Slovanské Noviny

1. februára 2023

K porozumeniu Čelovekom

Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a členka Súdnej rady SR Mar­ce­la Ko­so­vá o zmenách v justícii, novej súdnej mape a prečo boli odborníci – sudcovia proti.

„Plán ob­no­vy nie je osem­sto strán práz­dnych sľu­bov, pre­mie­ňa­me ho­lu­by na stre­che, na ho­lu­by v hrs­ti.“ Eduard He­ger.

Naj­skôr si oz­rej­mí­me, čo nám ho­vo­rí prís­lo­vie “Lep­ší vra­bec v hrs­ti ako ho­lub na stre­che”, a po­tom sa po­ve­nu­je­me to­mu, či sku­toč­ne má­me v hrs­ti jus­tič­né­ho ho­lu­ba ale­bo nám ule­tel aj  vra­bec aj ho­lub, a my sme spad­li zo stre­chy na zem.

Ide o kon­šta­to­va­nie, že nie­ke­dy je lep­šie us­po­ko­jiť sa s má­lom, ako sa pla­ho­čiť za nie­čím ne­do­siah­nu­teľ­ným až ilu­zór­nym. Na­bá­da nás to zá­ro­veň aj k ur­či­tej opatr­nos­ti pri de­fi­no­va­ní cie­ľov aj spô­so­bov, ako ich do­siah­nuť. Pri la­pa­ní ho­lu­bov a príl­iš­nej sna­he ich mať v hrs­ti za kaž­dú ce­nu mô­že­me to­tiž stra­tiť ove­ľa viac, ako zís­kať. Ho­lub je (pre)lie­ta­vec, ne­má te­da, na roz­diel od ľu­dí, žia­den prob­lém vy­le­tieť na akú­koľ­vek stre­chu a neh­ro­zí mu, že z nej spad­ne.Člo­vek však pri je­ho na­há­ňa­ní mô­že ľah­ko spad­núť na tvr­dú zem. Dô­le­ži­té je nap­rík­lad, aký typ stre­chy z hľa­dis­ka jej sklo­nu, a te­da mož­ných ne­ga­tív­nych nás­led­kov pre člo­ve­ka, si na­mi la­pa­ný ho­lub vy­be­rie. Mô­že ísť o šik­mú stre­chu ale aj o stre­chu str­mú, stre­chu val­bo­vú, pul­to­vú či man­zar­do­vú.Nie bez vý­zna­mu je aj sku­toč­nosť, či ide o ho­lu­ba do­má­ce­ho ale­bo di­vé­ho, te­da, ako bu­de spô­so­bi­lý sprá­vať sa v za­ja­tí na­šej hrs­ti. Ale­bo do­kon­ca mô­že ísť o zdi­ve­né­ho ho­lu­ba do­má­ce­ho, kto­rý je po­va­žo­va­ný za škod­cu.

Dáv­no som ne­vi­de­la žiad­ne­ho po­li­ti­ka  tak sa te­šiť, ako mi­nis­ter­ku spra­vod­li­vos­ti po hla­so­va­ní v parla­men­te a no­vej súd­nej ma­pe. A za­ujal ma aj jej vý­rok, že na to­to sme mno­hí ča­ka­li de­siat­ky ro­kov. Mu­sím pa­ni mi­nis­ter­ku skla­mať. Ne­pat­rím me­dzi tú­to časť vy­tr­va­lo ča­ka­jú­cej po­pu­lá­cie, kto­rej ko­neč­ne od­ľah­lo, a má sa dô­vod te­šiť spo­lu sňou. Ho­ci aj dnes v jed­nom roz­hla­so­vom vy­sie­la­ní uvied­la, že nie je prav­da, že väč­ši­na sud­cov je pro­ti. Sud­co­via sú za. Do­vo­lím si pri­po­me­núť, súh­las s ma­pou pod­pí­sal je­den.

Ako to všet­ko za­ča­lo.

Vy­ne­chám fak­ty, kto­ré sa tý­ka­jú ka­tas­tro­fál­ne­ho kri­ve­nia le­gis­la­tív­ne­ho pro­ce­su od po­čiat­ku až do­te­raz a ig­no­ro­va­nia všet­kých od­bor­ných a vec­ných ar­gu­men­tov.

