Slovanské Noviny

18. apríla 2024

K porozumeniu Čelovekom

Právny manuál advokátky JUDr. Krajníkovej na protivládny protest alebo Ako sa postaviť na odpor podľa článku 32 Ústavy SR

17.11.2020

Polícia nemá žiadne právo Vás preverovať v súvislosti s Vašou účasťou, rečnením, držaním transparentu a pod., na slobodnom zhromaždení občanov dňa 17.11.2020, a ani v iné dni, využívajúc svoje ústavné práva.

Ako sa postaviť na odpor podľa čl. 32 ÚSTAVY SR

S plnou vážnosťou advokáta uvádzam, že: V Slovenskej republike nie je de iure žiadna mimoriadna situácia a núdzový stav.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Neplatia žiadne de iure povinnosti na preukazovanie sa testom Covid-19 !

Neplatí žiadne de iure obmedzenie vychádzania na verejnosť !

Neplatí žiaden de iure zákaz slobodného zhromažďovania sa !

Čl. 32 Ústavy SR:

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému,kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave,ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

§§§

„Právny“ stav na Slovensku je ten, že je „daná“ mimoriadna situácia a súčasne s ňou aj núdzový stav. Nič z uvedeného však nie je platné a účinné. NIČ !!!

Mimoriadna situácia vyhlásená Uznesením vlády SR, č. 111, zo dňa 11.3.2020.

Núdzový stav
 vyhlásený Uznesením vlády SR, č. 587, zo dňa 30.9.2020.  

Opatrenia hospodárskej mobilizácie
 dané Nariadením vlády SR, č. 269, zo dňa 30.9.2020, na vykonanie nižšie označených opatrení v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu, a to v tomto rozsahu:  

§ 5 Zák. č. 179/2011 Z.z.:  o hospodárskej mobilizácii

b) organizácia výroby a organizácia služieb,


g) organizácia zdravotníckeho zabezpečenia,


h) organizácia dopravného zabezpečenia,


m) organizácia sociálneho zabezpečenia,


o) použitie štátnych hmotných rezerv, ak osobitný predpis neustanovuje inak, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/179/#poznamky.poznamka-17

r) pracovná povinnosť,


t) vecné plnenie !!! (pozn.: podklad na konfiškáciu a použitie majetku za účelom „epidemiologickej ochrany života a zdravia“)


v) poskytnutie vysielacieho času potrebného na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na riešenie krízovej situácie ministerstvu tak, aby bola informácia dostupná všetkým osobám vrátane osôb odkázaných na posunkovú reč.

Právo pokojne sa zhromažďovať 
zakázané Uznesením vlády Slovenskej republiky, č. 645, zo dňa 12.10.2020  

Celoštátne testovanie obyvateľstva
 schválené Uznesením vlády Slovenskej republiky, č. 665, zo dňa 18.10.2020,     

Sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania
 obmedzená od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 Uznesením vlády Slovenskej republiky, č. 678, zo dňa 22.10.2020

Sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania 
obmedzená od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 Uznesením vlády Slovenskej republiky, č. 693, zo dňa 28.10.2020

Sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania
 obmedzená od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 Uznesením vlády Slovenskej republiky, č. 306, zo dňa 4.11.2020  

Zákaz vstupu do zariadení prevádzok a do zamestnania bez testu Covid-19  
uložený Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16

Zákaz vstupu na územie Slovenska bez testu Covid-19  
uložený Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 22

S poukazom na § 1 ods. 1 Zák. č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov uznesenie ako forma rozhodnutia nie je všeobecne záväzným právnym aktom voči občanom, ale je iba aktom riadenia do vnútra činnosti štátnych orgánov.

Z uznesení vlády nevznikajú žiadne subjektívne práva ani povinnosti osobám stojacim mimo štruktúry štátnej správy, resp. výkonnej moci.

Uznesením vlády sa neriadi štát ani občania.

S poukazom na Čl. 120 ods. 1 Ústavy SR, na vykonanie zákona vydáva vláda nariadenia.

S poukazom na zásadu EX INIURIA IUS NON ORITUR – Z bezprávia nevzniká právo, sú právne akty vydané v súvislosti s Covid-19 odvodené od označených uznesení vlády  n u l i t n é. 

§§§

Toto sú podstatné základné práva a slobody:

Čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd: Zákaz mučenia: Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

Čl. 15 ods. 1 Dohovoru: Odstúpenie vo výnimočných situáciách:  Podľa tohto ustanovenia nemožno odstúpiť od článku 3 Dohovoru.

Čl. 2 ods. 3 Ústavy SR: Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Čl. 12 ods. 4 Ústavy SR:  Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody. 

Čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR:  Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,   

Čl. 16 ods. 1 Ústavy SR: Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom. 

Čl. 16 ods. 2 Ústavy SR: Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. 

Čl. 17 ods. 1 Ústavy SR: Osobná sloboda sa zaručuje.

Čl. 16 ods. 2 Ústavy SR: Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok. 

Čl. 19 ods. 1 Ústavy SR: Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. 

Čl. 19 ods. 2 Ústavy SR: Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. 

Čl. 19 ods. 3 Ústavy SR: Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Čl. 21 ods. 1 Ústavy SR: Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva. 

Čl. 21 ods. 2 Ústavy SR: Domová prehliadka je prípustná len v súvislosti s trestným konaním, a to na písomný a odôvodnený príkaz sudcu. Spôsob vykonania domovej prehliadky ustanoví zákon. 

Čl. 21 ods. 2 Ústavy SR: Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, má právo toto územie slobodne opustiť. 

Čl. 19 ods. 4 Ústavy SR: Každý občan má právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky. Občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno ho vyhostiť.

Čl. 23 ods. 1 Ústavy SR: Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.

Čl. 35 ods. 3 Ústavy SR:  Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon. 

Čl. 32 Ústavy SR: Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Čl. 36 ods. 3 písm. b) Ústavy SR: Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä  ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní.

Čl. 37 ods. 1 Ústavy SR: Každý má právo sa slobodne združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. 

Čl. 37 ods. 4 Ústavy SR: Právo na štrajk sa zaručuje. Podmienky ustanoví zákon. Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov.

Čl. 39 ods. 1 Ústavy SR: Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. 

Čl. 39 ods. 4 Ústavy SR: Každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok. 

Čl. 40 Ústavy SR: Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

Čl. 42 ods. 1 Ústavy SR: Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.

Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR: Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. 

Čl. 46 ods. 2 Ústavy SR: Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd. 

Čl. 46 ods. 3 Ústavy SR: Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom.

Čl. 51 ods. 2 Ústavy SR:  Podmienky a rozsah obmedzenia základných práv a slobôd a rozsah povinností v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu ustanoví ústavný zákon (227/2002 Z.z.).

§§§

MIKULEC, minister vnútra, k vyjadreniu na plánované protesty dňa 17.11.2020:

„V prvom rade chcem povedať, že tieto protesty, pokiaľ sa budú organizovať, sú nezákonné, stále platí núdzový stav a zákaz zhromažďovania. Polícia má právo takéto protesty rozpustiť. Áno, urobí to,“ 

Poznamenal, že ak to bude potrebné, policajný zbor použije všetky sily a prostriedky na zabezpečenie ochrany zdravia a životov občanov a tiež majetku. Opätovné použitie vodných diel na demonštrantov tak nevylúčil.

Vyjadrenie Mikulca je protiústavné. Dopúšťa sa trestného činu nátlaku, vyhrážok a zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Opakujem, na Slovensku NIE JE mimoriadna situácia ani núdzový stav ! A s tým tu nie sú v platnosti a účinnosti žiadne „dekréty“ tejto zvrátenej vlády SR.

Na Slovensku nie je v platnosti žiaden zákonný právny akt zakazujúci alebo obmedzujúci slobodu pohybu a pobytu, ani právo slobodného združovania sa občanov.

§§§

17.11.2020

slobodné zhromaždenie občanov

MANUÁL

Čl. 17 ods. 1 Ústavy SR: Osobná sloboda sa zaručuje.

Čl. 23 ods. 1 Ústavy SR: Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.

Čl. 32 Ústavy SR: Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Čl. 37 ods. 1 Ústavy SR: Každý má právo sa slobodne združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. 

Polícia nemá žiadne právo Vás preverovať v súvislosti s Vašou účasťou, rečnením, držaním transparentu a pod., na slobodnom zhromaždení občanov dňa 17.11.2020, a ani v iné dni, využívajúc svoje ústavné práva. Ak sa tak predsa rozhodne , nemáte inú možnosť, iba to „strpieť“, a postupovať podľa nižšie uvedeného.

V prvom rade majte u seba občiansky preukaz, alebo iný doklad totožnosti, aby polícia nemala „dôvod“ na Vaše predvedenie za účelom overenia Vašej totožnosti (pretože na toto sa budú neskôr odvolávať).

V prípade ak dôjde „zákroku“ polície proti Vám a/alebo predvedeniu Vás na políciu, či už budete ako účastník, alebo rečník, alebo budete držať transparent a pod., robte technický záznam, a vykonajte nasledovné:

1. Požiadajte zasahujúceho, alebo inak konajúceho policajta o označenie jeho mena, alebo služobného čísla.

2. Požiadajte zasahujúceho, alebo inak konajúceho policajta o upustenie od nezákonného konania voči Vám, poukazom na neústavnosť mimoriadnej situácie, núdzového stavu a všetkých paaktov v súvislosti s Covid-19, ktoré vydala vláda SR, Úrad verejného zdravotníctva a príslušné právne subjekty.

3. Upozornite policajta na jeho trestnú zodpovednosť za nezákonný zásah voči Vám, a na následky škody, ktoré svojim nezákonným konaním spôsobí.

4. V prípade predvedenia Vás na políciu (ktorú nezákonnosť budeme riešiť v ďalšom konaní) podajte túto výpoveď:

S poukazom na Ústavu SR, svojou účasťou na slobodnom zhromaždení som sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania.

Súčasne podávam trestné oznámenie na zasahujúcich príslušníkov z dôvodu obmedzovania mojej osobnej slobody.

Ako prílohu prikladám opis listiny JUDr. Adriany Krajníkovej „Manuál“, zo dňa 16.11.2020.

Žiadam opis zápisnice o podaní trestného oznámenia.

Následne podklady zašlite na www.zalobyvocistatu.sk. Pôjde o podklad k nároku na náhradu škody.

Košice, 16.11.2020

JUDr. Adriana Krajníková

Zdroj: zalobyvocistatu.sk

Vyhlásenie: 

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d