Slovanské Noviny

1. februára 2023

K porozumeniu Čelovekom

ČLOVEK žije v energetickom priestore a zažíva vplyv rôznych štruktúr poľa, ktorými je okolitý svet presýtený. Myšlienka človeka má energický výraz a jej vzhľad vnáša do okolitého priestoru objektívne poruchy, pohlcované rôznymi štruktúrami poľa alebo energeticko-informačnými formáciami.

Bežné ľudské pocity generujú určité energetické vibrácie jemnej roviny rôznych frekvencií. Tieto vibrácie sú nízkofrekvenčné, ak v sebe nesú agresivitu, závisť, hnev, násilie atď. Vysokofrekvenčné vibrácie naopak nesú dobro, lásku, súcit, úctu a povzbudzujú človeka k pozitívnemu správaniu. A tieto vibrácie prichádzajú do rezonancie s podobnými energetickými formáciami okolitého priestoru. Rezonančný efekt je dosiahnutý prostredníctvom intenzity túžby a dôvery dosiahnuť to, čo chcete. Tieto interakcie na energetickej úrovni umožňujú vytvoriť okolo tejto osoby priaznivé podmienky na realizáciu plánu.

Najsilnejší vplyv na všeobecný psycho-energetický priestor má: svetonázor človeka, jeho postoj k sebe a iným, jeho činy a skutky. Energia sama o sebe nemá znak, funkčnosť vygenerovanej energie je daná človekom svojimi myšlienkovými formami a mentálnymi obrazmi. Spájaním sa do jedného celku, prenikaním do seba na jemnej úrovni, splývaním, jednotlivé duše dávajú vzniknúť akejsi psychickej bytosti, predstavujúcej nový typ psychickej individuality, ktorá začína ovládať ľudí. Táto „psychická bytosť“ alebo energeticko-informačná formácia, ktorú vytvárajú ľudia a spájajú ich podľa frekvenčnej charakteristiky, sa nazýva „Egregor“. Inými slovami, je to energeticko-informačný objekt v jemnohmotnom svete, spojený s určitými stavmi ľudí, predstavami, túžbami, ašpiráciami. Egregor vzniká s povinnou prítomnosťou osoby. Každá takáto energetická štruktúra je závislá od energie vyprodukovanej ľuďmi, ktorá závisí od ich predstáv, svetonázoru a smerovania.

Egregory vždy vedome alebo nevedome využívajú energiu myslenia, slova, konania. Tradície, zvyky, rituály, sviatky, javy, zázraky a iné podobné veci sú magické činy. Čím starostlivejšie sú navrhnuté a pozorované, čím väčšiu magickú silu majú, tým viac ovplyvňujú ľudí. Prehliadky, demonštrácie, náboženské sprievody, sektárske vatry, fakľové sprievody, salvy, ohňostroje – to všetko sú masívne magické akcie rôznej sily určitých egregorov. Teraz sa stalo módou dodržiavať pôst, ale to je priame viazanie sa na príslušný egregor a jeho určitú výživu a podporu. Z hľadiska fyziky je tento útvar poľa solitón – vlnový balík, alebo rezonátor. Ak v niektorom tíme až 4% zamestnancov intenzívne podporuje rovnakú myšlienku, tak ich kolektívne vedomie začne fungovať ako rezonátor a ovplyvňovať ostatných ľudí v zmysle podpory tejto myšlienky.

Energeticko-informačné pole môže vytvárať nielen myšlienka, spoločný cieľ, ale aj túžby, určité vlastnosti a neresti ľudí. Keď človek ochorie, napojí sa na egregor tejto choroby a začne sa výmena medzi človekom a touto formáciou poľa. Človek vyživuje tohto vlnového parazita energiami svojich emócií, myšlienok, utrpenia a egregor živí v človeku samotnú chorobu. Negatívne momenty sa objavujú v konaní egregora, keď začína nivelizovať, potláčať individuality ľudí, prispôsobovať ich určitým predstavám, jednotnému svetonázoru. V tomto prípade človek stráca svoju individualitu, stáva sa súčasťou tohto poľného monštra, vykonávateľom svojej vôle. Každý kolektív ľudí má svoj vlastný psychoenergetický priestor: rodina, rôzne organizácie, národ, ľudia, štát – celé ľudstvo ako celok. A všade – od rodiny po ľudstvo – fungujú rovnaké princípy.

Vzťahy v rodine vytvárajú primerané energeticko-informačné pole, v ktorom sa rodia deti, prebieha ich výchova, prebiehajú určité udalosti. Toto pole sa nazýva aj priestorom lásky, ak je postavené práve na láske. Spoločné pole tvoria všetci členovia rodiny a všetci sú zodpovední za udalosti, ktoré sa v ňom odohrávajú. Preto je veľmi dôležité poznať zákony formovania tohto priestoru, ktoré vám umožnia správne ho vytvoriť. Slová sú teda jasné: “Každý národ je hodný svojho vládcu.” Celková nálada všetkých členov spoločnosti vytvára priestor patričnej kvality, v ktorom vystupuje istý vodca, podľa iného príslovia: “Jablko nepadá ďaleko od jablone.” Preto pri posudzovaní situácie v rodine, kolektíve, štáte je potrebné v prvom rade posudzovať ľudský „materiál“. Živly, prírodné útvary a javy majú tiež egregoriálne vlastnosti.

Hory, rieky, moria, oceány, rastliny a stromy vytvárajú svoj energeticko-informačný priestor, ktorý má silný vplyv na správanie a zdravie ľudí. Pri formovaní štruktúr ľudského poľa je hlavným faktorom kvalitatívne zloženie účastníkov procesu. Každý človek má vedomie a niektorí jedinci majú vysoko vyvinuté vedomie a môžu sa sami dostať do kontaktu s rôznymi energetickými formáciami, napríklad s vedomím planéty, vesmíru atď., že tento svet vytvárame svojimi myšlienkami a akcie. Egregorom môže byť aj jednotlivec. Najmä teraz môžete vidieť mnoho rôznych takzvaných duchovných škôl, ktorých vodcovia a iniciátori si vytvárajú svoj vlastný egregor. Kde vedome a kde aj nevedome rôznymi metódami zbierajú energiu svojich študentov, nasledovníkov, záujemcov, sústreďujú tieto energie a potom ich využívajú na riešenie svojich osobných problémov. Prostredníctvom kontaktérov-operátorov sú komunikované rôzne poľné útvary alebo energo-informačné entity, ktoré sa tvária ako „učitelia“, „svätci“, „anjeli“ atď. Cestu k harmónii môže ukázať len ten, kto je sám harmonický !!!

Mnoho ľudí sa s radosťou dostane pod akýkoľvek egregor, akceptuje jeho svetonázor, pretože ich zbavuje potreby samostatne myslieť, vyberať si, stanovovať si ciele a zámery, riešiť ich a niesť za tieto rozhodnutia zodpovednosť. Ale každá voľba, každý nezávislý krok je kreativita, toto je sloboda, toto je človek! Energia lásky otvára prístup k akémukoľvek egregoru. Láska je najsilnejší zjednocujúci princíp! Pomerne často môže byť program sebadeštrukcie podriadený autorite egregora v prípade, že sa dostane z jeho vplyvu. Toto robia so svojimi “klientmi” egregori alkoholikov, narkomanov, kriminálnikov, prostitútok, sektárov atď. Práve v konfliktoch, hádkach, kolíziách nachádza egregor pre seba „výživu“ v podobe výbuchov negatívnej ľudskej energie. Neharmonický človek hľadajúci slobodu mimo seba je presne tým materiálom, z ktorého sú tieto poľné monštrá entity postavené. Ľudia definujú svoj život podľa svojho vnútorného stavu.

Psychológia otrokov vás núti hľadať egregora alebo ho vytvoriť. Zjednotením na základe súboru určitých osobných vlastností, podľa príslovia „Človek vidí svojho švagra z diaľky“, ľudia vytvárajú psychoenergetickú formáciu nazývanú egregor. Rozdiel medzi progresívnym a konzervatívnym egregorom spočíva v postoji k budúcnosti. Akýkoľvek egregor v sebe nesie nespokojnosť so súčasnosťou. Nespokojnosť so sebou samým a súčasnosťou vzniká pri vnútornej disharmónii človeka. Vedomosti, viera a láska chránia človeka pred podriadením sa vzdelávaniu v teréne. Čím viac je človek so sebou nespokojný, tým viac chce napodobňovať iných. Napodobňovanie rastie aj s rastom sebadôvery. Napodobňovaním sa človek snaží byť ako niekto, maskuje sa, skrýva sa. V tomto prípade nechce prevziať zodpovednosť, a to vedie k strate individuality. Tým, že je človek pod vplyvom egregoru, napodobňuje ešte viac, ako keď bol mimo neho. To opäť potvrdzuje fakt, že egregor nivelizuje osobnosť a prehlušuje individualitu.

Rast spirituality umožňuje človeku uniknúť z pôsobenia tej či onej formácie poľa. Aj tie najjednoduchšie dobré skutky a skutky prispievajú k premene priestoru a rôzne prejavy lásky dramaticky zvyšujú účinnosť premien. Interakcia egregorov s človekom nastáva v súlade s jeho vnútorným stavom, s odhalením lásky v ňom, s prítomnosťou vedomostí, v súlade s jeho svetonázorom. Keď sa v rodine nahromadí určitý počet ťažkostí a problémov vo vzťahu medzi mužom a ženou, láska opúšťa prvé miesto a v páre sa objavuje psychoenergetický sprostredkovateľ – egregor páru, ktorý začína nadobúdať negatívne črty. Sami ju zrodili a živia svojimi konfliktmi a hádkami, vystrekujúc negativitu von. Čím horší je vzťah v páre, tým silnejší je sprostredkovateľ a teraz prejde do útoku a vyprovokuje manželov k príslušným činom, myšlienkam, slovám. Ľudia, ktorí boli v nízkom stave vedomia, si naraz vytvorili obraz diabla, zhodili na neho všetku negativitu, nasýtili ju energiami a potom sa začali báť. Všetko je v mysli človeka. Múdrosť je myseľ naplnená láskou a v takej mysli nie je miesto pre diabla. Na ceste k šťastnému životu je len jedna prekážka – toto je naša lenivosť!

Dnes je na modernej úrovni potrebná duchovná gramotnosť človeka. Je potrebné v prvom rade pochopiť, že všetky životné situácie sa na človeka nevalia, ale on sám sa do nich dostáva. V živote nikdy netreba „siliť“ situáciu, vždy sa to vyrieši samo. Láska je ochrana pred zlom! Keď čelíme zlu, zvyčajne sa rozčúlime, to znamená, že túto vibráciu zla v sebe rozpustíme. Ale koniec koncov, toto sa snažil dosiahnuť zlý človek a my, keď sme sa otrávili, prichádzame domov a otrávime svoj domov a blízkych. Ak by sme milovali svojho nepriateľa, vibrácia zla by sa od nás odrážala a hroznou silou by zasiahla toho, kto zlý impulz vyslal. Všetky naše skutky smerujú do energeticko-informačnej oblasti, pretože sú to formy energie. Zostáva tam a v určitom momente, keď je to potrebné, sa nám vráti späť. Pokiaľ máte veľa myšlienkových foriem alebo foriem-činov negatívnej orientácie, tak často sa na vás začnú hrnúť. Toto je takzvaná smola! Väčšina ľudí nechce pochopiť, že choroby neprináša vek, ale organizácia života.

Šťastie a nešťastie je stav mysle. Potreba existuje iba v mysli človeka. Je to myseľ, ktorá je hlavným iluzionistom v živote. Pre väčšinu ľudí myseľ neustále žije v stave „chcem!“. A preto je v vzrušenom stave kvôli mnohým “Chcem!”. A toto je “chcem!” už sa zmocňuje človeka a začína mu rozkazovať a ovládať ho. V honbe za tou či onou potrebou ľudia strácajú samých seba. Najlepším liekom na potreby je dávanie! Vždy dávajte toľko, koľko chcete dostať! A čo môže človek dať nekonečne veľa, aby aj veľa dostal? Samozrejme – Láska!!! V láske k človeku je nekonečne veľa a tento zdroj treba využiť. Je potrebné, aby sa každý dobre naučil, že keď sa dosiahne kritické množstvo, peniaze nadobudnú vedomie (vedomý obraz) a človek, ktorý má veľa peňazí, interaguje s vedomím egregora peňazí az toho jeho vlastným vedomím. sa stáva odlišným – začína sa správať arogantne, nevšíma si starých priateľov a príbuzných, neúctivý voči ľuďom okolo seba atď.

Energiu ľudského utrpenia načerpáva spoločný egregor zla. Silový tok spôsobený utrpením ľudí počas hladu, chorôb a paniky je obzvlášť cenný. Alebo keď človek začne žiarliť, závidieť, ocitne sa pod vplyvom pocitu chamtivosti, žiadostivosti, nenávisti. Najdôležitejšie je, že proces utrpenia prebieha. Tento nízkofrekvenčný egregor si vyžaduje nielen nejakú strašnú energiu, ale aj psi-energiu, tvorivú, konštruktívnu. Toto vlnové špecializované energetické centrum je naplnené silou prostredníctvom ľudského utrpenia. Tí druhí, bez ohľadu na to, či sú fyzické alebo duševné, keď sa stanú nadmernými, vyžmýkajú z človeka všetku silu a predovšetkým jeho tvorivý potenciál. Spoľahlivou technológiou vytvárania ľudského utrpenia vždy bola a zostáva dezorientácia vedomia spoločnosti, inými slovami, je to totálna lož.

Podstata klamstva je rovnaká – odstúpenie ľudského vedomia od pravdy. Excitácia falošných energetických polí sa vykonáva pomocou informačného “kľúča”. Je potrebné, aby tento „kľúč“ presne pasoval na gigantický zotrvačník výkonu – egregor. T

o platí rovnako pre mentálne apely, čo potvrdzuje obľúbené príslovie: “Čo zaseješ, to zožneš!” Globálna túžba konzumovať v mene uspokojovania potrieb tela zbavuje náš život najvyššieho zmyslu bytia. V Rusku, so všetkým existujúcim marazmom, je sila spirituality stále zachovaná.

Ak sa zachová a rozvinie, transformácia sveta môže skutočne prísť z Ruska a potom sa bude právom nazývať „DUCHOVNÉ SRDCE PLANÉTY“!

pb.

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

možno ste nepostrehli

8 min read
5 min read
5 min read
6 min read
%d blogerom sa páči toto: