bojovníkovi zvládať rôzne nepredvídateľné situácie v jeho živote a taktiež sa naučiť smerovať svoju pozornosť skrz fyzické telo, ako obal , smerom k jemnohmotným telám. 
2. TRETINA výcviku je zameraná na emocionálny rozvoj Bojovníka. Duševný výcvik má za úlohu zmeniť emočný život Bojovníka, plný výchyliek, dostať ho do rovnováhy. Naučiť sa pracovať s Dušou ako jediným „prameňom“ všetkých pohybov fyzického tela.
3. TRETINA výcviku sa zaoberá duchovným rozvojom, ktorý speje k pochopeniu nemenných, univerzálnych zákonitosti sveta, otvoreniu Vedomia a cesty k Sile.

NOVIC

Učí sa: 

 • správnemu dýchaniu, koncentrácii, držaniu tela
 • základom pohybu a nehybnosti
 • správne posilňovať fyzické telo
 • kopy
 • základy šermu
 • streľbe z reflexného luku /z miesta na statický terč do vzdialenosti 90 krokov/
 • pozorovaniu samého seba – „Rozjímaniu“ a vytvára si vlastný emocionálny profil
 • prebudenie „Sily“

UČEŇ

Učňovi je vysvetlený a predvedený technický „PRINCÍP“ fyzického boja, ak ho ako novic ešte neobjavil. Následne si ho učeň overuje a aplikuje na všetky bojové situácie až k úplnému pochopeniu. 

Ďalej sa zdokonaľuje v/vo: 

 • šerme s jeden a pol ručným dreveným mečom, až po súbojové aplikácie v plnom tempe s kovovou zbraňou proti jednému súperovi
 • výcviku s jednoručnou zbraňou (krátka kopija, krátka palica, bojová sekera….) až po bojové aplikácie proti jednému súperovi
 • výcviku s obojručnou zbraňou (dlhá palica, dlhá kopija, ….) až po bojové aplikácie proti jednému súperovi
 • vrhaní zbraní rôznej konštrukcie (nože, dýky, kopije..)
 • boji s článkovými zbraňami (reťaz, bič….)
 • lukostreľbe na pohyblivý cieľ zo statického postoja, alebo streľbe z pohybu (chôdze) na statický cieľ vzdialený do 60 krokov
 • rozvoji piatich zmyslov
 • rozvoji vnímania a použitia univerzálnej „Sily“
 • poznávaní iných vied a overuje si ich princípy v boji a živote
 • poznávaní morálnych noriem iných spoločností

Uvedené poradie je dôležité dodržať, keďže učeň Bojovej Vedy postupne prenáša návyky na nasledujúce zbrane a nové poznatky z vyššieho radu zbraní prenáša na všetky predchádzajúce. Učí sa využiť všetky časti výstroje v boji ako sú chrániče predlaktia, holenných kostí, učí sa bojovať v základnej formácii (dvojici), jemne otužuje zásahové plochy a rozvíja fyzické schopnosti, ktoré získal ako novic. 

 BOJOVNÍK

Učí sa: 

 • bojovať so všetkými zbraňami, ktoré si osvojil ako UČEŇ proti jednému súperovi, teraz sa však snaží aplikovať „PRINCÍP“ proti neobmedzenému množstvu útočníkov
 • bojovať vo všetkých formáciách
 • plánovať a veliť skupine Bojovníkov
 • narábať s modernými zbraňami a prostriedkami
 • pohybovať sa krajinou a zdolávať prekážky
 • nepozorovane prežiť v osídlenej aj neosídlenej krajine
 • strieľať za pohybu z luku na pohyblivý cieľ ako aj z ostatných strelných zbraní (intuitívna streľba)
 • boj bez zbrane, ak už k tomu nedospel vlastným poznaním oveľa skôr
 • vedomému bytiu
 • práci so „Silou“ v boji a živote

VEDOMEC

Po zvládnutí predošlého stupňa sa stáva z Bojovníka VEDOMEC Bojovej Vedy a preto mu prináleží tento titul. Je to slobodná bytosť otvárajúca priesto a čas, plne uvedomujúc si seba, svojich činov, schopností a možností. Jeho vedomosti sú ako bezodná studňa, z ktorej pijú všetky ľudské bytosti a schopnosti presahujú ďaleko za hranice ľudského ponímania.  Naďalej pracuje na zdokonaľovaní svojich fyzických schopností, no jeho prevažnú prácu zahŕňa duchovný vývin a boj s vnútorným nepriateľom. 

Úlohou a povinnosťou VEDOMCA je šíriť prastarú múdrosť svojho Rodu a vytvorenie vlastnej skupiny Bojovníkov, ktorých povedie po ceste Bojovej Vedy 

„Prechod nie je podmienený žiadnymi skúškami. Skúškou na ceste Bojovej Vedy sa stáva každý deň Bojovníka.“

„Nezabúdaj, že prax je to najdôležitejšia na ceste poznania Bojovej Vedy.“

Vojen

svarog 1

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

možno ste nepostrehli

%d