Slovanské Noviny

8. februára 2023

K porozumeniu Čelovekom

Advokát JUDr. Namir Alyasry: Ob­čan, kto­rý sa vy­jad­ru­je na úze­mí SR k voj­ne v cu­dzom štá­te sa toh­to tres­tné­ho či­nu do­pus­tiť ne­mô­že, na­koľ­ko Trest­ný zá­kon sle­du­je zá­ujem na za­cho­va­ní mie­ru pri­már­ne v SR

Trest­ný čin Oh­ro­ze­nia mie­ru  vy­ža­du­je oso­bit­ný/špe­ciál­ny druh úmys­lu a to  úmy­sel „na­ru­šiť mier“, pripomína nitriansky právnik v reakcii na článok sudcu JUDr. Petra Šamka o fake news Policajného zboru SR ohľadne trestného činu ohrozenia mieru.

Krát­ka poz­nám­ka k člán­ku JUDr. Šam­ka s náz­vom Po­li­caj­ná fa­ke news o tres­tnom či­ne oh­ro­ze­nia mie­ru pod­ľa § 417 Tr. zák.:

Ako ob­čas­ný pris­pie­va­teľ na tú­to strán­ku som chcel po uve­rej­ne­ní fa­ke news na Den­ní­ku N, ako aj v Te­le­víz­nych no­vi­nách TV Mar­kí­za v kto­rom tie­to mé­diá ší­ri­li klam­li­vý vý­klad us­ta­no­ve­nia § 417 –  o tres­tnom či­ne Oh­ro­ze­nia mie­ru na­pí­sať aj ja člá­nok, kde by som ana­ly­zo­val ten­to trest­ný čin so zá­ve­rom, že sa ho ne­mož­no do­pus­tiť spô­so­bom, ke­dy by oso­ba vy­jad­ri­la ve­rej­ne svoj ná­zor napr. v ta­kom zne­ní, že chá­pe vo­jen­skú ak­ciu Rus­kej fe­de­rá­cie, na­koľ­ko iš­lo o od­vra­ca­nie oh­ro­ze­nia­rus­kej bez­peč­nos­ti a pod.

JUDr. Šam­ko ma ale (v dob­rom mys­le­né) svo­jim člán­kom pred­be­hol. O to viac som bol skla­ma­ný, že rov­na­ko sa v TV no­vi­nách na TV Mar­kí­za k uve­de­né­mu vy­jad­ri­la aj pa­ni Ku­ri­lov­ská ako mé­dia­mi uz­ná­va­ná od­bor­níč­ka na tres­tné prá­vo, kto­rá tvr­di­la napl­ne­nie vy­ššie uve­de­nej skut­ko­vej pod­sta­ty vy­ššie po­pí­sa­ným ilus­tro­va­ným spô­so­bom. 

Po od­bor­nej strán­ke som ab­so­lút­ne rov­na­ké­ho ná­zo­ru ako JUDr. Šam­ko. Trest­ný čin Oh­ro­ze­nia mie­ru  vy­ža­du­je oso­bit­ný/ špe­ciál­ny druh úmys­lu a to  úmy­sel „na­ru­šiť mier“. Mám za to, že ob­čan, kto­rý sa vy­jad­ru­je na úze­mí SR k voj­ne v cu­dzom štá­te sa toh­to tres­tné­ho či­nu do­pus­tiť ani ne­mô­že, na­koľ­ko Trest­ný zá­kon sle­du­je zá­ujem na za­cho­va­ní mie­ru pri­már­ne v SR.

O napl­ne­nie tej­to skut­ko­vej pod­sta­ty by moh­lo ísť v prí­pa­de napr. ak by vzhľa­dom na et­nic­ké na­pä­tie me­dzi ma­ďar­skou men­ši­nou a slo­ven­skou ma­jo­ri­tou niek­to pod­ne­co­val voj­nu me­dzi SR a Ma­ďar­skom. Te­da ak by bol oh­ro­ze­ný mier na Slo­ven­sku. Ne­viem akú má územ­nú pô­sob­nosť uk­ra­jin­ský Trest­ný zá­kon, či ob­sa­hu­je ob­dob­né us­ta­no­ve­nie ako § 6 Tres­tné­ho zá­ko­na a te­da či by teo­re­tic­ky bo­lo mož­né za ta­ké­to tvr­de­nia stí­hať ob­ča­na SR pod­ľa uk­ra­jin­ské­ho prá­va. Som však to­ho ná­zo­ru, že pod­ľa slo­ven­ské­ho prá­va by stí­ha­nie za trest­ný čin pod­ľa § 417 Tres­tné­ho zá­ko­na ne­bo­lo mož­né.

Tak ako uvá­dza JUDr. Šam­ko voj­na už pre­bie­ha, te­da mier už oh­ro­ziť ne­mož­no. Vy­ššie uve­de­ný trest­ný čin je pod­ľa môj­ho ná­zo­ru oh­ro­zo­va­cím de­lik­tom, te­da  sta­čí aj oh­ro­ze­nie mie­ru, k sa­mot­nej voj­ne dôjsť v dôs­led­ku ko­na­nia pá­cha­te­ľa ne­mu­sí. Av­šak v prí­pa­de, ak už nas­ta­la po­ru­cha (ako škod­li­vý nás­le­dok), k oh­ro­ze­niu dôjsť už ob­jek­tív­ne ne­mô­že.

Otáz­ne je pre mňa to, z aké­ho dô­vo­du uvá­dza­jú mé­dia aj za po­mo­ci po­lí­cie ta­ké­to fa­ke news, keď kaž­dý práv­nik zna­lý štruk­tú­ry tres­tnopráv­nej nor­my a jej ob­sa­hu mu­sí ve­dieť, že o napl­ne­nie skut­ko­vej pod­sta­ty toh­to tres­tné­ho či­nu ne­mô­že byť ani reč. Je­di­ná mož­ná od­po­veď je pre mňa to, že je tu sna­ha o na­vo­de­nie stra­chu v ob­ča­noch a do­siah­nu­tie chilling efek­tu. Te­da aby sa ob­ča­nia, kto­rí ma­jú iný ná­zor na voj­nu na Uk­ra­ji­ne bá­li pre­zen­to­vať svo­je ná­zo­ry ve­rej­ne a to aj za ce­nu klam­stva pri vý­kla­de tej­to skut­ko­vej pod­sta­ty. Ab­so­lút­ne ak­cep­tu­jem, že v sú­čas­nos­ti je pros­tried­kom voj­ny aj fa­ke news a že štát chce účin­ne bo­jo­vať pro­ti de­zin­for­má­ciám ší­re­ných jed­nou ale­bo dru­hou zne­pria­te­le­nou stra­nou (i keď mies­ta­mi len jed­nou).

Pod­ľa môj­ho práv­ne­ho ná­zo­ru však ne­mož­no pro­ti jed­nej fa­ke news bo­jo­vať dru­hou fa­ke news. My ako práv­ni­ci sme po­vin­ní vy­kla­dať zá­kon spra­vod­li­vo, bez to­ho, aby sme do roz­ho­do­va­nia vkla­da­li osob­né sym­pa­tie ale­bo anti­pa­tie. Zá­kon má pla­tiť rov­na­ko,  pre všet­kých a nie pod­ľa to­ho na ko­ho stra­ne sme.

Keď som vče­ra na svo­jom pro­fi­le na so­ciál­nej sie­ti uve­rej­nil člá­nok JUDr. Šam­ka, niek­to­rí mo­ji pria­te­lia sa na mňa ob­rá­ti­li s otáz­kou, pre­čo ob­ha­ju­jem Ru­sov. Mo­ja od­po­veď je že ja ob­ha­ju­jem iba zá­kon a nie kto­rú­koľ­vek stra­nu voj­ny. Voj­na je straš­ná vec v kto­rej tr­pia pri­már­ne oso­by, kto­ré za ňu ne­mô­žu a kto­ré ju nech­cú. Aj ja mám ro­di­nu v Ky­je­ve, ani to­to však ne­mô­že zna­me­nať to, že vý­klad prá­va bu­dem vy­ko­ná­vať za­uja­to, te­da tak že by som po­va­žo­val za napl­ne­nú skut­ko­vú pod­sta­tu vy­ššie uve­de­né­ho tres­tné­ho či­nu v prí­pa­de, ak by niek­to v SR há­jil vo­jen­skú ag­re­siu rus­kej stra­ny. Zá­kon jed­no­du­cho ne­pus­tí.

Pro­sím mys­li­me na to, že ob­jek­tív­ny vý­klad prá­va tvo­rí je­ho cnosť a to nie len pri vý­kla­de tej­to skut­ko­vej pod­sta­ty.

JUDr. Na­mir Alyas­ry, PhD. – ad­vo­kát so síd­lom v Nit­re

Zdroj: pravnelisty.sk

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: