Slovanské Noviny

12. apríla 2024

K porozumeniu Čelovekom

Veľmi ťažko nájdeme nejaké spoľahlivé informácie o osobe menom „Hendricus G. Loos“, a to aj napriek tomu, že osoba, ktorá sa za týmto menom skrýva, údajne stojí za vznikom mnohých bežne používaných patentov a aplikácií.

Máme tu na mysli najmä patenty, ktoré sa bežne používajú pri výrobe prístrojov a zariadení zameraných na manipuláciu nervového systému človeka – áno, televízne obrazovky a monitory našich počítačov.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Hendricus G. Loos vo svojom vedeckom príspevku, v ktorom pojednáva o manipulácii nervového systému prostredníctvom elektromagnetických polí vyžarujúcich z monitorov a obrazoviek, vysvetľuje:

„Pri ľahkej stimulácii pokožky pôsobením slabého elektromagnetického poľa boli u testovaných osôb pozorované viaceré fyziologické prejavy.

Elektromagnetické polia, ktoré kmitajú pri určitých frekvenciách, ako napr. 1/2 Hz alebo 2,4 Hz, sa u testovaných osôb prejavovali najmä zvýšenou citlivosťou nervových zakončení v zmyslových orgánoch a pokožke.

Väčšina počítačových monitorov a televíznych obrazoviek pri tom, ako sa na nich zobrazujú pulzujúce obrazy, vysielajú do svojho bezprostredného okolia pulzujúce elektromagnetické pole.

Toto elektromagnetické pole má postačujúcu silu na to, aby spôsobovalo nadmerné vzrušenie nervových zakončení v zmyslových orgánoch a ich nadmernú citlivosť.

Prostredníctvom monitoru počítača alebo televízie je preto možné manipulovať nervovým systémom osoby, ktorá v bezprostrednej blízkosti sleduje pulzujúce obrazy premietané na týchto zariadeniach.

V prípade televízie, frekvencia pulzovania obrazu môže byť obsiahnutá v samotnom type dát, ktoré sú použité pri tvorbe signálu. Pulzovanie obrazu môže byť však ukryté aj v modulovaní internetových (stream) videí, a to buď ako RF (rádiofrekvenčný) signál, alebo ako video signál.

Obraz, ktorý sa zobrazuje na monitore počítača, môže pulzovať s veľkým účinkom jednoducho za použitia počítačového programu.

Pri určitých typoch monitorov môže toto elektromagnetické pole, ktoré je schopné z bezprostrednej vzdialenosti spôsobiť nadmerné vzrušenie nervových zakončení, pôsobiť aj v prípade, keď zobrazované obrazy pulzujú na podprahovej frekvencii.“

Ovládanie pulzovania môže byť robené aj na diaľku

To znepokojujúce na celej veci však je, ako sa môžeme dočítať v patente o počítačových a televíznych zariadeniach, že dokonca aj veľmi slabý pulz elektromagnetického poľa môže mať na nervový systém človeka škodlivé účinky.

„Záhadný“ Hendricus G. Loos ďalej vysvetľuje, že variabilnosť a silu pulzovania možno ovládať pomocou softvéru.

Vysvetľuje, ako ju možno takto ovládať v prípade počítačových monitorov, DVD prehrávačov, videoprehrávačov a iných zariadení a najmä dodáva, že pulzovanie elektromagnetického poľa týchto zariadení je možné ovládať na diaľku.

Asi najviac znepokojivá je nasledovná pasáž:

„Určitý typ monitorov je konštruovaný tak, že dokáže vyžarovať pulzovanie elektromagnetického poľa vedúce k nadmernému vzruchu v nervovom systéme osôb v bezprostrednej blízkosti týchto monitorov, no to podstatné je, že pulzovanie týchto obrazov je veľmi slabej, môžeme povedať podprahovej intenzity.

A to je veľmi nebezpečná situácia, pretože takto vzniká možnosť zneužitia týchto zariadení (monitorov a obrazoviek) na prevádzkovanie škodlivých aplikácií či programov.

Ľudia môžu byť takto celkom nevedomky vystavení pokusom o manipuláciu ich nervového systému, samozrejme pre účely niekoho iného.

Používanie takýchto aplikácii treba jednoznačne považovať za neetické a samozrejme ich ani neodporúčame.

Spomíname to najmä preto, aby si verejnosť uvedomovala reálnu možnosť skrytej manipulácie, ku ktorej môže dochádzať počas používania internetu, sledovania televízie, pozerania videí či DVD.“

Manipulácia nervového systému prostredníctvom televízie a počítačov – americký patent č. 6506148 B2

Uvedená patentová rešerš je ďalej plná citácií a príkladov o tom, ako „možno manipulovať nervovým systémom osoby, ktorá sa nachádza v bezprostrednom dosahu pulzujúceho elektromagnetického poľa vyžarovaného CRT alebo LCD monitormi, na ktorých sa zobrazujú obrazy obsahujúce určitú intenzitu pulzovania“.

Náš nervový systém je zodpovedný v podstate za všetky procesy prebiehajúce v našom tele, vrátane procesov prebiehajúcich v mozgu.

Nervový systém je spletitá sieť nervov a buniek, ktoré slúžia na obojstranný prenos informácií medzi mozgom, miechou a medzi ostatnými časťami tela.

Ako sa dá táto technológia zneužiť

V tejto súvislosti nie je žiadnym tajomstvom, že okrem iných aj vláda Spojených štátov sa môže „pochváliť“ bohatou históriou experimentov vykonaných na ľuďoch za účelom pochopenia techník na ovládanie ľudskej mysle.

Čo ak je aj televízia nástrojom v rukách niekoho, koho skrytým zámerom je ovládnutie myslí divákov?

Ak je to tak, vysvetľovalo by to, prečo tak veľa divákov okamžite, bez akéhokoľvek zaváhania či kladenia otázok verí všetkým tým vysvetleniam a udalostiam, ktoré im dennodenne podsúvajú médiá hlavného prúdu.

V mnohých prípadoch sme tiež vedení k tomu, aby sme pociťovali obdiv k tomu, čo vidíme v televízii – napr. celebrity a ich zdanlivo dokonalý život – a tento obdiv potom často určuje aj naše túžby a správanie.

A potom sa tiež často stáva, že nejaké stanovisko, hoci je riadne podopreté dôkazmi, nekriticky zahodíme do koša s nápisom „konšpiračná teória“ jednoducho preto, lebo toto stanovisko stojí v úplnom protiklade k príbehom a informáciám, ktoré bezvýhradne a s dôverou prijímame z médií hlavného prúdu.

Ak sme naozaj dospeli do bodu, kedy televízia rozmýšľa za nás, neostáva iné len konštatovať, že sme sa dostali do veľmi nebezpečnej situácie.

Je možné, že niekto využíva technológiu pulzujúceho elektromagnetického poľa, ktorú sme opísali vyššie na to, aby ovplyvňoval a manipuloval naše myslenie, správanie a vnímanie?

Takéto podozrenie je úplne opodstatnené, keď vezmeme do úvahy všetko, čo vieme o vládach v jednotlivých štátoch po celom svete a tiež to, akých neetických skutkov sa mnohé vlády počas svojej histórie dopustili.

Prečo je napríklad zakázané používať mobilné telefóny počas letu v dopravnom lietadle alebo v nemocniciach?

Dôvod je jasný – pretože ich elektromagnetický signál má rušivý vplyv na fungovanie všetkých dôležitých elektrických zariadení. A mozog tu nie je žiadnou výnimkou, keďže sám o sebe je tiež zariadením, hoc biologickým.

Predsa vieme, že mozog je bioelektrický orgán mimoriadne komplexnej štruktúry, ktorý taktiež generuje svoje elektrické pole. A tiež je známe, že vedci poznajú metódy, ktorými mozog možno ovládať.

Metody ovládania mozgu

Najznámejšou metódou ovládania mozgu je tzv. transkraniálna magnetická stimulácia (TMS), čo je technika, pri ktorej sa využíva silné pulzovanie elektromagnetického poľa.

Vyžarovanie a pulz tohto poľa sú sústredené a nasmerované do konkrétnej časti mozgu. Týmto spôsobom vybudíme či stimulujeme konkrétnu časť mozgu a s ňou súvisiace nervové dráhy po celom tele. A presne tento istý mechanizmus je popísaný aj v spomínanom patente, ktorého autorom je Hendricus G. Loos.

Do akej miery a akým spôsobom teda na nás vplýva pulzovanie elektromagnetického poľa našich televíznych obrazoviek a počítačových monitorov?

Keď napríklad zapneme hraciu konzolu Sony Playstation, na obrazovke sa ako prvé objaví upozornenie, aby sme si ešte pred tým, ako začneme hrať, najprv prečítali dôležité informácie ohľadom bezpečnosti zdravia. Prečo asi?

Okrem toho mnoho a mnoho výskumov už veľakrát potvrdilo, že aj elektromagnetické žiarenie bežného mobilného telefónu môže veľmi silno ovplyvňovať frekvenciu mozgových vĺn človeka, čo sa následne môže prejavovať aj v zmenách jeho správania.

„Pôsobenie elektromagnetického poľa, ktoré do prostredia vyžaruje pri určitej frekvencii, môže priamo ovplyvňovať psychické procesy a správanie človeka.“ – James Horne, profesor pôsobiaci v oblasti neurovedy v Centre pre výskum spánku (Sleep Research Centre) na univerzite Loughborough v Anglicku.

A nielen to… V Anglicku sa spojili už stovky vedcov, ktorí v súčasnosti šíria povedomie o škodlivosti a nebezpečenstve elektromagnetického žiarenia a zároveň tlačia na OSN, aby prijala opatrenia, ktoré by chránili zdravie populácie pred týmto nebezpečným žiarením.

Elektromagnetické žiarenie a zdravie

Výskumy už opakovane potvrdili, že elektromagnetické žiarenie môže byť príčinou vzniku rakoviny a takisto môže meniť štruktúru našej DNA. O tejto problematike je dnes už na internete k dispozícii množstvo anonymne recenzovaných článkov.

Vedúcou osobnosťou tejto iniciatívy je Dr. Martin Blank, PhD., ktorý pôsobí na katedre fyziológie a bunkovej biofyziky na Kolumbijskej univerzite.

Dr. Blank sa pripojil k vedcom z celého sveta, ktorí sa rozhodli spojiť za účelom apelovania na OSN, aby boli prijímané a dodržiavané bezpečnostné smernice, ktoré by chránili užívateľov pred nebezpečnými vplyvmi rôznych elektromagnetických zariadení a prístrojov, ako napr. mobilných telefónov alebo WiFi.

„Poviem to na rovinu – elektromagnetické žiarenie poškodzuje bunky v našom tele, následkom čoho mnoho ľudí umiera predčasne,“ vysvetľuje Dr. Martin Blank.

„Stvorili sme technológiu, ktorej používanie nám škodí a začína sa nám to všetko vymykať spod kontroly. Ešte predtým, ako Edison skonštruoval svoju prvú žiarovku, v životnom prostredí človeka bolo prítomné iba veľmi slabé elektromagnetické pole nepatrnej frekvencie.

Avšak dnešné hladiny elektromagnetického vlnenia sú mnohonásobne vyššie, než aké nájdeme v prírodnom prostredí, a tieto hladiny sa ešte aj veľmi rýchlo zvyšujú v dôsledku používania stále novších zariadení, ktoré toto elektromagnetické vlnenie vyžarujú.“

Dr. Blank vo svojom tvrdení poukazuje najmä na to, že elektromagnetické vlnenie škodí hlavne našim bunkám. Nervový systém, ktorý je zodpovedný za priebeh aj psychických procesov, pozostáva z buniek.

Z toho vyplýva, že pomocou elektromagnetického vlnenia možno manipulovať mysľou a psychickými procesmi človeka.

Naše moderné elektronické prístroje a zariadenia nielenže neustále monitorujú, pozorujú a zaznamenávajú všetko, čo robíme, ale môžu byť do veľkej miery použité aj na ovplyvňovanie nášho správania, vnímania, pociťovania a myslenia.

Kto vie. Všetko je možné. Aj to, že zariadenia a prístroje, o ktorých dnes už vieme, že sú používané na nahliadnutie do nášho súkromia, možno už postúpili na ďalšiu úroveň – na úroveň ovládania psychiky a mysle človeka.

Nechápte to zle. Je úplne zjavné ako korporácie využívajú televíziu na ovplyvňovanie nášho správania a vnímania.

No možno tieto korporácie a iné autority svoju taktiku pozmenili a pristúpili k tomu, že dnes už, ako sme spomenuli vyššie, manipulujú našim nervovým systémom zámerne, za účelom naplnenia ich vlastných zámerov. A robia tak vedome.

Vplyv sociálnych sietí na našu psychiku

Chamath Palihapitiya, bývalý viceprezident pre užívateľský rast sociálnej siete Facebook, sa ešte predtým, ako v roku 2011 z Facebooku odišiel, vyjadril nasledovne:

„Facebook funguje do veľkej miery len vďaka tomu, že využíva krátkodobé zvýšenie hladiny dopamínu, čím vytvára na tomto hormóne závislosť.

Tým však ničí spôsob, ako spoločnosť funguje a drží pokope. Facebook je zodpovedný za to, že ľudia majú oveľa menej osobnej komunikácie, neexistuje medzi nimi žiadna skutočná kooperácia, šíria sa dezinformácie a nedôvera.“

Vidíme teda, že aj na Facebooku (výnimkou nie sú ani iné sociálne siete) dochádza k manipulácii nervového systému užívateľov.

Pokiaľ ide o tajné projekty, ktorých účelom bolo experimentovať s možnosťami, ako ovládať a manipulovať ľudskú myseľ, azda najznámejší z nich je tzv. projekt MKULTRA, ktorý pochádzal z dielne CIA.

Bežne rozšírenou predstavou je, že pri týchto experimentoch sa na navodenie zmeneného stavu vedomia u testovaných osôb používala výhradne droga LSD, táto metóda je však len jedna z veľkého počtu rôznych experimentálnych metód.

Najvyšší súd Spojených štátov v roku 1985 zverejnil informáciu, podľa ktorej celý projekt MKULTRA pozostával zo 162 rôznych tajných podprojektov.

Všetky tieto projekty nepriamo financovala CIA a nitky mnohých týchto projektov siahali dokonca až k niektorým univerzitám, vedeckým ústavom a podobným inštitúciám.

Väčšina záznamov o projekte MKULTRA bola údajne zlikvidovaná, čím sa navždy stratila možnosť získať o týchto projektoch nejaké ďalšie informácie.

Čo ak je programovanie televízie súčasťou projektu MKULTRA?

Myšlienky na záver

Je veľmi náročné nejako priamo dokázať pravdivosť predstavy, podľa ktorej sme všetci obeťou manipulovania a využívania až do tej miery, do akej sme to opísali v tomto článku.

Nikomu sa samozrejme nepáči predstava, že ním niekto manipuluje za účelom zisku, ovládania či naplnenia predstáv niekoho iného, je to však skutočnosť, pred ktorou by sme nemali zatvárať oči.

Celá história ľudstva až do dnešných dní je plná nespočetne veľa príkladov o tom, že všetky aspekty života spoločnosti sú zrejme riadené malou skupinou ľudí.

Táto prísne vyhranená, tajná skupina osôb rozhoduje o všetkom, od zdravotníctva, cez financie, vzdelanie, zábavný priemysel, potravinársky priemysel a o všetkých ostatných významných odvetviach.

Pre nich sme sa my všetci stali len prostriedkom pre naplnenie ich cieľov. Vďaka ich manipulácii máme v prevažnej miere takmer všetci ten istý spôsob myslenia, správania a vnímania.

A ak sa niekto vo svojom myslení, správaní či vnímaní trochu odlišuje, ak nezapadá do rámca, okamžite býva označený ako „vydedenec spoločnosti“, „vyvrheľ“ či „čudák“.

Mnoho odborníkov dnes už nemá žiadne pochybnosti o tom, že televízia a iné elektronické zariadenia majú, alebo môžu mať na naše zdravie škodlivé účinky, a taktiež, že tieto zariadenia rôznym spôsobom ovplyvňujú, alebo môžu ovplyvňovať náš nervový systém.

Vedecké stanovisko v tejto veci je celkom jasné. Čo už však v tejto záležitosti nie je až také jasné, je predstava, že niekto využíva tieto zariadenia a technológie na to, aby ovplyvňoval a ovládal našu myseľ. A robí tak zámerne.

Na základe všetkých dostupných informácií o zámernom manipulovaní myslenia divákov a užívateľov elektronických zariadení, na základe toho, ako vláda len veľmi laxne prijíma bezpečnostné opatrenia, a taktiež, do akej malej miery je ochotná ich dodržiavať, bolo by veľkým prekvapením, keby televízia nebola súčasťou projektu MKULTRA.

Nech už sa na to pozrieme z ktorejkoľvek strany, aj toto je ďalší dobrý a dôležitý dôvod, prečo by sme pred obrazovkami mali tráviť menej, alebo čo najmenej času a radšej ho tráviť pri dobrej knihe, vonku v prírode, s rodinou alebo priateľmi.

Jedno je tu však celkom isté – obrazovky a monitory sú pre naše zdravie škodlivé, a to nie jedným, ale hneď niekoľkými spôsobmi.

Zdroj: collective-evolution.com, Spracovala: Silavedomia.sk

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d