Slovanské Noviny

13. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

13.11.2020

„Covidovej modrej hviezdy“ z „dobrovoľného“ testovania nemôže založiť prekážku nesplnenia požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci!

Ako vláda Slovenskej republiky spolu s Úradom verejného zdravotníctva zbavujú občanov ich základných práv a tlačia ich do neznesiteľného „kúta“. Pripájam dva články uverejnené na portáli Infovojna.sk. Jeden s názvom „Dôchodca dostal infarkt počas čakania na testovanie nariadeného Matovičovou vládou a zomrel“, a druhý „Matovič sa v snahe zbaviť zodpovednosti za protiústavné testovanie snaží zatiahnuť do svojho chorého plánu aj iné subjekty“

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Obsah článkov si prečítate každý sám, a každý príčetný ich aj správne vyhodnotí.

JA chcem poukázať na inú vec. Na vec, ktorú poukazujem stále a dookola. Máme dočinenia s psychopatmi (v tej soft verzii so sociopatmi), ktorí sa nezastavia pred ničím. Každú relevantnú obranu otočia na svoj ďalší zvrátený úskok a lesť. A tak donekonečna, navždy… Všetko stavajú na „hlavu“. Ale nie je to neopatrnosť, ale zámer…

Je tu však jedna dobrá správa, a tá znie: Na psychopata treba „SKRÍKNUŤ“ a on ZUTEKÁ. Je „živený“ iba dotiaľ, dokiaľ sa obeť bojí a ustupuje. Ak na neho „zaútočí“ psychopat uteká preč…  Rozumiete, čo vám chcem povedať ?
Takže po poriadku:

Uznesením vlády Slovenskej republiky, zo dňa 18.10.2020, č. 665 bolo schválené celoštátne testovanie obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19. „Dobrovoľné“ TESTOVANIE – ktoré je vlastne v zmysle ZÁKONA aj skutočne dobrovoľným darovaním vášho biologického materiálu.

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 16, zverejnené dňa 30.10.2020 (od nej už boli vydané ďalšie, ale vysvetlíme si to na tejto), bolo všetkým prevádzkovateľom zariadení a všetkým zamestnávateľom nariadené zakázať vstup do ich vonkajších a vnútorných priestorov bez preukázania negatívneho testu na ochorenie COVID-19. Osobitne u zamestnancov bolo navyše určené, že zamestnanec bez „Covidovej modrej hviezdy“ nespĺňa požiadavku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  https://www.zalobyvocistatu.sk/listaren/974/

Nepreukázanie sa „Covidovou modrou hviezdou“ je definované tak, že „zamestnanec nespĺňa požiadavku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“, poukazom na § 5 Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. A má ostať doma na „neplatenom voľne“.

Otázka posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu však stojí na ust. § 30e ods. 20 Zák. č. 355/2007 Z.z.: „Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa musí vykonať u zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v priamom ohrození života a zdravia v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy.“

V danom prípade – hoc aj pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy (odhliadnuc teraz od otázky vysokého stupňa nebezpečnosti šírenia Covidu),  n e j d e  o  priame ohrozenie života a zdravia. Nevyjdete z brány domu, a nepadne vám hneď na hlavu Covid-19. Či… ?

(Otázku „neplateného voľna“ vysvetľujem nižšie).

Takže absencia „Covidovej modrej hviezdy“ z „dobrovoľného“ testovania nemôže založiť prekážku nesplnenia požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci !

Spojiť do právneho reťazca darovanie biologického materiálu s otázkou splnenia požiadavky bezpečnosti zdravia pri práci, obe potom premostiť do neplateného voľna (navyše bez náhrady mzdy), a dokonca do skončenia pracovného pomeru je „kaleidoskop“ právneho nezmyslu.

 Celé (a všetky „dekréty“) je to postavené na poskladaní „paragrafov“ do nesúrodých „zhlukov“, ktorej skladačke (ľstivej skladačke) nielen bežný občan, ale ani bežne právnik (zaoberajúci sa vlastným odborom, alebo v horšom prípade ľahostajnosťou) nerozumie.

Ideme ďalej:

S poukazom na dokument Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR, Spišská Nová Ves, zo dňa 10.11.2020, zamestnávateľa klientky.

vyplýva, že „prekážku“ v práci, spočívajúcu v neabsolvovaní testovania sa na Covid, musíte dokonca vopred oznámiť.

Osobitne poukazujem na toto znenie: „Ak sa zamestnanec dobrovoľne nezúčastní testovania, je to prekážka v práci na strane zamestnanca…“ Čítajte dobre: „…dobrovoľne nezúčastní…“. To je čo ? Dobrovoľne sa nezúčastniť ? Dobrovoľne sa dá zúčastniť… A nedobrovoľne sa nezúčastniť by potom nebola prekážka v práci ? Tým celým psycho nezmyslom  sa chce povedať, že je daná povinnosť testovania, čo ale nie je, pretože uznesenie o celoplošnom testovaní neukladá povinnosť sa testovať, ale povinnosť  dať sa testovať vzniká okamihom vydania vyhlášky č. 16, na základe ktorej sa bez testovania a predloženia „Covidovej modrej hviezdy“ Covid kontrole, stávate občanom druhej kategórie, bez základných práv a slobôd. Nevoľníkmi vo vlastnej krajine…

A ďalej už to ide svojim životom“, kde ste „povinní“ ostať doma na svoje náklady, a môžete ísť iba tam, kde vám to vyhláška umožní. Samozrejme, s náhubkom na tvári. Nemôžte odniesť ani deti do školy alebo škôlky, nemôžete na operáciu, ani na pohotovosť. NEMÔŽETE  NIČ. Nemáte práva ani slobody. Pri prichytení vás platíte dokonca pokuty.

Ako povedala Čaputová, treba ale zabezpečiť objektívne výnimky pre tých, na ktorých test (z „technických“ príčin) nevyšiel. Nie rešpektovať SUBJEKTÍVNE NIE (ktoré sa nevysvetľuje), ale URČIŤ objektívnu prekážku, a o tejto rozhodnúť. Najlepšie armádou. Test musí vyjsť na každého, veď ide o každého ľudské práva. Skutočne stret s psychopatmi, ako sami budete chcieť „do vagónov“ alebo tam, kam budete chcieť, lebo to chcú oni…

Keďže moja klientka teda neoznámila „prekážku v práci“, prišla jej ďalšia výzva,

kde jej bolo oznámené, že napriek neevidencii jej žiadosti o poskytnutie pracovného voľna, toto jej v súlade s § 136 ods. 1 Zákonníka práce poskytuje zamestnávateľ bez náhrady na mzdu.  …Dobré, nie ? Jeden by mal pocit, že je v „ústave šialencov“ ! Vy nič nechcete a oni vám dajú neplatené voľno s bonusom bez náhrady mzdy. Pretože ste ho nežiadali a neabsolvovali celoplošné testovanie. Pretože ste niečo NEUČINILI (toto sloveso si zapamätajte).
A teraz ako stojí zákon v citovanom ustanovení:

§ 136 ods. 1 Zákonníka práce: Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak.

Psychopatom stačilo spojiť v zákone „zobačené“ „všeobecný záujem“ a „pracovné voľno bez náhrady“ → a máte to „doma“ !

Pracovné voľno podľa citovaného ustanovenia sa v skutočnosti poskytuje v príčinnej súvislosti s nejakou činnosťou zamestnanca, spojenou so všeobecným záujmom, nie s jeho  n e č i n n o s ť o u –  neabsolvovaním testovania sa na Covid(ako cituje zamestnávateľ), t.j. nedarovaním  svojho biologického materiálu.

A teraz ako stojí zákon v otázke „všeobecného záujmu“ na TESTOVANÍ:

§ 26 ods. 3 Zák. č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, kam je zaradený biomedicínsky výskum, kde patrí TESTOVANIE (následne upravené v Zák. č. 317/2016 Z.z.) hovorí:  Biomedicínsky výskum sa vykonáva slobodne, pri zachovaní práva na ochranu dôstojnosti, na rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity (§ 11 ods. 9 písm. a), bezpečnosti a oprávnených záujmov účastníka výskumu. Záujmy účastníka výskumu majú vždy prednosť pred záujmami vedy a spoločnosti.

§ 9 písm. a) Zák. č. 576/2004 Z.z. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity.

A takto stojí Ústava SR:

Čl. 35 ods. 3 Ústavy SR: Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon.

Čl. 36 ods. 1 písm. b) Ústavy SR: Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a  d i s k r i m i n á c i i  v zamestnaní.

Čl. 39 ods. 1 písm. b) Ústavy SR: Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.

Čl. 40 Ústavy SR: Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.
 
Takže pri celoplošnom TESTOVANÍ, ktoré bolo schválené uznesením vlády, a jeho podstúpenie donútené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, už ani ZO ZÁKONA NEMÔŽE ako primárny cieľ sledovať všeobecné záujmy spoločnosti, ale IBA záujmy jednotlivca, účastníka výskumu, ktoré majú vždy (!) prednosť pred záujmami spoločnosti.

To, čo sa podsúva, že pri TESTOVANÍ ide o dobro všetkých a NETESTOVANÍ sú nezodpovední a šíria nákazu, je hrubá manipulatívna technika s celým (prepáčte) „STÁDOM“ ! Má takú „hĺbku myšlienky“, ako bolo „všeobecné dobro“ na spôsob Hitlera a jeho gestapa. Mengele tiež testoval… TESTOVANIE nemá žiadnu právnu relevanciu k šíreniu nákazy. 

ÚSTAVA SR zaručuje právo na prácu, hmotné zabezpečenie, ochranu pred svojvoľným prepúšťaním, a diskrimináciou, zabezpečuje ďalej právo na zdravotnú starostlivosť. To, čo sa stalo na Slovensku, kde vláda s Úradom verejného zdravotníctva odňali časti občanom ich základné občianske práva z dôvodu nepodstúpenia darovania ich orgánov a na tomto základe ich vylúčili z občianskych práv a slobôd, je trestný čin apartheidu a neľudskosti podľa § 424a, § 425 Trestného zákona. Nie nezodpovednosť netestovaných občanov.

Tu niet čo robiť na riadnej úrovni práva, lebo tu máme dočinenia so schválne vytváranými právnymi bludmi, právnymi „kazítkami“ a prekážkami, a ťažkými právnymi nezmyslami. So psychopatmi a ich zvrátenými „dekrétmi“ založenými na ich zvrátenom uvažovaní a zvrátených cieľoch. Všetko s poukazom na prvoradý všeobecný záujem spoločnosti, ktorý tu pri TESTOVANÍ ale ŽIADEN nie je ! Záujem na TESTOVANÍ národa majú jedine oni sami… Nie je to však „ochrana zdravia občanov“.

Títo psychopati taktikou „citového vydierania“ tlačia celú spoločnosť do  p o v i n n o s t i  jednotlivca k zodpovednosti voči ostatným. Tento blud je chorý výplod z ich hláv, aký tu už mali aj iní „borci“ z minulosti.

V skutočnosti je každý zodpovedný voči sebe samému a až potom aj voči ostatným. To, čo sa deje tu, je práve „zápas“ o zbavenie človeka jeho zodpovednosti a jej odovzdania do rúk šialencom.

Písala som to už v článku „In Slovakia Covid test macht frei“ a to trocha z histórie zopakujem:

Fašistická ideológia je následkom 1. svetovej vojny, pričom prevzala myšlienky mnohých politických filozofov a teoretikov (ktorých doviedla do „dokonalosti“).

Jedným zo zdrojov bol Aristotelov a Hegelov organicizmus, nadraďujúci záujmy celku nad záujmy jednotlivca. Významnú úlohu zohrala aj teória elít, vysielajúca uplatnenie vodcovského princípu. „Osobnosťami“ fašizmu boli Benito Mussolini, Giovani Gentile a Mario Palmieri, ktorý vo svojej Filozofii fašizmu označuje za základné princípy fašizmu jednotu, autoritua povinnosť.

Nepripomína vám to niečo… ? Ja opakovane (ako trestný advokát roky pracujúci so psychopatmi a bláznami) tvrdím, že máme dočinenia s psychopatmi a bláznami. Ideologickými mengele-fašistami.

Takže:

Neexistuje povinné, teda pod (akoukoľvek) podmienkou uložené TESTOVANIE pre blaho celej spoločnosti. To vám ale blázni a sociopati nepovedia, pretože to nevedia, pretože ich TO  A N I  NEZAUJÍMA !!! Majú svoj „svet“, cieľ, zámer, a to je celé na ich strane. Ľudské práva sú im „tie tam“.

Máme dočinenia s mega psychopatmi ! Nie politikmi, konajúcimi v záujme jednotlivca a spoločnosti. V záujme spoločnosti ako primárnom záujme, sa s poukazom na § 26 ods. 3 Zák. č. 576/2004 Z.z  N E T E S T U J E !!!

V záujme spoločnosti sa robí s vysokou spoľahlivosťou diagnostika chorých, po poučení a udelení ich informovaného súhlasu, za predloženia, alebo označenia im (v prípade záujmu) certifikátov aplikovaného produktu, oboznámenia ich zložením produktu, za zachovania ochrany ich osobných údajov a pod.

V záujme spoločnosti sa neodnímajú občianske práva tým, ktorí sa nechcú TESTOVAŤ a darovať tak svoj biologický materiál.

Stojí legitímna otázka, kam vo „všeobecnom záujme“ „ochrany“ života a zdravia psychopati zájdu ďalej ? Sú už len krok pred Hitlerom a Mengelem, ktorí tiež „šarmantne“ konali v rovnako „dobrom“ záujme.

Iba pre (ďalšiu čiastkovú, a je ich nespočetné množstvo) zaujímavosť do pozornosti dávam ďalší ich „skvost“ § 48 ods. 4 písm. r) Zák. č. 355/2007 Z.z., – preventívne a ochranné pomôcky (k čomu sa vyjadrujem nižšie), a písm. s) cit. zákona o tom, že úrad verejného zdravotníctva môže na účel epidemiologického vyšetrenia (pod čo sa skrýva každá zvrátenosť týchto psychopatov), nariadiť, aby ste svoje osobné údaje  o d o v z d á v a l i  pri vstupe do prevádzkových priestorov služieb a zamestnávateľov.

Toto celé o „umení“ psychopata a účelového stavania vecí na „hlavu“ si dobre pamätajte, a ideme ďalej:

§§§

1. Článok Infovojna „Dôchodca dostal infarkt počas čakania na testovanie nariadeného Matovičovou vládou a zomrel“

„Ako informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, jeden zo záujemcov o testovanie na odbernom mieste pri Základnej škole na ulici Matice slovenskej dostal infarkt“.

kto pozná „čaro“ psychiatrie číta toto:

„,…ZÁUJEMCOV o testovanie…“.

V súdnej psychiatrii sa tomu hovorí  PROJEKCIA VINY DO OKOLIA.

Ťažisko problému zo smrti testovaného (teda ťažisko zodpovednosti vinníka) sa projektuje do obrazu  z á u j m u  obete na tom, čo jej vinník spôsobil, alebo mohol spôsobiť. Veď obeť to tak chcela. Čo už… Nebáť sa na Slovensku umierať.

2. Článok Infovojna „Matovič sa v snahe zbaviť zodpovednosti za protiústavné testovanie snaží zatiahnuť do svojho chorého plánu aj iné subjekty“.

„Matovič ponúkol odvetviam postihnutým likvidačnými opatreniami jeho vlády komunitné testovanie. Reštaurácie, fitness centrá, plavárne, školy i cirkvi by sa mohli podieľať na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19. Za to by mohli za určitých dodatočných podmienok otvoriť svoje prevádzky“.

kto pozná „čaro“ psychiatrie číta toto:

„,…za dodatočných podmienok môžeš mať práva …“.

Psychopat začína  podlo „vyjednávať“ a súčasne obeť (ešte ďalej) držať za g..ľky. Korumpuje. Má strach, ale musí konať…

Ak toto niekto príjme, a skočí na tento posun „hry“, z ktorej nemôže byť víťazom (pozor na slovíčko „dodatočných“), zarobí  na takú skorumpovanú nevraživosť a národnú nenávisť, aká tu ešte nebola. A súčasne na benefit pre blázna – „Čierny Peter“ ostáva v rukách majiteľov prevádzok a vo výsledku všetkých Slovákov.  … Psychopat bude rád a spokojný. Žiadna zodpovednosť na ňom nie je.

Hold, „danosti“ psychopata.

Hovorí sa tomu  PROJEKCIA VINY a HODENIE ZODPOVEDNOSTI DO OKOLIA.

A nestihla som ani dopísať tento článok a už mi prišla správa o „úvahách“ ďalšieho z Covid tímu  s náhubkom, ktorý si na rozdiel od detí v školách, trpiacich so zakrytými dýchacími cestami 6 – 10 hodín denne, tento náhubok po zídení z „pľacu“ odstráni; a tu sa teda nechala členka počuť: „Tak, ako som už uviedla, keď je potrebné predĺžiť núdzový stav, prihováram sa za zmenu ústavného zákona…“ uviedla pre TASR ministerka Kolíková. Tá Kolíková, ktorá mala ako ministerka, potrebu sa o mne negatívne vyjadriť (čo s poukazom na čl. 2 ods. 2 Ústavy SR ministrovi zákon nedovoľuje tárať o inom, …no proste nedovoľuje), keď som hájila práva svojej klientky voči tomu, že po nej chceli to, čo jej zákon nekáže.

Zákon, nie Opatrenie, pretože aby nedošlo k nedorozumeniu – s poukazom na čl. 2 ods. 3 Ústavy SR, jednotlivec plní (vo finále) zákon, jeho ustanovenia, a nie opatrenie. To, že ak je opatrenie v rozpore so zákonom a ukladá neexistujúce povinnosti ktoré zákon nepozná a jednotlivec to legitímne odmieta, je už chyba „autora“, nie toho jednotlivca, ktorý de iure tu nie je povinným. Pokiaľ „dekrét“ neobsahuje zákonom definovanú povinnosť, ale vymyslenú, nie je čo potom porušiť. No a zákon neobsahuje žiadnu povinnosť prekrývať si dýchacie cesty (a dokonca pri pôrode, čo môže vyžadovať skutočne už iba sadistický psychopat), ani dať sa testovať, t.j. darovať svoj biologický materiál, čo je rovnako zvrátená „idea“. A už vôbec od NETESTOVANÉHO nejde do okolia žiadna „hrozba“, nakoľko TESTOVANIE nemá žiadnu právnu relevanciu k šíreniu nákazy.  …Takto stojí ZÁKON !

Takže všetci ešte ako-tak príčetní, zhoďte náhubky z úst, a nebude ani testovanie. PSYCHOPATOV drží iba váš strach ! …Inak tu ostanú a vy všetci pôjdete do väčších problémov. Do vakcín…

17.11.2020 sa vidíme a počujeme aj s klientmi na pokojnom zhromaždení slobodných občanov v Bratislave, v Košiciach…, kdekoľvek na Slovensku Bez rúšky na ústach… Podrobnosti upresním.

A viete prečo bez rúšky, Vy psychopati ?

Pretože žiaden zákon neukladá prekrývanie dýchacích ciest (dokonca „riadne, ako ste si to ešte aj právne „podkuli“, teda zo zákona a nekompromisne až na nos !) kde jeden z X prípadov z môjho pracovného stola – počas niekoľkohodinového ťažkého pôrodu, aj v čase už samotného „tlačenia“ bábätka na ženu personál opakovane kričal, aby si rúško vytiahla na nos ! Kričali to aj počas tlačenia sestričiek na brucho mamičky (bábätko ťažko išlo…), a sestra (sadistka) jej to nasilu nasadzovala. Spotená a ledva dýchajúca rodička musela mať skutočne nočné moru… Dievčatá a ženy ktoré sme rodili, vieme čo musela prežívať. …Preto sa legitímne pýtam, či sa spoločnosť totálne zbláznila ?! Lebo tomu nemôže skutočne nikto príčetný veriť, že je to správne.

Takže ani § 48 ods. 4 písm. c) Zák. č. 355/2007 Z.z. neukladal povinnosť prekrývania dýchacích ciest (ustanovenie pojednáva o zákaze styku časti obyvateľstva s inou, nie o prekrývaní dýchacích ciest), a neukladá to ani písm. r) novely tohto zákona. Prečo ? Pretože to neukladá.  A tento právny názor si beriem na vlastnú zodpovednosť, a tu je argument :

Vyhláška… „podľa § 48 ods. 4 písm. r) Zák. č. 355/2007 Z.z., všetkým osobám sa nariaďuje za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívne ochranné pomôcky, ktorými sú rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatku a to na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“, je PRÁVNY BLUD. Absentuje tu „detail“ – EXISTENCIA niekde ukotvenej ZÁKONNEJ povinnosti (dokonca) riadneho prekrytia horných dýchacích ciest.

Takže – „…za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest…, otázka stojí, kde, v ktorom kódexe vy psychopati evidujete zákonnú „povinnosť“ prekrývania dýchacích ciest človeka ?  Lebo ja poznám iba zakotvené základné právo a slobodu v čl. 16 ods. 2 Ústavy SR a čl. 3, 15 ods. 2 Dohovoru o ochrane základných práv a ľudských slobôd, že nič také nemôžete vyžadovať. Naopak, z vašej strany ide o zločin neľudskosti podľa § 425 e), g), i), j) Trestného zákona.

Títo psychopati jedného dňa „vytiahli“, a už iba ďalej ako s konštantou pracujú s „veličinou“ „prekrytia dýchacích ciest“, ako nejakej danej „pravdy“, ktorá tu prišla s človekom, o nej sa nediskutuje, a vychádzajúc z tejto „konštanty“ už „iba“ nasadzujú ľuďom na tvár nimi určené pomôcky ! A nazvú to „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest…“Psychopati.

Kde je prekrývanie horných dýchacích ciest v zákone ? Alebo bude, keď blázon Kolíková (ako Matovič rád tieto prívlastky) zmení ústavný zákon… ?!
Takže aká ďalšia „legislatívna“ zmena nastane ?! Lebo zatiaľ ani toto s rúškom nevyšlo…, pre mňa určite NIE, a nevyjde. Vo finálne vám nič nevyjde. Aj keď zmeníte Ústavu. Čo do nej „vsuniete“ za nejakú bodkočiarku, ako je u vás zvykom ?! Povinnosť na riadne (!) prekrytie dýchacích (!) ciest.. ?! Lebo inak sa k tej „povinnosti“ nedopracujete… A potom čo… ?!

Ani Hitlerovi to nevyšlo. Chápete… ?! A vaše duše pôjdu „do pekla“. A to myslím vážne. Matovič už prosí o odpustenie, ale ho mať nebude. Nie Matovič, ľudia „ti“ neodpustia. Viem to z tisícov e-mailov, správ a telefonátov. Je to najväčšia potupa a strach pre psychopata. Nemať odpustené od obete. Pretože v tom prípade neprejde na ňu zodpovednosť, a v očiach seba a okolia zlyhal….

Opakujem, sú to psychopati. Reagujúci aj na moje podnety poukazu na nezákonnosť a stále však väčšími a väčšími zvrátenosťami! Bez konca… Ničia celé Slovensko. Zničili právny štát, ekonomiku, medziľudské vzťahy, zdravie ľudí… Ale ako vravia, činia to v záujme ochrany zdravia a životov ľudí. Keby len Slovákov, ale celého sveta. BIO HAZARD TERORISTI. …Fajn experiment, nemyslíte, TESTOVANÍ ?

Matovič, 29.10.2020: Celá Európa čaká na to akým spôsobom zvládneme a či zvládneme plošné pretestovanie a najmä potom na dopady na zdravie a životy ľudí na SlovenskuCelá Európa a svet očakáva recept, akýkoľvek, len aby dokázali v svojich krajinách zvrátiť nie práve pozitívne tendencie…“

Ak vám vadí, že vám vládnu PSYCHOPATI, robte s tým niečo. JA robím tiež… Lebo prípady, ako tu priložený, pribúdajú exponencionálnym rastom…:

JUDr. Adriana Krajníková

Zdroj: zalobyvocistatu.sk

Vyhlásenie: 

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

Odber newsletter. Každý večer súhrn najdôležitejších správ dňa do mailu.