Mi­nis­ter­ka spra­vod­li­vos­ti pri pred­lo­že­ní no­vej súd­nej ma­py úpl­ne na za­čiat­ku, te­da vo ver­zii, pod­ľa kto­rej ma­li zos­tať tri kraj­ské sú­dy a zru­še­ných ma­lo byt neú­re­kom ok­res­ných sú­dov, neoch­vej­ne opa­ko­va­ne tvr­di­la, že to­to je je­di­ná ces­ta. Tak­to to vraj chcú sud­co­via už od ro­ku 2017, tak­to to chce CE­PEJ, tak­to to vy­chá­dza z množ­stva dát, vrá­ta­ne ná­re­čí pos­po­li­té­ho ľu­du. Bo­la si úpl­ne is­tá aj v ča­so­vých rám­coch, všet­ko sa stih­ne a ma­pa bu­de tak oko­lo mar­ca 2021 na sve­te a schvá­le­ná. Ubez­pe­či­la ma o tom osob­ne v jed­nej roz­hla­so­vej re­lá­cii, kde sme sa stret­li v de­ba­te v ja­nuá­ri 2021.Le­bo tre­ba špe­cia­li­zá­ciu.Kto­rá sa mi­mo­cho­dom pod­ľa jej návr­hu ma­la do­siah­nuť je­di­ne tak, že sa zru­ší tam kde je, a vy­tvo­rí sa tam, kde nie je. Do­kon­ca sme sa doz­ve­de­li z mé­dií, že šéf­ka pos­la­nec­ké­ho klu­bu te­raj­šej do­mov­skej po­li­tic­kej stra­ny pa­ni mi­nis­ter­ky spra­vod­li­vos­ti po­ve­da­la, že špe­cia­li­zá­ciu tre­ba a niek­to­rí sud­co­via sa bu­dú mu­sieť “rek­va­li­fi­ko­vať”. „Je­di­ná ces­ta“ nep­ri­pus­ti­la žiad­nu od­boč­ku. Pria­my smer za ús­pe­chom.  A naj­lep­šie sa sud­ca špe­cia­li­zu­je, keď za­ho­dí ro­ky praxe v jed­nom od­vet­ví prá­vaa za­čne sa za­účať v úpl­ne inom od­vet­ví. Od za­čiat­ku, roz­ho­du­júc zá­ro­veň svo­je sta­ré spi­sy v pô­vod­nej ob­las­ti. 

Rok schvá­le­nia ma­py pa­ni mi­nis­ter­ke sí­ce ne­vy­šiel, vy­šla as­poň jar. A od­boč­ky sa naš­li a bo­lo ich fakt dosť. Tam, kde od­bor­né ar­gu­men­ty nep­re­nik­li, pre­nik­li tie po­li­tic­ké a fi­nan­čné. Ce­lé to­to má napl­no a ply­nu­le fun­go­vať od 01.01.2023.

Ako to do­pad­lo.

Os­ta­lo nám kraj­ských sú­dov osem, žiad­na re­duk­cia. Koľ­ko sme si pri­tom vy­po­ču­li in­vek­tív, keď sme rok a pol neú­nav­ne ar­gu­men­to­va­li, že nik­dy z ni­čo­ho ne­vyp­lý­va­lo ani ne­vyp­lý­va, aby sa zru­šil kto­rý­koľ­vek kraj­ský súd. Pre­ha­dzo­va­li sa za ten rok a pol ho­re do­le po ce­lej re­pub­li­ke. A vždy to bo­la tá správ­na ces­ta a bo­lo to kľú­čo­vé. V zá­ve­re sa za­bud­lo aj na tvr­de­nie pa­ni mi­nis­ter­ky, že v Bra­tis­la­ve NEMÔŽE byť od­vo­la­cí súd, le­bo tých sú­dov má hlav­né mes­to až príl­iš. Asi sa pre­po­čí­ta­la, le­bo nám tu vy­tvo­ri­la eš­te je­den súd na­vy­še. Správ­ny súd. Nie­čo z tých pe­ňa­zí pred­sa pos­ta­viť tre­ba.A za­bud­lo sa aj na to, že bo­lo tre­ba re­du­ko­vať kraj­ské sú­dy aj pre­to, le­bo ich tu ume­lo vy­tvo­ril Me­čiar. De­tail, že ma­li os­tať prá­ve tie, kto­ré vy­tvo­ril, bol pre­hlia­da­ný. V Bra­tis­la­ve sa vy­tvo­ri­li šty­ri mes­tské sú­dy. Trest­ný, ci­vil­ný, ob­chod­ný a po­ru­čen­ský. Bu­de za­ují­ma­vé, kam sa pres­ťa­hu­jú nap­rík­lad všet­ci ci­vil­ní sud­co­via, žiad­na súd­na bu­do­va pre ich po­čet a pod­por­ný per­so­nál nie je dosť veľ­ká. Tu asi prí­de na rad pa­ni mi­nis­ter­kou vy­tú­že­ná veľ­ká mo­der­ná pres­kle­ná bu­do­va, kto­rú bu­de sta­vať.Dov­te­dy ne­viem.

Čo všet­ko sa mu­sí (“sa mu­sí” ro­zu­mej pred­se­do­via sú­dov a sud­co­via, nie pa­ni mi­nis­ter­ka) stih­núť uro­biť, aby nap­rík­lad mes­tské sú­dy o osem me­sia­cov fun­go­va­li napl­no tak, že  bu­dú ove­ľa rých­lej­šie, kva­lit­nej­šie, aby ob­čan, o kto­ré­ho tu mi­mo­cho­dom ce­lý čas ide, mal roz­hod­nu­tie ove­ľa skôr, ako to­mu bo­lo do­po­siaľ.

Poď­me si to te­da zhr­núť.

Fun­kčné ob­do­bie pred­se­dov te­raj­ších ok­res­ných bra­tis­lav­ských sú­dov up­ly­nie 31. de­cem­bra 2022. Ten­to ak­tuál­ny pred­se­da ok­res­né­ho sú­du /ani je­den z nich so zme­nou sú­dov v bra­tis­lav­skom kra­ji ne­súh­la­sil/ pri­tom má pre­ro­ko­vať návrh no­vé­ho rozvr­hu prá­ce mes­tské­ho sú­du /kto­rý eš­te neexis­tu­je/ do 15. no­vem­bra 2022 so sud­ca­mi sú­dov /vraj pod­ľa od­se­ku 5 pa­rag­ra­fu, kto­rý eš­te tiež neexis­tu­je, as­poň v ča­se pí­sa­nia toh­to člán­ku zve­rej­ne­ný ne­bol/.Pred­pok­la­daj­me te­da, že to má pre­ro­ko­vať s tý­mi, kto­rí bu­dú pra­co­vať nap­rík­lad na Mes­tskom sú­de Bra­tis­la­va I, te­da so všet­ký­mi, kto­rí bu­dú ro­biť tres­tné ve­ci. Vô­bec však ne­tu­ší, kto­rí to bu­dú, koľ­ko ich bu­de, a ne­má k nim ak­tuál­ne ani žiad­ne kom­pe­ten­cie, ne­vie, koľ­ko bu­de mať k dis­po­zí­cii po­jed­ná­va­cích mies­tnos­tí a kde, ne­vie, koľ­ko ad­mi­nis­tra­tív­ne­ho per­so­ná­lu prej­de na ten­to no­vý súd, koľ­ko vy­šších súd­nych úrad­ní­kov. Ne­vie, ako bu­dú ozna­če­né jed­not­li­vé súd­ne od­de­le­nia. Ne­vie nič. A ne­má to od­kiaľ ve­dieť, ne­vie to to­tiž nik­to.

Rozvrh prá­ce mu­sí ok­rem to­ho ob­sa­ho­vať aj spô­sob a pod­mien­ky vy­ko­na­nia je­ho zmien z dô­vo­du vý­raz­ných roz­die­lov v pra­cov­nom za­ťa­že­ní sud­cov a po­ve­re­ných za­mes­tnan­cov sú­dov.A pred­stav­me si eš­te si­tuáciu, že sám pred­se­da sú­du nie je ani sud­com v ob­las­ti, v kto­rej ta­kým­to spô­so­bom mu­sí prip­ra­viť rozvrh prá­ce. Tak­to prip­ra­ve­ný rozvrh prá­ce má vy­dať do 15. de­cem­bra 2022. Rozvrh prá­ce sa má vy­tvo­riť bez spolu­prá­ce sud­cov­skej ra­dy, kto­rá eš­te z po­cho­pi­teľ­ných dô­vo­dov ne­mô­že byť vy­kreo­va­ná. Sud­cov­ské ra­dy pri­tom vy­stu­pu­jú na ochra­nu práv a op­ráv­ne­ných zá­uj­mov sud­cov.Bez pre­ro­ko­va­nia rozvr­hu prá­ce prís­luš­nou sud­cov­skou ra­dou a za­uja­tia jej sta­no­vis­ka, rozvrh ne­mô­že uzrieť za nor­mál­nych okol­nos­tí svet­lo sve­ta.A do­kon­ca, ke­by pred­se­da sú­du v tom­to pro­ce­se ig­no­ro­val sud­cov­skú ra­du, po­va­žu­je sa ta­ké­to je­ho ko­na­nie za zá­važ­né dis­cip­li­nár­ne pre­vi­ne­nie. A len na ok­raj, v zá­ko­ne sa do­čí­ta­me aj to, že pod­mien­ka ná­hod­né­ho vý­be­ru je spl­ne­ná vte­dy, ak sa má vec pri­de­liť jed­né­mu z as­poň dvoch se­ná­tov, sa­mo­sud­cov ale­bo súd­nych úrad­ní­kov. Tak­že, žiad­ni tra­ja.

Súd­ne re­gis­tre.

Na jed­nom mes­tskom sú­de sa stret­ne päť spi­sov s rov­na­kou spi­so­vou znač­kou. Bu­dú ich ti­sí­ce.  Tie­to bu­de tre­ba zla­diť /nie je to len pre­pí­sa­nie čís­la na spi­se, aby ste si ne­mys­le­li/ a čo naj­rý­chlej­šie ozná­miť no­vé spi­so­vé znač­ky všet­kým účas­tní­kom ko­na­nia aj ich práv­nym zá­stup­com. V kaž­dej jed­nej ve­ci. Tre­ba zla­diť ce­lý súd­ny ma­naž­ment na všet­kých sú­doch. Evi­den­cia pri­de­ľo­va­nia ve­cí na pre­jed­na­nie mu­sí to­tiž za­bez­pe­čiť ta­kú mož­nosť kon­tro­ly, aby si kaž­dá oso­ba, kto­rá má na ve­ci práv­ny zá­ujem, moh­la naz­re­tím do spi­su a evi­den­čných po­mô­cok pre­ve­riť pri­de­le­nie ve­ci zá­kon­né­mu sud­co­vi a naš­tu­do­vať spis. A to sme len v evi­den­čnej čas­ti, spi­sy tre­ba pro­to­ko­lár­ne zo za­nik­nu­té­ho sú­du od­ov­zdať sú­du no­vé­mu. Len to­to bu­de tr­vať nie­koľ­ko ro­kov pri pl­nom vý­ko­ne sud­cov. Ale­bo ne­bu­de­me rok dva roz­ho­do­vať, aby sa to všet­ko „up­ra­ta­lo“? Ozaj, len dú­fam, že pa­ni mi­nis­ter­ka ne­za­bud­la na fakt veľ­kú mies­tnosť, kam umies­tni in­for­mač­né cen­trum, kde účas­tní­ci spi­sy štu­du­jú.Ako ma­jú sud­co­via te­raj­ších ok­res­ných bra­tis­lav­ských sú­dov vy­ty­čo­vať ve­ci na bu­dú­ci rok /ne­ho­vo­riac o tom, že mno­hé ter­mí­ny sú už dáv­no ur­če­né/, kam pred­vo­la­jú účas­tní­kov, kam da­jú tres­tní sud­co­via pred­viesť ob­vi­ne­ných….bu­de dos­ta­tok po­jed­ná­va­cích mies­tnos­tí na je­den deň, na kto­rý už sú te­raz ur­če­né po­jed­ná­va­nia?

Načrt­la som v skrat­ke len zo­pár prob­lé­mov, sú ich de­siat­ky, kto­ré nie je mož­né vy­rie­šiť do kon­ca ro­ku 2022 ani pri naj­lep­šej vô­li.Od­hliad­nuc od to­ho, že k nim neexis­tu­je žiad­na práv­na úp­ra­va, kto­rá by as­poň v pa­rag­ra­foch ga­ran­to­va­la as­poň akú ta­kú im­ple­men­tá­ciu. 

Čo te­raz? 

Os­tá­va nám všet­kým dú­fať, že sa bu­de la­pe­né vtác­tvo sprá­vať tak, ako to od ne­ho oča­ká­va­me. Nie tak, ako mu je to vlas­tné. Špe­ciál­ne po­žia­dav­ky má­me na ho­lu­by. Vie­me to­tiž, čo ro­bia v mes­tách so vzác­ny­mi pa­miat­ka­mi a so­cha­mi, tak po­zor na to, ako sa bu­dú sprá­vať v ľud­skej hrs­ti…

Autor: Mar­ce­la Ko­so­vá – sud­ky­ňa Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve, člen­ka Súd­nej ra­dy SR

Zdroj: pravnelisty.sk


.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: