Slovanské Noviny

1. októbra 2023

K porozumeniu Čelovekom

Predstaviteľ vládneho aparátu v súlade sa realitou považuje vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva za nezákonné akty, ktoré nie sú všeobecne záväzné.

Tajomníčka pracovného výboru pre legislatívu Úradu vlády SR Mgr. Lucia DUBRAVSKÁ mi potvrdila, že „VYHLÁŠKY“ Úradu verejného zdravotníctva NIE SÚ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY!

A keby to potvrdila iba mne…, potvrdila to aj kolegovi Marekovi Repčíkovi.Ten je poriadne podkutý „verejnou univerzitou práva AK“ a ako matematik a človek mysliaci si veci spája, a potom na dôležitých miestach kladie dôležité otázky…

Rozhovor Ing. Marek Repčík – Mgr. Lucia Dubravská, Úrad vláde SR:

Rozhovor JUDr. Adriana Krajníková – Mgr. Lucia Dubravská, Úrad vláde SR:

Zo stanoviska legislatívca úradu vlády je bez pochýb zrejmé, že Úrad vlády SR, teda predseda vlády Igor Matovič, všetci ministri a všetci štátni úradníci bez pochýb (!) vedia (!), že vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú nezákonné akty, ktoré nie sú všeobecne záväzné. 

Tajomníčka legislatívneho výboru potvrdila, že tieto akty

 • nie sú tvorené na základe Zákona o tvorbe právnych predpisov č. 400/2015 Z. z., čo je v rozpore s ústavným princípom čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 Ústavy SR,
 • nie sú vydané na základe splnomocnenia zákona pre ÚVZ vydávať vykonávacie právne predpisy – vyhlášky,
 • tieto akty sa ANI LEN NEMAJÚ NAZÝVAŤ VYHLÁŠKAMI !!! pretože de iure nie sú vyhláškami, ale opatreniami a preto (!)
 • nie sú vydané v Zbierke zákonov ale v publikačnom nástroji Vestníka vlády, ktorý však nie je určený pre všeobecne záväzné právne predpisy,
 • teda tieto covidové vyhlášky nie sú vyhláškami a nie sú ani platné, ani účinné a ani všeoebecne záväzné.

Čo teda povedala tajomníčka legislatívneho výboru úradu vlády? Že tieto vyhlášky sú NULITNÉ!

A čo hovorím ja od minulého roku? Že tieto vyhlášky sú NULITNÉ!

A čo teda vedia predseda vlády, ministri a všetky štátne orgány vrátane polície, prokuratúry a súdov? Že tieto vyhlášky sú NULITNÉ!

A čo je NULITA aktu? Že právny akt neexistuje vôbec! Niet ho…

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 18.5.2016 sp. zn. I. ÚS 323/2016, : „… Judikatúra i teória správneho práva zhodne uvádzajú, že o paakt, ako správny akt, ktorý nevyvoláva zamýšľané právne účinky, ide vtedy, ak sú jeho vady tak zásadné, závažné a zrejmé, že na naň „nemožno hľadieť“ ako na správny akt. Môže ísť napr. o nedostatok právneho podkladu, na základe ktorého sa rozhodovalo, nedostatok právomoci správneho orgánu, najťažšie vady v príslušnosti správneho orgánu, omyl v osobe adresáta a právna alebo faktická nemožnosť realizácie rozhodnutia.“

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 12.12.2018 sp. zn. 8Sžr 52/2016: „Nulita je dôsledok takých závažných vád, ktoré spôsobujú, že o akte už vôbec nie je možné hovoriť. V prípade nulity aktu nie je vôbec možné uvažovať o prezumpcii správnosti aktu. nulita rozhodnutia: v dôsledku nedostatku právneho základu, nedostatku právomocinajťažších vád príslušnosti, absolútneho nedostatku formy, absolútneho omylu v osobe adresáta, neexistencie skutkového základu spôsobujúceho bezobsažnosť, požiadavky nedovoleného (trestného) plnenia, požiadavky plnenia fakticky nemožného, neurčitosti a nezmyselnosti, neexistencie vôle a podobne.“

Pre toto – pre neexistujúci právny predpis a neexistujúcu právnu povinnosť museli a musia ľudia umierať pri zanedbaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu odopretia zakryť si dýchacie orgány a odovzdávať telesné bunky, pre toto – pre neexistujúci právny predpis a neexistujúcu právnu povinnosť sa musia ľudia dodnes dusiť a žiť v infekčnom prostredí splodín vlastných výlučkov a pravidelne odovzdávať svoje telesné bunky na výskum, pre toto – pre neexistujúci právny predpis a porušenie neexistujúcej právnej povinnosti boli a sú ľudia prepúšťaní z pracovného a služobného pomeru, pre toto – pre neexistujúci právny predpis a porušenie neexistujúcej právnej povinnosti bol deťom odopretý prístup ku vzdelaniu a študenti boli pod nátlakom predvádzaní na políciu, pre toto – pre neexistujúci právny predpis a porušenie neexistujúcej právnej povinnosti končili ľudia a dodnes končia (v tom lepšom prípade) ako páchatelia neexistujúcich priestupkov s uloženou pokutou, inak v celách predbežného zadržania a väzbe ako páchatelia neexistujúcich trestných činov, pre toto – pre neexistujúci právny predpis a neexistujúcu právnu povinnosť boli a sú ľudia zatváraní do izolácie, pre toto – pre neexistujúci právny predpis a neexistujúcu právnu povinnosť museli všetci podnikatelia zastaviť svoju činnosť a skrachovať, pre toto – pre neexistujúci právny predpis a neexistujúcu právnu povinnosť sú dodnes do obchodov vrátane potravín (!) nevpustení ľudia ignorujúci túto neexistujúcu povinnosť atď. atď. atď…

Aby toho nebolo málo, tak okrem formálnej NULITY vyhlášok ÚVZ tu je aj NULITA faktická, pretože neexistuje samotná povinnosť na prekrytie dýchacích ciest. Niet čo fakticky plniť… Toto mi zas potvrdila Súdna rada SR. Na moju žiadosť o informáciu o označenie právnej kvalifikácie právnej povinnosti „prekrytie dýchacích ciest som dostala odpoveď, že takouto informáciou Súdna rada nedisponuje. Inak povedané, neexistuje právna kvalifikácia právnej povinnosti „prekrytie dýchacích ciest. …povedala okrem mňa aj Súdna rada SR.

A TU JE VEĽKÁ BODKA za všetkými opatreniami a vyhláškami ÚVZ. Sú to NULITNÉ právne akty bez všeobecnej právnej záväznosti. A nastúpiť musí zodpovednosť „autora diela“ a vynucovateľov za spôsobené škody.

Pre toto – pre neexistujúci právny predpis a neexistujúcu právnu povinnosť dnes žijeme ako na divokom západe, kde si nemohol vyjsť bez koltu za opaskom, pretože si nevedel kto na teba zaútočí, a teraz na Slovensku nemôžeš vyjsť bez zapnutého telefónu, pretože nevieš, kde na teba skočí policajt…

Pre toto – pre neexistujúci právny predpis a neexistujúcu právnu povinnosť dnes žijeme pod velením psychopatov, sadistov a morálne zdeformovaných ľudí, ktorí za peniaze a svetskú moc odovzdajú svoju dôstojnosť a za svetské pôžitky na dva týždne predajú aj svoje telá na výskum… Všetko by bolo v poriadku, ak by touto voľbou nezasahovali do životov iných a nenútili ich konať podľa svojho videnia sveta. Pretože tí na druhej strane ich nenútia byť prirodzene zdraví…

Tu dám do pozornosti ešte niekoľko faktov z rozhovoru:

Tajomníčka legislatívneho výboru nepozná (nerozlišuje právnu otázku) § 48 ods. 1, ods. 2 Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia, čo je práve tá skutočnosť, ktorá tu spôsobila základný „kameň úraz“. A to ten, že § 48 ods. 1 cit. zákona je situácia ohrozenia verejného zdravia I. stupňa, keď ako sama povedala, že hlavný hygienik musí vedieť vydať opatrenia, s čím ja úplne súhlasím, ale tu nejde o opatrenia ktoré majú všeobecne právnu záväznosť, ale opatrenia v zmysle § 18 ods. 1 Zák. č. 400/2015 Z. z., ktoré sa týkajú úzkeho alebo druhovo určeného okruhu osôb (osýpky v osade a pod.). Avšak Slovensko sa od 11.3.2020 nachádza v právnej situácii ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, čo je § 48 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z. z. a ten priamo (!) odkazuje do Zákona č. 42/1994 Z. z., kde konajú a opatrenia vydávajú členovia vlády (ministri) podľa § 6 – 9 cit. zákona a nie hlavný hygienikV II. stupni ohrozenia verejného zdravia (a rovnako v čase núdzového stavu) sa nevydávajú opatrenia podľa § 48 ods. 4, pretože toto ustanovenie náleží k ohrozeniu v I. stupni, § 48 ods. 1 Zák. č. 355/2007 Z. z. Aj keď si § 59b cit. zákona v spojení s § 4 ods. 1 písm. g) cit. zákona „delegoval“ právomoc ÚVZ nariaďovať opatrenia aj počas krízovej situácie, nič to nemení na tom, že takúto právomoc nemá, pretože ani Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane ani Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. (ktoré regulujú krízovú situáciu) ani len nepoznajú subjekt ÚVZ ako príslušný správny orgán na vydávanie opatrení v danej právnej situácii, a bez toho, aby tento správny orgán bol určený za orgán na úseku pôsobnosti týchto zákonov, to nejde. Nestačí vytvoriť § 59b a „delegovať“ hlavnému hygienikovi právomoci ministrov a Národnej rady SR, k tomu treba zmeniť aj Zákon č. 42/1994 Z.z . a Ústavu SR a ÚVZ vyhlásiť za parlament. Nestačí vytvoriť § 59c a „delegovať“ hlavnému hygienikovi právomoci prezidenta, k tomu treba zmeniť aj ústavu.

A tu nastal celý „chaos“. Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa sa riadi opatreniami (reguláciami) patriacimi do prvého stupňaochrany, ktoré v zmysle § 48 ods. 4 Zák. č. 355/2007 Z. z. síce môžu zasahovať do základných práv a slobôd, ale nie ako všeobecne záväzný dokument, ale ako opatrenia vzťahujúce sa na úzky alebo druhovo určený okruh osôb (osýpky v osade a pod.)… A to je „sakra“ rozdiel!

16.5.2021: tu podrobne rozoberám nulitu vyhlášok, ktorú potvrdil Úrad vlády SR (a rovnako nezákonne je to aj z uzneseniami vlády):

Po tejto mojej kritike listom Matovičovi  a iným orgánom, vrátane Generálnej prokuratúry SR zo dňa 25.9.2020, mi v tomto generálna prokuratúra dala za pravdu a opatrenia označila za nezákonné z dôvodu nedostatku právomoci (vecnej pôsobnosti) ÚVZ ich vydávať v mimoriadnej situácii a núdzovom stave, avšak vyjadrila potrebu im ponechať účinnosť (čo je protiústavné, aby nezákonný akt bol účinný), a následne namiesto zosúladenia nezákonného stavu so zákonom a zastavenia vydávania týchto opatrení ako „všeobecne záväzných predpisov“, bol novelizovaný Zákon č. 355/2007 Z. z., kde tieto opatrenia sa nazvali „vyhlášky“ a v zákone im bola „priradená“ všeobecná záväznosť s tým, že nie sú tvorené podľa Zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov (čo je protiústavné aby právny akt nebol tvorený podľa zákona o tvorbe právnych predpisov) a nie sú vyhlásené ani v Zbierke zákonov ale vo Vestníku vlády, ktorá publikácia vylučuje „priradenú“ všeobecne právnu záväznosť. A „vybavené“. Zmätok na zmätok! Tu sa nemal meniť Zákon č. 355/2007 Z. z., ale opatrenia sa mali začať vydávať podľa Zákona č. 42/1994 Z. z.. Tak, ako to prikazuje § 48 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z. . svojim odkazom 61a).

Na základe mojich mediálnych „nulitných“ atakov došlo k tomu, že na úrade vlády už všetci „priznávajú farbu“, že tieto akty nie sú všeobecne záväzné právne predpisy, napriek tomu ich vynucujú (!!!), ako celá nezákonná činnosť celého štátneho aparátu vyplýva z celého rozhovoru s legislatívcom Úradu vlády SR.

Verejné zdravie sa v prvom rade chráni zákonným spôsobom, a ten zákon má základ v prirodzených zákonoch a morálke. Zdravie má základ v imunite organizmu, nie v jeho závislosti na chemických kokteiloch. Bez morálky a s tým spojeného zdravého sedliackeho rozumu je každá snaha o zdravie jednotlivca a zdravú spoločnosť, márna.

*** *** *** 

„No,  najlepšie je,  keď nie  zákony  sú  silné,  ale  muž,  ktorý  vykonáva   kráľovské   umenie   s   rozumom.“   PLATÓN, grécky filozof, 428 – 347 p.n.l.

„Je  potreb­né   zachovávať   nielen   zmluvy   uzavreté    medzi    súkromníkmi,    ale    aj  štátne  zákony,  ktoré  buď  spravodli­vo  vyhlásil  dobrý  vladár,  alebo  všeobecným    súhlasom    schválil    ľud…“  THOMAS MORE, právnik, 1478-1535.

Aj jeden aj druhý skončili odsúdením a popravou… Ale v pekle navždy trpia ich sudcovia a kati…

*** *** *** 

A tak vyvstáva otázka na všetkých policajtov, prokurátorov, sudcov a administratívnych úradníkov: Prečo tomuto slúžite? Všetci viete, že VYHLÁŠKY ÚVZ sú NULITNÉ AKTY…! Kto z vás sa AKO PRVÝ postaví a dá jasnú, zrozumiteľnú A PRESVEDČIVÚ odpoveď, prečo ste zabili ÚSTAVU?! Kto sa z Vás sa už konečne postaví a povie „Kráľ je nahý?!

Ja som sa ako advokát prvá postavila do čela proti ZLOČINU PROTI ÚSTAVE a dnes mám za to prenasledovanie od advokátskej komory, pretože hlásam zákon, pretože hlásam, že covidové vyhlášky ÚVZ sú nulitné. Keby konanie SAK nebolo tragédiou pre právny štát, bolo by to aj komické… . Nevadí…, skôr mi je ich (- ako to povedal ústavný sudca Kaššák na Putina?) MAGOROV ľúto, pretože konajú zlo sebe, nie mne. Pozastaviť činnosť môžu sebe, nie mne…

Predsedníčka Krajského súdu JUDr. Frederika Zozuľáková mi na moju otázku o označenie právnej povinnosti prekrytia dýchacích ciest už dala jasnú odpoveď, …ona v tom má v hlave jasno už od počiatku:

Podľa predsedníčky Krajského súdu v Košiciach, cit.: „…by sme mali prekročiť právny rozmer opatrení… …a zamerať sa na rozmer ľudský“. Toto počuť od niekoho s diplomom práva v rukách, to je ako počuť od lekára, že na toto liečiť nemôžem (ochorenia „spod rúška“), pretože mám taký príkaz. A v tejto spoločnosti žijeme a nazývame ju VYSPELOU!

Takže podľa predsedníčky Krajského súdu v Košiciach Zozuľákovej by sme mali prekročiť zákon a zamerať sa na rozmer ľudský. Toto vážení nie je samoobhajoba mojich klientov z osady (ktorí presne takto (!) uvažujú, keď sa bránia pred súdom), ale toto je argument sudcu, dokonca predsedu krajského súdu. …A kto určí ten ľudský rozmer? Odborníci…? Vedci…? Komisia…? Kto…? Nemusím v tom excese práva pokračovať…

Bolo by zaujímavé poznať názor ľudskej pani doktorky práva na prekročenie zákona v prípade jej násilného prepadnutia a súvisiacich skutkov…, či by zohľadnila rozmer ľudský…

Ja sa legitímne pýtam, že ak viete chrániť životy a zdravie nezákonným spôsobom, prečo to nechránite zákonným spôsobom???!!! Veď by to malo byť to isté, či…?! Odpoveď však stojí tak, že aktivity nazývané „ochranou verejného zdravia“ nie sú legitímne úkony, ale zvrátené sadistické praktiky. A tie je možné dosiahnuť iba vybočením z práva.., nie zákonným spôsobom. A nazýva sa to „rozmer ľudský“.

E-hranica, rúška, respirátory, testy, vakcíny… to všetko je nezákonné konanie všetkých verejných činiteľov, ktorí sa podieľajú na právnej obludnosti. A s pokrovým výrazom tváre to VEDIA VŠETCI… Vynucujú, čo PRÁVNE NEEXISTUJE a popritom zo seba robia …..ov. 

A aby „covid hra“ mohla pokračovať ďalej, navrhujú nové zákony, lebo tie súčasné nedovoľujú sadizmus a zvrátenosti, a pseudovyhlášky, ako ich označil Doc. JUDr. Drgonec, im už zjavne dlho fungovať nebudú, pretože ich nezákonnosť je už dostatočne verejne známa! A tak musia prísť s novým „produktom“ na trh…

Tak, ako prijali zbytočnú novelu Zák. č. 355/2007 Z. z., lebo ani cez túto im covid hra nejde podľa plánu, tak zbytočne prijmú akýkoľvek iný, hoc aj „čipkovaný“ zákon, cez ktorý budú chcieť znova „lstivo“ zasiahnuť do telesnej integrity, alebo do iných základných práv a slobôd, pretože tu narazia na medzinárodné predpisy. Ale to si rozoberieme, keď budú prijaté zákony „na stole“. Priatelia človekovia (ako vraví moja priateľka Janka Hriňáková, majiteľka portálu Podtatransky-kurier.sk, ktorý vrelo odporúčam), zvrátenosti im neprejdú… Viac zajtra v relácii…

Môžete podať aj trestné oznámenie, a stiahnuť si Formulár Trestného oznámenia, pomôžete tým zároveň tejto činnosti združenia Ochrana ľudských práv a základných slobôd

https://olpzs.sk/vzor/d274f0b7-ebe9-4e7f-9346-9046aaa8a956

Zdroj: zalobyvocistatu.sk

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • Globálny Finančný Systém má hlboké korene

  Globálny Finančný Systém má hlboké korene

  Pamätáte sa na prezidenta Nixona? Ostal po ňom prechod Ameriky na nezabezpečený dolár. Takpovediac sa začali v obehu objavovať nie len peniaze M1, ale aj peniaze M2, M3,...
 • Vedomie

  Vedomie

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva… a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • Sme multidimenzionálnym stelesnením Predkov

  Sme multidimenzionálnym stelesnením Predkov

  Všetkých rád pozdravujem, všetkým zdravia pri strome Rodu Najvyššieho. Áno, po slovansky, po našom budem rozprávať, to je Poznanie. Slovan je sláviaci Jan a Jin (Slavjanin –...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  Vplyv križiackych výprav na Bratstvo sv. Jána. V októbri 1096 v malom francúzskom mestečku Clermont rímsky pápež vyzval všetkých veriacich kresťanov v Európe, aby išli do ťaženia...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty. To,...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: