Slovanské Noviny

28. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

Vládny splnomocnenec Kotlár odmieta dať súhlas Slovenska s Pandemickou zmluvou WHO aj s novelizáciou Medzinárodných zdravotníckych predpisov (IHR)

„Predložený návrh obidvoch dokumentov je pre Slovensko neprijateľný, najmä z dôvodov jeho neurčitosti a nedovolených zásahov do zvrchovanosti suverénnych členských štátov a rovnako aj kvôli neprimeraným zásahom do ľudských práv a základných slobôd a ich nedostatočnej ochrane“.

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania pandémie Covid-19 a poslanec Národnej rady SR Peter Kotlár (SNS) na stretnutí so šéfom WHO Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom vyhlásil, že viaceré záväzky sú obsahovo neurčité a predstavujú tzv. bianco šek, pretože v súčasnosti nie je známy obsah záväzkov, ktoré na seba členské štáty preberajú a ktorých obsah bude známy až v budúcnosti.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Na stretnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve sa v dňoch 27. mája až 1. júna 2024 bude hlasovať o novej medzinárodnej pandemickej zmluve so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a o zmenách v medzinárodných zdravotníckych predpisoch (IHR). Viac než 190 členských krajín WHO rokovalo o zmluve dva roky.

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre preverenie procesov riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Covid-19 a poslanec Národnej rady SR MUDr. Peter Kotlár (SNS) v Ženeve zásadne odmietol aktuálnu verziu „Pandemickej zmluvy“ a návrhu novelizácie Medzinárodných zdravotníckych predpisov (IHR).

Stanovislo vládneho splnomocnenca prinášama v plnom znení:

Predložený návrh obidvoch dokumentov, osobitne aj vo vzájomnom obsahovom kontexte, je pre Slovenskú republiku neprijateľný, najmä z dôvodov jeho neurčitosti a nedovolených zásahov do zvrchovanosti suverénnych členských štátov a rovnako aj neprimeraných zásahov do ľudských práv a základných slobôd a ich nedostatočnej ochrane.

Viaceré záväzky sú obsahovo neurčité a predstavujú tzv. bianco šek, pretože v súčasnosti nie je známy obsah záväzkov, ktoré na seba členské štáty preberajú a ktorých (obsah) bude známy až v budúcnosti. Neurčité a vágne formulácie viacerých ustanovení vytvárajú značný priestor pre subjektívne posudzovanie a svojvôľu generálneho riaditeľa pri rozhodovaní s celosvetovými dôsledkami. Viaceré záväzky obmedzujú suverenitu členských štátov WHO, čo je neprípustné, pretože znamenajú porušenie základných zásad demokratického a právneho štátu a zavádzajú prvky centrálno-byrokratického riadenia zo strany WHO voči suverénnym členským štátom. Ide najmä o povinnosť zmluvných štátov vypracovať národné prevencie pandémie a dohľadu nad verejným zdravím v súlade s IHR, zverenie rozhodovania o zásadných veciach spojených s pandemickými opatreniami vrátane vyhlásenia a ukončenia pandémie do rúk jednej osoby – generálneho riaditeľa. Uvedené vytvára riziko zneužitia moci, čo nemožno vylúčiť ani pri najlepšej dôvere. Rovnako je neprijateľné zavedenie globálneho monopolu zriadením Globálnej siete dodávateľského reťazca a logistiky, ktorý má mať dominantné, ak nie výhradné, postavenie na trhu so zdravotníckymi produktami. Za neprijateľný zásah do suverenity členských štátov je aj záväzok zmluvných strán vynaložiť úsilie, aby v zmluvách o dodávke alebo nákupe nových pandemických vakcín boli doložky o odškodnení kupujúceho/príjemcu uvedené len výnimočne a aby boli časovo ohraničené, ktoré jednoznačne uprednostňuje záujmy farmaceutického priemyslu na úkor odškodnenia závažných zásahov do práv jednotlivcov, ktorých zdravie bolo novými pandemickými vakcínami poškodené.

Pokiaľ ide o celkový kontext rokovaní splnomocnenec vlády poukázal na takzvanú aféru Pfizergate, v ktorej európski prokurátori vyšetrujú trestné oznámenia v súvislosti s rokovaniami o vakcíne medzi predsedníčkou EK a generálnym riaditeľom spoločnosti Pfizer, s tým že rokovania o Pandemickej zmluve by mali byť odložené až do konečného verdiktu v tejto veci. Pripomenul, že významná časť dávok vakcín, ktoré EK nakúpila za desiatky miliárd eur, bola priamo dohodnutá medzi generálnym riaditeľom farmaceutickej spoločnosti Pfizer pánom Albertom Bourlom a predsedníčkou EK, ktorí sú okrem iného spojené osobným priateľstvom. V tejto súvislosti bola predsedníčka EK opakovane a neúspešne požiadaná rôznymi orgánmi EÚ o zverejnenie textových správ, ktoré napísala generálnemu riaditeľovi spoločnosti. V tomto ohľade pripomenul aktuálne uznesenie Európskeho parlamentu (EP) zo 14. marca 2024 o čase, ktorý EK potrebuje na vybavenie žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom (2023/2941(RSP)), v ktorom tento inter alia pripomenul, že EK v roku 2021 v nadväznosti na žiadosť o prístup verejnosti k textovým správam, ktoré si posielali predsedníčka EK Ursula von der Leyen a výkonný riaditeľ farmaceutickej spoločnosti o nákupe vakcín proti ochoreniu COVID19 zo strany EK, odmietla uznať, že sa na takéto textové správy vzťahuje vymedzenie pojmu „dokument“ podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001. EP pripomenul zistenie európskej ombudsmanky, že EK sa v tejto veci dopustila nesprávneho úradného postupu a vyjadril znepokojenie nad skutočnosťou, že EK nepostupovala v súlade s odporúčaním ombudsmanky, ktoré vydala na základe svojho vyšetrovania, a to aby EK opätovne vyhľadala príslušné textové správy. EP preto požiadal EK o okamžité a úplné uverejnenie všetkých zmlúv na nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19 financovaných úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov a vyzval ju, aby konečne a okamžite uverejnila textové správy, ktoré si predsedníčka EK a generálny riaditeľ farmaceutickej spoločnosti Pfizer vymenili počas rokovaní o obstarávaní 1,8 miliardy dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, najmä vzhľadom na nevysvetlené 25 % zvýšenie ceny za dávku, čo viedlo k celkovým nákladom vo výške 35 miliárd EUR z verejných prostriedkov. Na záver EP zdôraznil, že ak EK nebude riešiť systematické a výrazné oneskorenia pri spracúvaní žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom pred zriadením nového kolégia komisárov, EP zváži využitie všetkých dostupných parlamentných nástrojov na riešenie tejto záležitosti a pripomenul svoje právo podať žalobu na EK na Súdnom dvore EÚ z dôvodu porušenia zmlúv vrátane článku 15 ods. 3 ZFEÚ o práve občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ na prístup k dokumentom.

Splnomocnenec ďalej pripomenul, že počas vypočutia v EP ohľadom ochorenia COVID-19, p. Janine Small – zastupujúca farmaceutickú spoločnosť Pfizer o. i. potvrdila, že laboratórium netestovalo účinnosť svojich mRNA „vakcín“ proti prenosu vírusu pred ich registráciou. Ďalej splnomocnenec uviedol, že podľa štatistík majú „vakcíny“ závažné nežiaduce účinky, vrátane desať tisícov (pri akejkoľvek vakcíne nikdy nezaznamenaných) úmrtí (s predpokladom oveľa vyššieho reálneho počtu) a odkázal na rumunského poslanca EP Cristiana Terhesa, ktorý v tejto súvislosti zdôraznil, že celá vakcinačná kampaň vedená v členských štátoch EÚ s podporou EK bola postavená na bezpečnosti a účinnosti vakcín. Súhlasí s ním, že šlo o klamstvo, pretože veľa ľudí trpí závažnými nežiaducimi účinkami a že pokiaľ vlády a výrobcovia vakcín vedeli, že vakcína nedokáže zastaviť šírenie vírusu, nemali nútiť svojich občanov do očkovania a trvať na zavedení digitálneho covid pasu. Za uvedené je potrebné vyvodiť zodpovednosť.

Skúsenosti s centrálnym nákupom vakcín organizovaným EK podľa najnovších zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR poukazujú na netransparentný, mimoriadne nevýhodný a značne predražený nákup vakcín a zároveň na neprijateľnú povinnosť členských štátov pristúpiť k nákupu nepotrebných vakcín v množstvách dohodnutých predsedníčkou EK. Nedá sa vylúčiť, že takáto situácia nenastane v súvislosti s navrhovanými nákupmi cez Globálnu sieť dodávateľského reťazca a logistiky. Aj preto, je aktuálna verzia „Pandemickej zmluvy“ pre SR neprijateľná.

Negociačný tím (EÚ) odporučil, aby SR otvorila pripomienky Slovenska aj na Špeciálnom výbore pracovnej skupiny pre verejné zdravie v Bruseli, ktorej stretnutie pripravuje BE PRES v najbližších dňoch.

Splnomocnenec absolvoval zároveň stretnutie s generálnym riaditeľom WHO, na ktorom si obidve strany vymenili názory k zdravotným, etickým a právnym otázkam. Generálny riaditeľ WHO vyjadril nádej na uzavretie Pandemickej zmluvy a obavu, že oddialenie oslabí pravdepodobnosť uzavretia zmluvy. K otázke odloženia rozhodnutia z dôvodu prebiehajúcich súdnych procesov posudzujúcich možné pochybenia farmaceutického priemyslu, EK a Kochovho inštitútu sa Generálny riaditeľ WHO vyjadril, že rešpektuje rozhodnutie slovenskej strany, ale zároveň povzbudil aj k hľadaniu prípadných ciest k dohode.

Zdroj: InfoVojna

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d