Slovanské Noviny

26. marca 2023

K porozumeniu Čelovekom

12.11.2020

Podľa advokáta JUDr. Vladimíra Gürtlera je dôležité, aby verejnosť sledovala efektívnu kontrolu tajných služieb a či dochádza k náprave zlyhaní a pochybení, ktoré sa udiali v činnosti tajných služieb v minulosti.

VZHĽADOM na extrémnu situáciu (viz. aj tu uvedené informácie), kde okolnosti a informácie nasvedčujú o totálnom zlyhaní viacerých orgánov verejnej moci Slovenskej republiky, rozklade právneho štátu a existencií vážnych podozrení, že tajné služby svojou ne/činnosťou namiesto ochrany demokratických hodnôt našej spoločnosti svojou ne/činnosťou demokratickú spoločnosť rozkladali/jú a/alebo deštruovali/ujú oznamujem verejne verejnosti na tomto mojom blogu nižšie uvedené informácie, fakty a podklady, ktoré som dnes zaslal dotknutým subjektom a bude dôležité, aby verejnosť sledovala či, ako a či vôbec dochádza k efektívnej kontrole tajných služieb a náprave zlyhaní a pochybení, ktoré sa udiali v činnosti tajných služieb v minulosti:

Vážení páni,

dňa 05.11.2020 som sa v internetovom článku s názvom: Akcia Očistec: Policajnú chobotnicu riadil Bödör zo 6. poschodia na tajných poradách (link:https://www.aktuality.sk/clanok/837807/akcia-ocistec-policajnu-chobotnicu-riadil-boedoer-zo-6-poschodia-na-tajnych-poradach dočítal, že boli obvinené zo závažnej trestnej činnosti aj v minulosti vysokopostavené osoby, ktoré pôsobili v orgánoch verejnej moci Slovenskej republiky.

Osoby a ich obvinenia zo závažnej trestnej činnosti sú špecifikované v uznesení MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU, národná kriminálna agentúra, odbor Bratislava, 2. oddelenie vyšetrovania, ČVS: PPZ-331/NKA-BA2-2020, Bratislava 05.11.2020, zverejnené na web stránke www.justicnamafia.sk.

2. V prípade, ak vyššie uvedené skutočnosti sú pravdivé, tak vzhľadom na pracovné pozície a zaradenie vyššie uvedených osôb je vysoko pravdepodobné, že vyššie uvedené osoby (prípadne niektoré z vyššie uvedených osôb) museli disponovať bezpečnostnými previerkami, ktoré im udelil Národný bezpečnostný úrad.

3. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu bol ako orgán zriadený ústavným zákonom č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 11.5.2006. Výbor preskúmava odvolaním napadnuté rozhodnutia Národného bezpečnostného úradu vydané podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“),

a) o ukončení bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby podľa § 26 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.,

b) o zrušení platnosti osvedčenia podľa § 29 zákona č. 215/2004 Z. z.,

c) o ukončení bezpečnostnej previerky podnikateľa podľa § 50 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.,

d) o zrušení platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa podľa § 50 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z.,

e) o nevydaní certifikátu o bezpečnostnej previerke podľa § 60 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=171

4. V zmysle zákona č. 254/2006 Z. z. Čl. 3 Rozsah činnosti výboru Výbor preskúmava rozhodnutia Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „úrad“) vydané podľa osobitného zákona, o ktorých to ustanoví zákon.

VZHĽADOM na extrémnu situáciu (viz. aj tu uvedené informácie), kde okolnosti a informácie nasvedčujú o totálnom zlyhaní viacerých orgánov verejnej moci Slovenskej republiky, rozklade právneho štátu a existencií vážnych podozrení, že tajné služby svojou ne/činnosťou namiesto ochrany demokratických hodnôt našej spoločnosti svojou ne/činnosťou demokratickú spoločnosť rozkladali/jú a/alebo deštruovali/ujú sa domnievam, že:

A. výbor by mal prerokovať a zaujať stanovisko aj k bezpečnostným previerkám (osvedčeniam), ktoré vyššie uvedeným osobám s vysokou pravdepodobnosťou udelil Národný bezpečnostný úrad v minulosti (tzn. výbor by mal ex lege začať preverovať aj osvedčenia – teda kladné rozhodnutia Národného bezpečnostného úradu, nie len negatívne rozhodnutia NBÚ)

B. podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností § 29
Zrušenia platnosti osvedčenia Úrad je na základe zistenia nových skutočností povinný počas platnosti osvedčenia preveriť, či osoba spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1 a v prípade zistenia, že nespĺňa tieto predpoklady, zrušiť platnosť osvedčenia. Na také zrušenie platnosti osvedčenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 24 až 26.

C. Domnievam sa, že prerokovanie a zaujatie stanoviska výborom k bezpečnostným previerkám (osvedčeniam),ktoré vyššie uvedeným osobám s vysokou pravdepodobnosťou udelil Národný bezpečnostný úrad v minulosti je nutné aj v tom prípade, ak náhodou platnosť osvedčenia vydaného na základe bezpečnostnej previerky niektorej z vyššie uvedených osôb už medzičasom zanikla.

D. Podľa web stránky Národného bezpečnostného úradu – dátum poslednej aktualizácie 02.11.2020 https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/zoznam-podnikatelov-s-potvrdenimzoznamy-drzitelov-potvrdeni-htm/index.html je uvedené okrem iného:

E. V článku s názvom: Bonul reaguje na stratu previerky, hovorí o politickej objednávke je uvedené okrem iného, že „Spoločnosti Bonul, s. r. o., bolo rozhodnutie Národného bezpečnostného úradu doručené poštovou zásielkou dňa 28. augusta 2020 bez toho, aby bola informovaná o konaní, ktoré rozhodnutiu predchádzalo,“ a tiež to, že NBÚ vo štvrtok 3. septembra potvrdil, že ukončil preverovanie firmy Bonul. Rozhodnutie úradu ešte nie je právoplatné. Spoločnosti plynie 15-dňová lehota, počas ktorej sa proti verdiktu môže odvolať.“ https://slovensko.hnonline.sk/2205607-bonul-reaguje-na-stratu-previerky-hovori-o-politickej-objednavke

F. V článku s názvom: Bonulu zrušil NBÚ bezpečnostnú previerku, firma sa odvolala je uvedené okrem iného, že „Spoločnosť Bonul sa odvolala proti rozhodnutiu Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), ktorým jej úrad zrušil bezpečnostnú previerku. Ako pripomenula spoločnosť v stanovisku, odvolanie má odkladný účinok.

„Rozhodnutie Národného bezpečnostného úradu je predčasné a nezákonné,” zdôvodnila spoločnosť. Rozhodnutie má podľa nej viacero procesných a hmotnoprávnych nedostatkov. Odvolanie posudzuje výbor NR SR  Odvolanie voči rozhodnutiu NBÚ spolu so stanoviskom posudzuje Výbor Národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, priblížil pre TASR hovorca úradu Peter Habara. Konanie sa začína doručením odvolania a ostatného spisového materiálu. „Výbor buď odvolanie zamietne, alebo ho vráti NBÚ na nové rozhodnutie. Parlamentný výbor rozhoduje hlasovaním, verdikt si vyžaduje nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov,” spresnil Habara. Dodal, že aj rozhodnutie výboru môže ešte ďalej skúmať súd. V tomto prípade môže byť podľa neho vec postúpená priamo na Najvyšší súd SR.“ https://www.parlamentnelisty.sk/arena/380182/bonulu-zrusil-nbu-bezpecnostnu-previerku-firma-sa-odvolala/

G. V prípadoch taxatívne stanovených v § 30 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. je proti rozhodnutiu Národného bezpečnostného úradu prípustné podanie riadneho opravného prostriedku. Osoba, ktorej bolo doručené rozhodnutie, môže proti tomuto rozhodnutiu písomne podať odvolanie, do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia spolu s odôvodnením jeho zrušenia. Odvolanie má odkladný účinok. Ak NBÚ tomuto odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovel, predloží ho do 30 dní od kedy mu bolo doručené spolu so stanoviskom a spisovým materiálom na rozhodnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „výbor“). Výbor môže rozhodnutie NBÚ zrušiť a vec mu vrátiť na nové rozhodnutie alebo odvolanie podané navrhovanou osobou môže zamietnuť. Právoplatné rozhodnutie výboru je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. Rozhodnutie výboru je preskúmateľné súdom a na preskúmanie rozhodnutia je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“) Vás žiadam ako povinnú osobu (§ 2 ods. 2 zákona) o sprístupnenie informácií:

1. všetkých informácií, podkladov a dokumentov, ktoré sú v dispozičnej moci výboru v súvislosti s tým, že „Národný bezpečnostný úrad zrušil spoločnosti BONUL, s.r.o. bezpečnostnú previerku“ s prihliadnutím najmä, nie však iba na informácie uvedené v bodoch D až G.

Ako žiadateľ žiadam o sprístupnenie požadovaných informácií elektronickou poštou na emailovú adresu ____________v zákonom stanovenej lehote a tiež aj o vyrozumenie ako výbor naložil s týmto mojím PODNETOM komplexne a v komplexe všetkých mnou uvádzaných informácií a skutočností.

Problematike ne/činnosti Národného bezpečnostného úradu sa venujem už dlhšie obdobie, keďže disponuje istým súborom informácií, ktoré nasvedčujú O NEZÁKONNOM ALEBO NESPRÁVNOM POSTUPE ALEBO NEZÁKONNOM ROZHODNUTÍ VEREJNÝCH ČINITEĽOV A ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI, KORUPČNOM KONANÍ A PÁCHANÍ ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky.

Viac napr. aj v článku s názvom: KORUPCIA A VYPAĽOVANIE KANDIDÁTOV NA SUDCOV https://gurtler.sk/korupcia-a-vypalovanie-kandidatov-na-sudcov/

Považujem za potrebné zdôrazniť, že informácie, ktoré som doteraz zhromaždil, nasvedčujú tomu, že v minulosti:

1. dochádzalo ku korupčnému konaniu istých subjektov, istými subjektami vo výberových konaniach na funkcie sudcov,

2. orgán verejnej moci (Národný bezpečnostný úrad – NBÚ), ktorý mal „informovať“ Súdnu radu Slovenskej republiky o spôsobilosti kandidátov na vymenovanie za sudcov podával viackrát nepravdivé, falošné a skresľujúce informácie, resp. zámerne zamlčiaval o týchto osobách závažné informácie, čím spôsobil, že pri hlasovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidátov na vymenovanie za sudcu nemali členovia Súdnej rady Slovenskej republiky relavantný a pravdivý súbor informácií vo svojom rozhodovacom procese.

Skutočnosť, že NBÚ udelil bezpečnostnú previerku (NBÚ osvedčenie č. SP-PB-1963/2017-Ž zo dňa 22.06.2017) na stupeň PRÍSNE TAJNÉ osobe z minulej vládnej garnitúry vo funkcii štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a v tom čase aj sudkyni s prerušeným výkonom funkcie (toho času vo väzbe)je len jedným z faktorov, ktoré potvrdzujú, že NBÚ buď nedisponoval pri tejto osobe pravdivým súborom informácií (obdobne ako pri niektorých kandidátoch na vymenovanie za sudcov) alebo nimi disponoval, ale zámerne ich utajoval a zamlčiaval (obdobne ako pri niektorých kandidátoch na vymenovanie za sudcov).

Viac k problematike je uvedené aj v Rozklade proti rozhodnutiu o čiastočnom odmietnutí sprístupniť informácie. Príloha(rozklad_vybor_NBU_30102020_podpisany.pdf)

Dovoľujem si upozorniť, že v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, utajovanou skutočnosťou nemôže byť informácia o nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí verejných činiteľov a orgánov verejnej moci, najmä nie však iba v kontexte s NÁLEZOM Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 PL. ÚS 21/2014-96..

06.11.2020

Na vedomie:

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ a jeho poslanci okvnbu@nrsr.sk

Ústavnoprávny výbor NR SR a jeho poslanci upv@nrsr.sk

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení (ďalej aj „infoziadost 06112020vyborNBU“) a PODNET zasielam aj úradujúcej generálnej prokurátorke (viera.kovacikova@genpro.gov.sk) a úradujúcemu policajnému prezidentovi policajného zboru (peter.kovarik@minv.sk) a žiadam ich, aby vo veci na základe informácií uvedených v tejto infoziadost06112020vyborNBU a PODNETE začali ex lege bez zbytočného odkladu konať.

Zdroj: gurtlervlado.blog.pravda.sk

Vyhlásenie: 

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: